Nobel biocare

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo reikšmė sprendimų priėmimui

Pastaruoju metu vis dažniau į įvairių diskusijų, pasitarimų, kitokių vietinių, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių renginių darbotvarkę įtraukiami klausimai apie žmonių sveikatą bei gyvenimo kokybę. Iš dalies tai daroma ir dėl visuomenės spaudimo.

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) – novatoriškas metodas, kuris buvo sukurtas siekiant suteikti politikams ir sprendimų priėmėjams patikimą ir prieinamą informaciją apie tam tikrų svarstomų strategijų, planų, projektų, programų galimą įtaką gyventojų sveikatai. PVSV metu gauta informacija naudinga, nes paaiškėja, kaip vienų ar kitų sprendimų priėmimas darys įtaką  sveikatai, kokios yra pasirinkimo galimybės siekiant sumažinti potencialią žalą sveikatai arba pasiekti optimalią naudą sveikatai. PVSV sprendimus priimančioms institucijoms tarsi nubrėžia ribas, atkreipiančias dėmesį į svarbiausius sveikatos ir gyvenimo kokybės aspektus.

PVSV tikslas – siekti žmonių sveikatos pagerėjimo priimant sprendimus dėl projektų, planų, programų, strategijų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su sveikata. Taigi PVSV yra ne teorinis tyrimas, o padeda identifikuoti galimą poveikį sveikatai ir suteikia informaciją, kaip būtų galima sustiprinti sveikatą arba išvengti neigiamo (ar bent jau sumažinti) poveikio sveikatai.

PVSV suteikia sprendimus priimančioms institucijoms vertingos informacijos ne tik apie galimą poveikį sveikatai, bet ir apie tai, kaip galima pakeisti ar valdyti situaciją. Remiantis jo išvadomis galima pakeisti projektavimo, kūrimo ar įgyvendinimo sprendimus, kad nenukentėtų ar net pagerėtų žmonių sveikata. Jeigu sprendimus priimančios institucijos pasinaudotų informacija, gauta iš PVSV, ir atitinkamai pakeistų sprendimus, tai ne tik sprendimo įgyvendinimas teigiamai veiktų sveikatą, bet ir sprendimas turėtų papildomos reikšmės mažinant ligų priežastis bendruomenėje, šalinant sveikatos netolygumus ir padėtų efektyviai naudoti tam skirtus išteklius. Taigi, PVSV padeda racionaliai paskirstyti išteklius: jie naudojami užkertant kelią galimoms neigiamoms sveikatai sprendimo pasekmėms, o ne jau sukeltų sveikatos problemų šalinimui.

PVSV privalumai:

  • PVSV suteikia sprendimus priimančioms institucijoms išsamią informaciją, kuria galima pagrįsti sprendimus ir nustatyti veiksmų prioritetus.
  • Sprendimų priėmimo metu politikai turi didesnę galimybę atsakyti į aktualius su sveikata susijusius klausimus, kurie labiausiai kelia susirūpinimą žmonėms.
  • Politikams ir sprendimus priimančioms institucijoms sveikata tampa svarbiu darnaus vystymosi aspektu.
  • Vietos valdžia ir kitos organizacijos turi didesnę galimybę:

– tobulinti ir stiprinti sveikatą;

– mažinti nelygybę sveikatos srityje;

– apsaugoti sveikatą ir gerovę;

– skirti išteklius, kad būtų išvengta nelygybės sveikatos ir kitose srityse, o ne vėliau kovoti su pasekmėmis;

– numatyti ilgalaikę perspektyvą kuriant planus, projektus, strategijas;

– siekti „sveiko“ sprendimų priėmimo proceso.

PVSV ypatumai:

  • PVSV yra įvairi sritis. Tai reiškia, kad naudojamos įvairių su konkrečiu sprendimu susijusių sričių žinios, informacija ir patirtis.
  • PVSV yra tarpsektorinis. Įvairių sektorių atstovai dalyvauja PVSV procese ir išreiškia savo nuomonę sprendžiant klausimus, susijusius su poveikiu sveikatai. Gauti rezultatai ir rekomendacijos retai taikomi tik vienam sektoriui.
  • PVSV yra visų suinteresuotų pusių bendras darbas. Kad PVSV būtų atliktas kokybiškai, turi būti įtrauktos visos suinteresuotos pusės, įskaitant ir visuomenę. Iš įvairių sektorių gautos žinios, nuomonės yra naudingos ieškant palankiausių sprendimų.
  • PVSV naudoja platų metodų, metodikų ir procedūrų spektrą. Tai suteikia didelį lakstumą ir galimybes pasirinkti labiausiai tinkamus ir veiksmingus metodus.
  • PVSV skiria dėmesį sveikatos nelygybei. Nepakanka įvertinti sprendimo poveikį visos bendruomenės sveikatai. Labai svarbu įvertinti poveikį įvairioms pažeidžiamoms grupėms. Todėl svarbu įvertinti ne tik tai, ar sprendimas nepadidins sveikatos nelygybės, bet ir ar sprendimas sumažins sveikatos netolygumus. Todėl ir vertinama, kaip paveiks sprendimo priėmimas pažeidžiamas žmonių grupes. Tačiau nepakanka atsižvelgti tik į potencialų poveikį pažeidžiamoms grupėms. Būtina įvertinti, kaip projektas veiks pažeidžiamas grupes palyginti su visa bendruomene ar populiacija. Kitu atveju nebus galima įvertinti, ar sveikatos nelygybė liks tokia pati, ar sumažės, ar padidės.
  • PVSV naudojami kokybiniai ir kiekybiniai duomenys, neišskiriant, kurie yra svarbesni. Kokybiniai ir kiekybiniai duomenys suteikia PVSV skirtingą informaciją. Kiekybiniai duomenys rodo, ar yra problema (pvz., bedarbių skaičius), kokios šios problemos priežastys (pvz., gamyklų, kurios buvo uždarytos, skaičius rajone), ar priimti sprendimai davė lauktą rezultatą (pvz., žmonių, kurie galėjo gauti kitą darbą, skaičius). Kokybiniai duomenys rodo problemos kilmę (pvz., priežastys, dėl kurių gamyklos užsidarė arba dėl kurių daugelis žmonių negalėjo gauti darbo kitur), ką galima padaryti, kad problema būtų išspręsta (pvz., skatinti naujus darbdavius kurti įmones tame rajone arba skatinti transporto įmones sukurti autobusų maršrutus nuo žmonių gyvenamosios vietos iki tų vietų, kur yra darbo), jei sprendimai teisingi, kaip jie suveikė arba kodėl jie nesuveikė (pvz., įsisteigė naujos įmonės ir sukūrė darbo vietas, kurioms vietiniai žmonės turi reikalingų įgūdžių, arba sukūrus naujus visuomeninio transporto maršrutus žmonės gavo galimybę keliauti į vietą, kurioje yra darbo).

Kaip ir bet kurios kitos rūšies poveikio vertinimas, PVSV bando prognozuoti tikėtiną ateitį. Numatymas gali būti įvairaus tikslumo ir patikimumo. Tai daugiausiai priklauso nuo informacijos kiekio ir kokybės, duomenų ir veiksnių, kurie iš dalies priklauso nuo finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie būtų investuoti į PVSV. Taigi informacijos, duomenų, faktų rinkimui ir interpretavimui skirti ištekliai ir tam reikalingas laikas turi būti suderinti su norimais gauti rezultatais. Daugelyje šalių atliekant PVSV dėl ribotų išteklių ir laiko pasirenkama atlikti sutrumpintą ekspertizę, naudojant visą geriausią turimą informaciją, duomenis ir faktus. Mat išsamus, pilnas įvertinimas reikalauja naujos informacijos, duomenų ir faktų, o tam reikia papildomų išteklių ir laiko.

Visoje Europoje PVSV naudojama vis plačiau siekiant gauti kuo daugiau naudos sveikatai įgyvendinant projektus ir programas, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su sveikata. Tai vyksta ne tik atskirose šalyse, bet apima ir kelių šalių tinklą, pvz., 170 miestų, pasirašiusių Aalborgo įsipareigojimus. Europos Komisija skiria didelį dėmesį PVSV atlikimui įvairiais lygiais: visos Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos, skatina tolimesnį PVSV plėtojimą, kad jis būtų naudojamas visose pagrindinėse politikos kryptyse. Lietuvoje PVSV atlieka didžiųjų miestų ir rajonų Visuomenės sveikatos centrai.

 

Informaciją pagal Pasaulio sveikatos organizacijos medžiagą parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Ilona Burkauskienė
www.smlpc.lt

TAIP PAT SKAITYKITE