REXSAN

Socialinių įmonių įstatymas skatina visų, negalią turinčių, žmonių integraciją į darbo rinką

Reaguodami į asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (toliau – Lietuvos neįgaliųjų forumas) išsakytą nuomonę dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, reiškiame susirūpinimą dėl pateiktos netikslios informacijos apie socialinėse įmonėse dirbančius neįgalius darbuotojus bei pateiktos nuomonės dėl Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Informuojame, kad šiuo metu Lietuvoje veikia 148 socialinės įmonės, iš kurių 66 neįgaliųjų socialinės įmonės. Socialinėse įmonėse dirba 7237 darbuotojai, iš kurių 5341 – tikslinėms grupėms priklausantys asmenys: neįgalieji, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis – 305, neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis – 2312, neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis – 2269, neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis – 34, neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis – 15, neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis – 398, neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis – 8.

Atsižvelgdami į aukščiau pateiktus duomenis pažymime, kad Lietuvos neįgaliųjų forumo pateikta informacija apie socialines įmones ir jose dirbančius neįgalius darbuotojus yra klaidinanti, kadangi socialinėse įmonėse daugiausia dirba ne lengviausią, o vidutinę negalią turintys darbuotojai, t.y. asmenys, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis.

Pažymime, kad tiek galiojantis įstatymas, tiek parengtas Socialinių įmonių įstatymo projektas neprieštarauja Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvencijai ir įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.

Kartu norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Socialinių įmonių įstatymu, juridiniam asmeniui, siekiančiam įgyti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, yra taikomi reikalavimai įdarbinti sunkiausią negalią turinčius asmenis: darbuotojai, priklausantys neįgaliųjų tikslinei grupei turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų jos metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Neįgalieji kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis turi sudaryti ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus.

Taip pat pažymime, kad Socialinių įmonių įstatyme nustatytos valstybės pagalbos rūšys: subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti, subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti, subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms yra diferencijuojamos atsižvelgiant į neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygį. Norime pastebėti, kad Lietuvos neįgaliųjų forumo pateikta informacija, kad maksimali valstybės pagalba neįgaliojo darbo vietai įsteigti skiriama lengviausią negalią turintiems darbuotojams yra neteisinga. Pažymime, kad Socialinių įmonių įstatymo 14, 15, 17, 19 straipsniuose nustatyta diferencijuota valstybės pagalba ir numatyta, kad sunkesnę negalią turintiems darbuotojams yra teikiama didesnė valstybės pagalba.

Taip pat pažymime, kad siekiant tobulinti ir tikslinti socialinių įmonių teisinį reguliavimą ir užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą ir kontrolę, sudaryti teisines prielaidas skatinti darbdavius įdarbinti asmenis, negalinčius vienodomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje su kitais asmenimis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-550 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo pakeitimams parengti sudarymo“ (toliau – darbo grupė) buvo sudaryta darbo grupė Socialinių įmonių įstatymui tobulinti. Darbo grupės veikloje taip pat dalyvavo ir Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai, tačiau konkrečių siūlymui Socialinių įmonių įstatymui tobulinti nepateikė.

Kartu norime atkreipti dėmesį, kad Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūlomomis teisinio reguliavimo priemonėmis kaip tik siekiama skatinti sunkiausią negalią turinčių asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse.

Manome, kad Lietuvos neįgaliųjų forumo siūlymas neteikti valstybės paramos lengvą negalią turinčių asmenų įdarbinimui yra nepagrįstas, nes sudarytų sąlygas šiems asmenims iškristi iš darbo rinkos. Pažymime, kad Įstatymo projekte vietoje šiuo metu galiojančios nuostatos lengviausią negalią turinčius asmenis remti visą jų darbo laikotarpį, numatytas terminuotas valstybės pagalbos laikotarpis. Šis terminuotas pereinamasis laikotarpis yra būtinas šių asmenų integracijai į laisvą darbo rinką užtikrinti.

Pažymime, kad darbo grupės veikloje taip pat dalyvavo Socialinių įmonių asociacijos, Lietuvos socialinių įmonių asociacijos, Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjungos, Neįgaliųjų draugijos bei kitų neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų atstovai, kurie pateikė siūlymus Socialinių įmonių įstatymui tobulinti. Atsižvelgiant į tai, kad parengtas projektas buvo suderintas darbo grupės 2015 m. liepos 10 d. posėdyje, kuriam iš esmės buvo pritarta, manome, kad Lietuvos neįgaliųjų forumo pateikta nuomonė yra nepagrįsta ir nekorektiška kitų neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų ir asociacijų atžvilgiu.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nepritariame Lietuvos neįgaliųjų forumas pateiktai nepagrįstai nuomonei, kad socialinės įmonės neskatina asmenų su negalia integracijos į darbo rinką, o sunkią negalią turintys asmenys nėra skatinami dirbti. Taip pat nepritariame Lietuvos neįgaliųjų forumo nuomonei, kad parengtas Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas yra netinkamas ir neefektyvus.

Tikime, kad susitelkę galime integruoti labiausiai socialiai pažeidžiamus asmenis į darbo rinką, ir esame pasirengę aktyviai bendradarbiauti bei dalyvauti diskusijose šiuo klausimu.


Kontaktinis asmuo: Lietuvos socialinių įmonių asociacijos pirmininkas
Leonas Kirkilovskis mob. tel. 869822385

Leonas  Kirkilovskis
Pirmininkas
Lietuvos socialinių įmonių asociacija
869822385
office@liregus.lt

TAIP PAT SKAITYKITE