Rawpowders

Mokyklų laukia naujienos

Informuojame, kad nuo šių metų rugpjūčio 19 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (Žin., 2011, Nr. 103-4858) (toliau – HN 21:2011), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-773.

Pakeistoje HN 21:2011 neliko reikalavimo, draudžiančio ant mokyklos pastato stogo įrengti judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis ar jų dalis. Taip pat nereikalaujama, kad naujai statomų ir rekonstruojamų mokyklų sklypas ir pastatai būtų pritaikyti mokiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų.
Naujoje HN 21:2011 pakesiti kai kurie reikalavimai mokyklos sklypui. Nebereikia futbolo aikštelės apželdinti žole. Ji turi būti padengta saugia danga. HN 21:2011 nurodyta, kad naujai statomų ir rekonstruojamų mokyklų sklype turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti. Taip pat ūkinėms reikmėms skirtoje aikštelėje nereikalaujama įrengti pastoges nuo kritulių. Svarbu, kad buitinių atliekų talpos būtų su sandariai uždaromais dangčiais.
Supaprastinti reikalavimai patalpoms ir jų įrengimui. Nebereikalaujama ženklinti atitinkama spalva ar funkcinio dydžio skaitmenine išraiška mokyklinių baldų. Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose stalai ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga.
HN 21:2011 nurodytos anglies dvideginio koncentracijos ribos mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose. Jei neįrengta mechaninio vėdinimo sistema, šios patalpos turi būti išvėdinamos po kiekvienos pamokos.
Atkreipiame dėmesį, kad HN 21:2011 49 punktas, nustatantis reikalavimus mokyklų sanitarinių įrenginių skaičiui, įsigalios nuo 2014 m. lapkričio 1 d.
Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Vida Vyčienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: vida.vyciene@panevezys.vvspt.lt
Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE