Biorythm

Ministerija perima ligoninių valdymą

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) pa­ma­žu įgy­ven­di­na­mą sie­kį pe­rim­ti vi­sų ša­lies li­go­ni­nių val­dy­mą sa­vi­val­dos at­sto­vai va­di­na akib­rokš­tu. Mi­nis­tras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis ra­mi­na, kad nu­ma­to­ma pert­var­ka bus nau­din­ga ir žmo­nėms, ir pa­čioms li­go­ni­nėms, rašo „Lietuvos žinios“.

SAM, va­do­vau­ja­ma so­cial­de­mo­kra­to V. P. And­riu­kai­čio, par­en­gė Svei­ka­tos sis­te­mos bei Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis iš sa­vi­val­dy­bių sie­kia­ma pe­rim­ti an­tri­nės ir tre­ti­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo funk­ci­ją.

Šioms mi­nis­te­ri­jos už­ma­čioms par­eiš­kė ne­pri­ta­rian­tys sa­vi­val­dos at­sto­vai, ma­tan­tys čia vien no­rą vi­sas li­go­ni­nes tu­rė­ti sa­vo val­džio­je. Bai­mi­na­ma­si, kad ne­ma­žai ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių ga­li bū­ti pa­pras­čiau­siai už­da­ry­tos, o ra­jo­nuo­se tei­kia­mų itin svar­bių slau­gos ir so­cia­li­nių funk­ci­jų ga­li vi­sai ne­be­lik­ti. Ta­čiau par­eng­tos įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma cen­tra­li­zuo­tai val­dy­ti vi­sas li­go­ni­nes, jau ski­na­si ke­lią į Sei­mą.

Į vie­nas rankas

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­sta­to, kad an­tri­nės ir tre­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mas yra vals­ty­bi­nė (vals­ty­bės per­duo­ta sa­vi­val­dy­bėms) funk­ci­ja, ku­rią vyk­do sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja. An­tri­nės ir tre­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms pri­ski­ria­mos ra­jo­ni­nės, re­gio­ni­nės bei ki­tos stam­bio­sios li­go­ni­nės, tei­kian­čios sta­cio­na­ri­nę pa­gal­bą, jų kon­sul­ta­ci­niai sky­riai ir spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą bei rea­bi­li­ta­ci­ją tei­kian­čios įstai­gos. Pri­ėmus įsta­ty­mų pa­tai­sas, ši funk­ci­ja pe­rei­tų vals­ty­bės ži­nion ir ją vyk­dy­tų SAM ar ki­ta jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja.

SAM par­eng­ta­me Svei­ka­tos sis­te­mos ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mų pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad šių funk­ci­jų pe­rė­mi­mas iš sa­vi­val­dy­bių su­da­ry­tų prie­lai­das ko­ky­biš­koms ir sau­gioms svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms teik­ti, efek­ty­viau pla­nuo­ti lė­šas, ra­cio­na­liau nau­do­ti svei­ka­tos prie­žiū­rai skir­tus fi­nan­si­nius iš­tek­lius. Pa­vyz­džiui, esą bus iš­ven­gia­ma at­ve­jų, kai bran­gūs me­di­ci­nos prie­tai­sai įsi­gy­ja­mi ne­įver­ti­nus jų įsi­gi­ji­mo tiks­lin­gu­mo ir bū­si­mos ap­kro­vos.

Įsta­ty­mų pa­tai­sų ren­gė­jai tvir­ti­na, kad an­tri­nės ir tre­ti­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo pe­rė­mi­mas iš sa­vi­val­dy­bių esą bū­ti­nas ir vyk­dant Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mus. Jais nu­ro­do­ma, kad rū­pi­ni­ma­sis žmo­nių svei­ka­ta – vals­ty­bės funk­ci­ja, o vals­ty­bė pri­va­lo su­da­ry­ti tei­si­nes ir or­ga­ni­za­ci­nes prie­lai­das veik­ti to­kiai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai, ku­ri už­ti­krin­tų ko­ky­biš­ką ir vi­siems prie­ina­mą svei­ka­tos prie­žiū­rą. Tei­gia­ma, kad bū­tų su­kur­ta rei­kia­ma inf­ras­truk­tū­ra ir ji tin­ka­mai veik­tų. Tai­gi įvai­rios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ir vais­ti­nių tei­kia­mos pa­slau­gos bū­tų pa­skirs­to­mos taip, kad veiks­min­gą me­di­ci­nos pa­gal­bą bei ki­tas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas bū­tų ga­li­ma gau­ti lai­ku.

Pro­vin­ci­jo­je – ne­ri­mo me­tas

Sa­vi­val­dy­bes pa­sie­ku­sios SAM par­eng­tos įsta­ty­mų pa­tai­sos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se su­kė­lė ti­krą šo­ką. Kaip LŽ tei­gė Ša­kių ra­jo­no me­ras Juo­zas Ber­ta­šius, mi­nis­te­ri­jos raš­tus svars­to ne tik sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, bet kal­ba­ma­si ir su ra­jo­no me­di­kais, bend­ruo­me­nė­mis. Vi­sų nuo­mo­nė vie­no­da – ra­jo­nų li­go­ni­nės ne­ga­li pri­klau­sy­ti mi­nis­te­ri­jai. „Įž­vel­gia­me klas­tą, kad pe­rė­mus li­go­ni­nes mi­nis­te­ri­jos ži­nion su kai­miš­kų­jų ra­jo­nų li­go­ni­nė­mis bus pa­sielg­ta la­bai pa­pras­tai – jos ar­ba at­ski­ros jų da­lys bus už­da­ry­tos ar­ba pa­pras­čiau­siai su­nyks“, – sa­kė J. Ber­ta­šius.

Ig­na­li­nos ra­jo­no me­ras Bro­nis Ro­pė LŽ pa­brė­žė ne­pri­ta­rian­tis SAM su­ma­ny­mui. „No­ri­me ži­no­ti, ko­kia bus nu­ma­ty­tų pe­rim­ti li­go­ni­nių at­ei­tis – ar jas nu­ma­ty­ta už­da­ry­ti, ar plės­ti. Ta­čiau SAM at­sa­ky­mo į šį mū­sų klau­si­mą ne­su­lau­kia­me“, – tvir­ti­no B. Ro­pė. Ig­na­li­nos ra­jo­no me­ras sa­kė, kad, pa­vyz­džiui, Ig­na­li­nos ra­jo­no li­go­ni­nė tei­kia ne tik an­tri­nio ly­gio svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas. Jo­je yra ir 30 slau­gos lo­vų, vyk­do­mos kai ku­rios rea­bi­li­ta­ci­nės, so­cia­li­nės funk­ci­jos, ku­rias fi­nan­suo­ja vie­tos val­džia.

Vi­si LŽ kal­bin­ti pa­šne­ko­vai tei­gė ma­nan­tys, kad la­biau­siai nuo ga­li­mos re­for­mos ga­li nu­ken­tė­ti ma­žo­sios ra­jo­nų li­go­ni­nės. Juk jų pa­slau­gų ga­li bū­ti at­si­sa­ko­ma pir­miau­sia. Vie­nos ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je – Kaz­lų Rū­dos – li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ro­lan­das Vo­sy­lius taip pat tvir­ti­no ne­sup­ran­tan­tis to­kio mi­nis­te­ri­jos žings­nio. „Anks­čiau, dar iki vi­sų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­for­mų, gal ir rei­kė­jo tai pa­da­ry­ti, tik ne da­bar“, – aiš­ki­no R. Vo­sy­lius.

Ša­kių ra­jo­no li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gir­das Kli­mai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad šiuo me­tu svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je yra kur kas svar­bes­nių rei­ka­lų ir spręs­ti­nų klau­si­mų nei ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių pa­val­du­mas. „Mi­nis­te­ri­jos vaid­muo tu­rė­tų bū­ti ki­toks, ji tu­rė­tų la­biau rū­pin­tis vi­sos sis­te­mos dar­niu funk­cio­na­vi­mu, o ne at­ski­ro­mis įstai­go­mis. Sa­vi­val­dy­bės da­bar ti­krai rū­pes­tin­gai val­do sa­vo gy­dy­mo įstai­gas. Be to, gy­ven­to­jams vi­sa­da bus pri­im­ti­nes­ni tiek ar­čiau esan­tis stei­gė­jas, tiek pa­slau­gos tei­ki­mo vie­ta“, – LŽ kal­bė­jo A. Kli­mai­tis.

Ne­iš­gir­do argumentų

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) val­dy­ba, iš­nag­ri­nė­ju­si SAM pa­teik­tus de­rin­ti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo ir Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 12 ir 64 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tus, jiems ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rė. LSA at­sto­vų tei­gi­mu, SAM ne­pa­tei­kė aiš­kių mo­ty­vų ir prie­žas­čių dėl funk­ci­jų pe­rė­mi­mo tiks­lin­gu­mo. Taip pat ne­pa­teik­ta ir pa­grįs­tų ar­gu­men­tų, kad iš sa­vi­val­dy­bių pe­rė­mu­si svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo funk­ci­jas SAM tu­rės ga­li­my­bių su­kur­ti veiks­min­ges­nę svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą.

„Ne­gir­dė­jo­me jo­kių ar­gu­men­tų bei pa­aiš­ki­ni­mų, kad po to­kios pert­var­kos gy­ven­to­jai gaus dau­giau ir ge­res­nių pa­slau­gų. Ma­to­me vien no­rą pe­rim­ti li­go­ni­nes, tu­rė­ti jas sa­vo val­džio­je ir ga­li­my­bę pri­im­ti spren­di­mus dėl jų už­da­ry­mo, cen­tra­li­za­vi­mo ar pan. Ta­čiau var­gu ar tai tu­rė­tų bū­ti pa­grin­di­nis pert­var­kos tiks­las“, – LŽ tvir­ti­no LSA pre­zi­den­tas, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.

LSA val­dy­bos nuo­mo­ne, įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tais te­sie­kia­ma svei­ka­tos sis­te­mos cen­tra­li­za­vi­mo. Pri­im­ti įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai ap­ri­bo­tų sa­vi­val­dy­bių tei­ses da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo sa­vo te­ri­to­ri­jo­je, ap­ri­bo­tų ir at­sto­va­vi­mą vie­tos žmo­nių po­rei­kiams svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je. Juk dau­ge­lis sa­vi­val­dy­bių yra įgy­ven­di­nu­sios ir te­be­vyk­do in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, skir­tus svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams pri­trauk­ti, svei­ka­tos prie­žiū­ros įran­gai įsi­gy­ti, gy­dy­mo įstai­gų inf­ras­truk­tū­rai iš­lai­ky­ti ir ge­rin­ti. To­dėl, pri­ėmus įsta­ty­mų pa­tai­sas, kil­tų daug tei­si­nių, tur­ti­nių ir ki­to­kių ne­aiš­ku­mų. „Sa­vi­val­dy­bės įsi­ti­ki­nu­sios, kad jos ti­krai pa­jė­gios ge­riau tvar­ky­tis ne­gu mi­nis­te­ri­ja“, – LŽ tei­gė LSA vi­cep­re­zi­den­tas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Sie­kia su­val­dy­ti patologiją

Ta­čiau svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras V. P. And­riu­kai­tis LŽ tvir­ti­no, kad ir sa­vi­val­dy­bių me­rų, ir ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vų, ir LSA nuo­gąs­ta­vi­mai yra ne­pag­rįs­ti. Anot mi­nis­tro, pa­čių li­go­ni­nių iš sa­vi­val­dy­bių ati­mti ne­ke­ti­na­ma, bet sie­kia­ma pe­rim­ti an­tri­nės ir tre­ti­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­vi­mo funk­ci­ją. „Ke­lia­me klau­si­mą dėl klas­te­rių kū­ri­mo, dėl li­go­ni­nių su­jun­gi­mo į bend­rą sis­te­mą, kad bū­tų ga­li­ma su­val­dy­ti pa­to­lo­gi­ją. Tuo­met su­si­da­ry­tų ga­li­my­bės, su­tei­kus pa­gal­bą aukš­čiau­sio ly­gio li­go­ni­nė­je, li­go­nį grą­žin­ti į an­tri­nio ly­gio li­go­ni­nes, tę­siant jo gy­dy­mą. Pe­rei­tu­me prie klas­te­ri­nio pa­to­lo­gi­jos val­dy­mo. Tai nė­ra nuo­sa­vy­bės pa­ėmi­mo klau­si­mas“, – ti­ki­no V. P. And­riu­kai­tis.

Anot mi­nis­tro, nie­kuo ne­pag­rįs­tos ir bai­mės, kad kai ku­rios li­go­ni­nės vi­sai bus už­da­ry­tos ar­ba iš­nyks sa­vai­me. Kaip tik esą sie­kia­ma, kad aps­kri­čių ar ra­jo­ni­nės li­go­ni­nės ga­lė­tų tar­pu­sa­vy­je pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mus, lei­sian­čius ge­riau pa­skirs­ty­ti li­go­nių srau­tus, kad li­go­ni­nė­se bū­tų kaip ga­li­ma ma­žiau ne­užim­tų lo­vų. Esą da­bar li­go­nių antp­lū­dis vie­no­se li­go­ni­nė­se yra di­de­lis, o ki­to­se pa­cien­tų su­lau­kia­ma per­ne­lyg ma­žai. Be to, mi­nis­tro ti­ki­ni­mu, bū­tų iš­spręs­ta dar vie­na – ne­to­ly­gaus spe­cia­lis­tų pa­sis­kirs­ty­mo – prob­le­ma. Dėl to da­bar kai ku­rio­se li­go­ni­nė­se ne­nau­do­ja­ma dul­ka bran­gi ir šiuo­lai­kiš­ka apa­ra­tū­ra, mat ja nė­ra kam dirb­ti.

„Bu­vo­me su­si­ti­kę ir su sa­vi­val­dy­bių me­rais, ir su li­go­ni­nių va­do­vais, mi­nis­te­ri­jo­je su­ren­gė­me tris iš­plės­ti­nius pa­si­ta­ri­mus. Jiems bu­vo iš­aiš­kin­ti vi­si re­for­mos pri­nci­pai. Da­bar esa­me pa­si­ry­žę įsta­ty­mų pa­tai­sas teik­ti svars­ty­ti Sei­mui“, – LŽ ti­ki­no svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras.

TAIP PAT SKAITYKITE