Biorythm

Kova su diskriminacija sveikatos srityje

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas: ,,Sveikata yra visų mūsų teisė. Visi gyventojai turėtų galėti naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos, ligos rūšies, socialinės padėties, išsilavinimo ar šalies, kurioje gyvena. Kad tai taptų tikrove, turime kovoti su diskriminacija sveikatos srityje”.

Daugiau informacijos informaciniame biuletenyje ,,Sveikata – ES” parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis
http://health.europa.eu/newsletter

Praėjusiais metais Europos Parlamente asmeniškai įsipareigojau kovoti su visų rūšių diskriminacija sveikatos srityje.

Nuo tada siekiau išklausyti asmenis, kurie kenčia nuo diskriminacijos, kurie jaučiasi menkinami, kuriems sunku gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas dėl jų padėties, priimtų sprendimų ar kilmės. Susitikau su įvairiais žmonėmis – užsikrėtusiais ŽIV, sergančiais AIDS, priklausančiais etninėms mažumoms ir kitais, kurie pas mane atėjo, nes jiems nebuvo sudaromos vienodos sąlygos. Lygybė reiškia ne tai, kad tam tikroms gyventojų grupėms suteikiamos naujos teisės, o tai, kad jiems neužkertamas kelias – sąmoningai arba nepaisant jų poreikių – naudotis visomis teisėmis.

Turėtume pagelbėti visiems diskriminuojamiems ir išeities ieškantiems žmonėms. Štai kodėl įvairias suinteresuotąsias šalis pakviečiau spalio mėn. pradžioje atvykti į Gasteiną ir kitų metų kovo mėn. į Briuselį dalyvauti kovai su diskriminacija skirtoje plataus masto konferencijoje. Aptarsime, ko turime imtis, kad visi gyventojai turėtų tokias pačias galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Svarbu, kad šiomis konferencijomis būtų paskatintos tikros diskusijos dėl veiksmų, kuriais būtų padėta valstybėms narėms užtikrinti geresnes galimybes visiems gyventojams naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros bei prevencinės priežiūros paslaugomis ir panaikinti visų rūšių diskriminaciją.

ES įvairiomis programomis ir veikla aktyviai propaguoja ir gina pagrindines visų ES gyventojų žmogaus teises. Ji remiasi Lisabonos sutartimi ir ES pagrindinių teisių chartija, kuriomis draudžiama bet kokio pobūdžio diskriminacija – dėl lyties, amžiaus, negalios, religijos arba tikėjimo, rasės arba etninės kilmės ir lytinės orientacijos.

Kaip matyti iš mūsų naujausios nelygybės sveikatos srityje ataskaitos, per pastaruosius kelerius metus nelygybė sveikatos srityje ES gerokai sumažėjo, tačiau turime toliau ryžtingai mažinti sveikatos srityje vis dar egzistuojantį atotrūkį tarp įvairių socialinių grupių, regionų ir valstybių narių bei pašalinti pažeidžiamoms grupėms kylančias kliūtis naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Nelygybės sveikatos srityje mažinimas ir kova su visų rūšių diskriminacija visoje Europoje turi išlikti prioritetu, kad Europai pavyktų pasiekti socialinę sanglaudą.

Daugiau informacijos informaciniame biuletenyje ,,Sveikata – ES” parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis
http://health.europa.eu/newsletter

TAIP PAT SKAITYKITE