Gudručio vaistinė

Mokyklose pažeidimų mažiau

Panevėžio visuomenės sveikatos centras, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  2011 metais patikrino 57 Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų higieninę būklę.

Periodinės (planinės) ir operatyviosios (ne planinės, pagal skundus) valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paaiškėjo, kad vis dar randama pažeidimų, susijusių su patalpomis ir jų įrengimu. Beveik 30 proc. tikrintų mokyklų patalpų grindų danga neatitiko HN 21:2011 reikalavimų. Taip pat dalyje mokyklų (26 proc.) neįrengtos stacionarios kompiuterizuotos mokymo vietos.
Dar ne visur yra sutvarkytas karšto vandens tiekimas. 43 proc. mokyklų prie tualetų įrengtose praustuvėse netiekiamas karštas vanduo.
Atlikus Kontrolę nustatyta, kad apšvietimas ne visose mokyklose atitiko HN 21:2011 reikalavimus, nes 19 proc. mokyklų mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėse nenaudojamos liuminescencinės lempos. Taip pat dar randama mokyklų, kurios mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose neįsirengę žaliuzių ar užuolaidų (9 proc.).
Kontrolės metu nerasta HN 21:2011 pažeidimų, susijusių su mokinių maitinimo organizavimu. Visų tikrintų mokyklų darbuotojai dirbo teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėjo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Sumažėjo pažeidimų, susijusių su mokinių ugdymo proceso higiena.
Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Vida Vyčienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: vida.vyciene@panevezys.vvspt.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE