Mollers

Keisis neformaliojo vaikų švietimo higienos norma

Panevėžio visuomenės sveikatos centras informuoja, kad nuo šių metų. lapkričio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2012, Nr. 74-3856) (toliau HN 20:2012).

Atkreipiame dėmesį, kad neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla gali vykdyti veiklą tik gavusi leidimą – higienos pasą. Visi darbuotojai, laisvasis mokytojas, vykdantis neformaliojo vaikų švietimo programas, turi būti pasitikrinę sveikatą bei įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai – ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais.

Naujoje HN 20:2012 pakeisti reikalavimai patalpoms ir jų įrengimui. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo patalpose vienam mokiniui turi būti numatytas ne mažesnis kaip 1,7 m2 plotas, o dailei skirtoje patalpoje, kurioje dirbama stovint ir naudojama speciali įranga (molbertai, skulptūriniai staliukai ir pan.) – 2,4 m2. Individualiems užsiėmimams turi būti skiriama ne mažesnė kaip 6 m2  vieta.

HN 20:2012 papildyta reikalavimais stacionarioms kompiuterizuotoms darbo vietoms. Tokia vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad mokinys galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti. Stalas ir jo paviršius turi būti toks, kad būtų galima patogiai išdėstyti monitorių, klaviatūrą ir kitus būtinus įrenginius, stalo paviršius turi būti matinis. Atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m, tarp monitorių ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. Kompiuterių spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai turi atitikti teisės akto reikalavimus.

Pasikeitė HN 20:2012 reikalavimai ugdymo veiklos organizavimui. Ugdymo veiklos metu, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kas 30 – 45 min. turi būti daromos ne trumpesnės kaip 5 min. pertraukos. Svarbu atminti, kad mokiniai techninių užsiėmimų metu turi būti aprūpinti techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis ir, atsižvelgiant į užsiėmimų pobūdį, asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Daugiau informacijos:

www.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE