REXSAN

SAM skatina NVO labiau įsitraukti į sveikatos politikos kūrimą

SAM aktyviai siekia įtraukti medikų ir pacientų nevyriausybines organizacijas (NVO) į sveikatos politikos kūrimą ir visuomenės informavimą aktualiais sveikatos klausimais. Tuo tikslu įtvirtinta nauja bendradarbiavimo su NVO tvarka.

Kaip rodo praktika, vis daugiau įvairių gydytojų, pacientų ir kitų interesų grupių organizacijų siekia įsitraukti į sveikatos politikos formavimą, dalyvauti priimant sprendimus, todėl svarbu turėti aiškias taisykles, kurių pagrindu įvairios NVO bus įtraukiamos į teisėkūros procesą. Tuo tikslu naujoji bendradarbiavimo tvarka ir numato, kokios NVO gali tapti SAM partnerėmis.

Tokiu būdu bus paskatintas ne tik visavertis dialogas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, bet ir NVO veiklos įvairovė sveikatos sektoriaus srityje. Tai padės įtraukti į diskusijas ir teisėkūros procesą kuo daugiau įvairių suinteresuotų grupių ir užtikrinti kuo skaidresnį sprendimų priėmimą, siekiant gerinti sveikatos priežiūros sistemą, gydymo prieinamumą ir jo kokybę, užtikrinti pacientų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

SAM nuomone, NVO privalo dalyvauti sprendimų priėmimo procese nuo pradžių iki pabaigos – tiek sveikatos priežiūros sistemoje, tiek su ja susijusiose ar galinčiose ją veikti srityse. NVO turi padėti identifikuoti problemas ir visuomenės poreikius, vertinti turinį, galimas pasekmes ir teikti siūlymus. Tad bendradarbiavimas neabejotinai skatins ir pilietinės visuomenės vystymąsi bei stiprins NVO kaip institucijų gebėjimus bei autoritetą, priimant visai Lietuvai svarbius sveikatos sprendimus.

Kaip numato tvarka, NVO partnerė turi būti įregistruota juridinių asmenų registre, nebūti bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą. Taip pat ji turi atitikti reikalavimus, numatytus asociacijų, viešųjų įstaigų ar labdaros ir paramos fondų veiklą koordinuojančiuose įstatymuose. NVO turi turėti ir patvirtintą atstovų delegavimo tvarką. Taip pat ji privalo viešai skelbti savo interneto svetainėje metines finansines ataskaitas, veiklos ataskaitas kartu su audito išvadomis, paramos teikėjus, rėmėjus, partnerius ir kitą naudą teikusius juridinius asmenis, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, medicinos prietaisų tiekėjus, farmacines kompanijas, maisto tvarkymo subjektus ir kt.

Jeigu bendradarbiauti siekia kelios NVO, atsižvelgiama į papildomus kriterijus, pavyzdžiui, prioritetą turės NVO, kurios veikla susijusi su sveikatos sritimi, ji aktyviai veikia ne mažiau dvejų metų, atstovauja pacientų teisėms ir teisėtiems interesams, yra tarptautinės organizacijos narė ir kt.

Naujoji tvarka taip pat nurodo, kad SAM ir NVO bendradarbiavimas turi būti grindžiamas atvirumo, viešumo ir skaidrumo, efektyvumo ir sąžiningumo principais.

Visus teisės aktus galima rasti Teisės aktų registre.

SAM Spaudos tarnyba

 

TAIP PAT SKAITYKITE