Mollers

Radiacinės saugos centras pasirašė sutartį

Radiacinės saugos centras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) sudarė projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre” finansavimo ir administravimo sutartį, kurią įgyvendinus bus užtikrintas Radiacinės saugos centre įdiegtų kokybės vadybos sistemų funkcionavimas.
Centras yra viena Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, sukūrusi ir įdiegusi kokybės vadybos sistemą, taip siekdama užtikrinti vykdomos veiklos kokybę ir efektyvumą bei teikti paslaugas, kurios patenkintų visuomenės ir vartotojų poreikius.
Centras, remdamasis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” VP1-4.3-VRM-01-V priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1V-70 (Žin., 2009, Nr.22-864) bei ESFA pasiūlymu, pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos fondų lėšų nurodytam projektui įgyvendinti, kuri buvo įvertinta ir pripažinta tinkama finansuoti. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.
Projektu siekiama prisidėti prie tinkamo lygio Radiacinės saugos centro ir jo teritorinių padalinių Kaune, Klaipėdoje bei Šiauliuose kokybės vadybos sistemos palaikymo, garantuojant kokybiškų viešojo administravimo paslaugų, užtikrinančių gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, teikimą.
Projekto tikslas – didinti Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos efektyvumą; siekiamas rezultatas – užtikrintas Radiacinės saugos centre įdiegtų kokybės vadybos sistemų (pagal LST EN ISO 17025:2005 ir LST EN ISO 9001:2008 standartų reikalavimus) funkcionavimas. Projekto priemonės numato Centre esamos sertifikuotos bei akredituotos veiklos palaikymą, užtikrinant šios veiklos elementų tinkamą funkcionavimą: rentgenodiagnostikos aparatų bandymų bei individualiųjų dozių tyrimų įrangos kalibravimas; pasirengimas kasmetiniams kokybės vadybos sistemos priežiūriniams sertifikaciniams auditams ir jų atlikimas; pasirengimas akredituotos tyrimų ir bandymų veiklos įvertinimui; pateikus paraišką pakartotiniam akreditavimui ir dviejų kasmetinių akredituotos veiklos priežiūrinių vizitų atlikimas bei specialistų mokymas kokybės vadybos sistemų tobulinimo klausimais.
RSC kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 17025 reikalavimus, akreditavimo sritis apėmė gama spektrometrinius, stroncio, tričio aktyvumo tyrimus, dozių, sukauptų dozimetre, tyrimus ir rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės bandymus. Vykdant projekto veiklas, ši kokybės sistema bus išplėsta: bus įdiegti kokybės vadybos sistemos reikalavimai visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo tyrimams vandenyje bei išplečiant medicininės rentgeno diagnostinės įrangos kokybės kontrolės bandymus tam tikrai įrangos grupei – kompiuteriniams tomografams ir kitos rūšies medicininei įrangai, plečiant bandomų analyčių spektrą. Šioms sritims kokybės vadybos sistema Centre bus diegiama naujai – pirmą kartą.
Įgyvendinus projektą bus sustiprinti administraciniai reguliuojančiosios radiacinės saugos institucijos gebėjimai vykdyti valstybinę jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių priežiūrą bei kontrolę ir vykdyti visas su šiuo uždaviniu susijusias valstybinio reguliavimo funkcijas.

 Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE