Nobel biocare

Leidimų – higienos pasų išdavimų praktika ir pasikeitimai

Panevėžio visuomenės sveikatos centras, vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 86-4573) reikalavimais, 2011 metais išdavė 565 leidimus – higienos pasus. Taip pat buvo parengta 358 ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų pažymų.

Didelis leidimų – higienos pasų poreikis sietinas su dažna grožio paslaugų teikėjų migracija iš vienos vietos į kitą bei paslaugų teikėjų išvykimas į užsienį ir naujai pradedančių įsidarbinimas. Medicinos paslaugas teikiantys juridiniai subjektai pildydami paraiškas nurodė ne visas teikiamas paslaugas, todėl pakartotinai teko išduoti antrą ūkinės komercinės veiklos pažymą, leidime – higienos pase nenurodytoms paslaugoms. Taip pat atlikus remonto darbus, pasikeitus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygoms ar tikslinant įstaigos pavadinimą buvo išduoti nauji leidimai – higienos pasai bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo  sąlygų pažymos.
Praėjusiais metais 157 leidimai – higienos pasai buvo panaikinti, 39 – patikslinti. 11 leidimų – higienos pasų buvo neišduota. Priežastys, dėl kurių neišduoti leidimai – higienos pasai buvo tai, kad per nustatytą terminą fizinis, juridinis asmuo ar filialas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų. Taip pat leidimai – higienos pasai buvo neišduoti, nes ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos išvadose buvo nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimais (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455, 2010, Nr. 57-2807), nuo 2012 m. sausio 1 d. leidimas – higienos pasas neišduodamas, jeigu patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo – higienos paso.
Daugiau informacijos apie leidimų – higienos pasų išdavimo tvarką rasite Centro internetinėje svetainėje ( http://panevezys.vvspt.lt) skyrelyje „Paslaugos“.
Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas Viktoras Grincevičius, tel. (8 45) 467 963, el. paštas: viktoras.grincevicius@panevezys.vvspt.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE