Mollers

Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų centras perduotas Sveikatos apsaugos ministerijai

Liepos 10 d. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba  priėmė sprendimą perduoti  Vilniaus priklausomybės ligų centro sa­vi­nin­ko tei­ses, par­ei­gas ir tur­tą  Sveikatos apsaugos ministerijai. Šis Tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis LR biudžetinių įstaigų įstatymo 4 str. 6 dalimi, pagal kurią iš Savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigos bei turtas gali būti perduotas valstybės arba kitos savivaldybės nuosavybėn, kai yra atitinkamai vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sutikimas.

SAM krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę dėl sprendimo perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centro savininko teises, pareigas ir turimą turtą.

Šis tarybos sprendimas priimtas vadovaujantis LRV 2012 m. spalio 10 d. nutarimu „Dėl Priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepcijos (gairių) patvirtinimo“, kad būtų sukurta bendra ir veiksminga priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistema.

Nutarime rašoma, jog siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą apdraustiems ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, sergantiems priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo, tikslinga reorganizuoti Vilniaus, Kauno Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio priklausomybės ligų centrus ir įsteigti asmens sveikatos priežiūros biudžetinę įstaigą – Valstybinį Priklausomybės ligų centrą ir jo struktūroje numatyti filialus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje, taip pat  ir pagalbą teikiančio personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimosi centrą.

Vilniaus m. savivaldybės Viešųjų ryšių skyrius

TAIP PAT SKAITYKITE