Mollers

Viešosios įstaigos Lazdynų poliklinika direktorius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia vadovo konkursą eiti viešosios įstaigos Lazdynų poliklinika direktoriaus pareigas.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika (toliau – Įstaiga) ¬ pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, buveinės adresas – Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius, įmonės kodas – 224245280.

Darbo pobūdis: direktorius organizuoja ir valdo Įstaigos darbą taip, kad būtų kokybiškai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama Vilniaus miesto gyventojų sveikata, mažinamas jų sergamumas ir mirtingumas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Direktoriaus pareigas gali eiti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka bei mokantis valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
2. Direktoriaus pareigas gali eiti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (ar) socialinių paslaugų srityse.
4. Šias pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
4.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, mokėti dirbti ir naudotis šiomis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

Pretendentų atrankos būdas: testas (raštu ir žodžiu).

Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (gali būti pildoma vietoje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).
5. Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.
6. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
7. Dokumentų, įrodančių pretendento papildomas kompetencijas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams IV dalį, kopijas.
Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai arba registruotu laišku per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 13 langelyje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel.: (8 5) 211 2089, 211 2032; el. p.: laura.kriauciunaite@vilnius.lt arba egle.mikaliuniene@vilnius.lt,
/index.php?2841301387.

Teisės aktų sąrašas konkursui viešosios įstaigos Lazdynų poliklinikos direktoriaus pareigoms eiti

1.Lietuvos Respublikos Konstitucija
2.Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
3.Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
4.Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
5.Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
6.Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
7.Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
8.Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
9.Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
10.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
11.Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
12.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
13.Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas
14.Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas
15.Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
16.Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
17.Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
18.Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
19.Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Pastaba. Ruošiantis konkursui būtina naudotis aktualia minėtų teisės aktų redakcija. Iš šių teisės aktų egzamino raštu metu bus pateikta 50 klausimų.

www.vilnius.lt

TAIP PAT SKAITYKITE