Nobel biocare

Mūsų pačių kraujyje slypintis sveikatos šaltinis

Avevita klinika

Ilgą laiką medicinoje naudota trombocitais papildyta plazma (PRP) buvo vienintelis trombocitų kilmės produktas, skirtas audiniams gydyti. 2013 m. prancūzų profesorius anesteziologijos gydytojas ir skausmo valdymo medicinos mokslų daktaras Josephas Choukrounas atrado, kad I-PRF yra natūralesnė ir efektyvesnė gydymo priemonė.

Me­di­ci­niš­kai pa­grįs­ta pro­ce­dū­ra

I-­PRF sėkmingai pritaikoma ortopedijos, traumatologijos, odontologijos ir dermatologijos srityse. Tai inovatyvus, veiksmingas ir visiškai natūralus gydymo metodas, kuriame naudojamas kraujo koncentratas yra papildytas baltaisiais kraujo kūneliais, kamieninėmis ląstelėmis bei augimo faktoriais, leidžiančiais greitai mobilizuoti organizmo imunitetą ir paskatinti natūralius audinių regeneracijos procesus. Šis metodas plačiai naudojamas įvairioms sveikatos ir estetikos problemoms spręsti be chirurginės intervencijos. i-PRF – mediciniškai pagrįsta procedūra, sėkmingai taikoma pacientams, patiriantiems skausmą dėl kaulų lūžių, sausgyslių ar raiščių patempimo, kai vargina sąnarių skausmai ar kitos raumenų sistemos problemos.

Pla­čiai pri­tai­ko­ma

I-­PRF pa­grei­ti­na or­to­pe­di­nių­/­trau­ma­to­lo­gi­nių pro­ble­mų sprendi­mą ir spar­ti­na at­si­ga­vi­mą po įvai­rių trau­mų. Pran­cū­zų iš­ras­ta pro­ce­dū­ra re­ko­men­duo­ja­ma žmo­nėms, ken­čian­tiems dėl rau­menų pa­tem­pi­mo ar ply­ši­mo, kai yra lė­ti­nis saus­gys­lių už­de­gi­mas, taip pat mal­ši­nant są­na­rių, ke­lių skaus­mus, gy­dant kremz­les ir pa­temp­tus raiš­čius, pe­ties są­na­rio skaus­mus, saus­gys­lių bei rau­me­nų pa­žei­di­mus ir kt.­I­-PRF te­ra­pi­ja daž­nai tai­ko­ma ir tais at­ve­jais, kai po pa­tir­tos trau­mos diag­no­zuo­ja­mas minkš­tų­jų audi­nių už­de­gi­mas ar ieš­ko­ma efek­ty­vios pa­gal­bos kau­lų lū­žiams gy­dy­ti. Tai­kant šį gy­dy­mo me­to­dą su­trum­pi­na­mas rea­bi­li­ta­ci­jos lai­kas, mal­ši­na­mi skaus­mai ir ma­ži­na­mi už­de­gi­mo pro­ce­sai, to­dėl pa­cien­tas ga­li kur kas grei­čiau su­grįž­ti­ į ­įpras­tą gy­ve­ni­mo rit­mą.

Kaip atliekama?

I­-PRF­–­sau­gi pro­ce­dū­ra be chi­rur­gi­nės in­ter­ven­ci­jos, ku­rios me­tu gy­dy­to­jas pai­ma pa­cien­to ve­ni­nio krau­jo. Jis su­ren­ka­mas į­spe­cia­lius­ I­-PRF mė­gin­tu­vė­lius, yra lė­tai cent­ri­fu­guo­ja­mas, kad at­si­skir­tų plaz­ma, trom­bo­ci­tai ir ka­mie­ni­nės ląs­te­lės. Gau­ta trom­bo­ci­tais pa­pil­dy­ta plaz­ma su au­gi­mo fak­to­riais su­lei­džia­ma­ į­saus­gys­lės ar rau­mens pa­žei­di­mo vie­tą, kad su­ma­žė­tų pa­cien­to jun­ta­mas skaus­mas ir bū­tų ska­ti­na­mi na­tū­ra­lūs au­di­nių re­ge­ne­ra­ci­jos­/­gi­ji­mo pro­ce­sai. At­lie­ka­mos in­jek­ci­jos­ į­art­ro­zės pa­žeis­tus są­na­rius. Ši pro­ce­dū­ra yra ga­na grei­ta. In­di­vi­dua­liu at­ve­ju ­-I­PRF pro­ce­dū­rų kur­sas ga­li skir­tis. Ge­riau­siam re­zul­ta­tui pa­siek­ti re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti 5–8 pro­ce­dū­ras.

I-PRF pranašumai

•­ Ši­ pro­ce­dū­ra ­ska­ti­na­ na­tū­ra­lius­ au­di­nių ­re­ge­ne­ra­ci­jos ­proce­sus, ­jun­gia­mo­jo­ au­di­nio ­gi­ji­mą, ­kau­li­nio­ au­di­nio­ ir ­są­na­ri­nių pa­vir­šių ­re­ge­ne­ra­ci­ją.

•­ Ji­ ga­li ­ati­to­lin­ti­ ar­ba­ eli­mi­nuo­ti­ ope­ra­ci­nio ­gy­dy­mo­ po­rei­kį.

•­ Reikš­min­gai­ leng­vi­na­ simp­to­ma­ti­ką,­ ma­ži­na ­skaus­mą ­ir ko­vo­ja­ su ­už­de­gi­mais.

•­ Re­zul­ta­tai­ pa­ste­bi­mi­ praė­jus ­vos­ ke­le­tui­ die­nų.

•­ Vi­siš­kai­ na­tū­ra­lus ­iš­ga­vi­mo­ pro­ce­sas,­ be­ che­mi­nių ­prie­dų.

•­ Tin­ka­mas­ bet­ ko­kio ­am­žiaus ­pa­cien­tams.

•­ Te­ra­pi­ja­ ga­li­ bū­ti­ de­ri­na­ma ­su ­ki­tais­ gy­dy­mo ­me­to­dais. Sie­kiant už­tik­rin­ti sėk­min­gą­ I-­PRF pro­ce­dū­ros tai­ky­mą medi­ci­no­je, bū­ti­na ati­džiai įver­tin­ti pa­cien­to svei­ka­tos būk­lę, nu­ma­ty­ti­ I-­PRF te­ra­pi­jos ga­li­my­bes ir už­tik­rin­ti, kad procedūra būtų atlikta sklandžiai.

Siekiant užtikrinti sėkmingą I-PRF procedūros eigą, būtina atidžiai įvertinti paciento sveikatos būklę, numatyti I-PRF terapijos galimybes ir užtikrinti, kad paskirtas gydymo kursas būtų pilnai įgyvendintas.

UAB AVE VITA klinikoje konsultuoja ir gydo gydytojas ortopedas-traumatologas Giedrius Martinkus, kuris, įver­ti­nęs pa­cien­to svei­ka­tą ir in­di­vi­dua­lią li­gos is­to­ri­ją, ski­ria­ rei­ka­lin­gą gy­dy­mą ir sudaro individualų gydymo planą. 

Norite sužinoti ar jūsų sveikatos problemos sprendimas gali būti I-PRF terapija? Kviečiame užsiregistruoti gydytojo konsultacijai telefonu: 8 37 22 55 77.

TAIP PAT SKAITYKITE