REXSAN

Europos Komisija siūlo pažangesnes maisto saugos taisykles

Vakar, gegužės 6 d., Europos Komisija priėmė svarbių dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama modernizuoti, supaprastinti ir sustiprinti žemės ūkio maisto produktų grandinę ir užtikrinti geresnį sveikatos ir saugos standartų vykdymą Europoje.

Minėtame dokumentų rinkinyje numatytos priemonės, kuriomis siekiama supaprastinti teisės aktus ir užtikrinti pažangesnį verslo reglamentavimą, mažinti administracinę naštą ir supaprastinti reglamentavimo aplinką. Ypatingas dėmesys skiriamas mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurioms netaikomi daug sąnaudų reikalaujantys ir didžiausią naštą sukuriantys minėtų aktų elementai.

Europos Komisijos (EK) išplatintame pranešime teigiama, kad ES šiuo metu yra beveik 70 įvairių teisės aktų, susijusių su maisto grandine. Pateiktu dokumentų rinkiniu šis skaičius bus sumažintas iki 5 teisės aktų, be to, liks mažiau procesų ir procedūrų, privalomų ūkininkams, veisėjams ir maisto tvarkymo subjektams (gamintojams, perdirbėjams, platintojams), todėl jiems bus lengviau vykdyti veiklą, sumažės biurokratijos.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas EK narys Tonio Borgas teigė: „Žemės ūkio maisto produktų pramonės sektorius yra antras pagal dydį ES ekonomikos sektorius, kuriame dirba per 48 mln. žmonių ir kurio vertė – apie 750 mlrd. EUR per metus. Europoje maisto saugos standartai – griežčiausi pasaulyje. Tačiau pastaruoju metu kilęs arklienos skandalas parodė, kad yra tobulintinų dalykų, nors rizika žmonių sveikatai ir neiškilo. Todėl teikiamas teisės aktų peržiūros rinkinys pasirodo pačiu laiku, sukurta sistema leidžia spręsti kilusius uždavinius, atsižvelgiant į įgytą patirtį. Trumpai tariant, juo siekiama užtikrinti pažangesnes taisykles ir geresnę maisto saugą.“

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Oficiali kontrolė

Parengtos mokslu ir rizikos vertinimu pagrįstos taisyklės įmonėms bus naudingos, nes leis sumažinti administracinę naštą, veiksmingiau finansuoti paramos programas ir priemones, skirtas gerinti gyvūnų ligų ir augalų kenkėjų kontrolę. Vartotojai taip pat pajus naudą, nes maisto produktai bus saugesni dėl veiksmingesnės ir skaidresnės kontrolės sistemos visoje maisto grandinėje.

EK pripažino, kad reikia stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamą ES teisės aktų nuostatų vykdymo kontrolę (patikrinimus ir laboratorinius tyrimus). Pastarojo meto skandalai maisto gamybos srityje parodė, kad kontrolės institucijos turi veiksmingiau saugoti vartotojus ir sąžiningą verslą nuo rizikos (taip pat ir ekonominės), kuri gali kilti, jeigu ūkio subjektai pažeidžia taisykles.

Minėtuose teisės aktuose patobulinta dabartinė mokesčių sistema. Iš labai mažų įmonių mokesčiai nebus imami, tačiau kontrolė joms bus taikoma, siekiant nepakenkti jų konkurencingumui.

ES valstybių narių institucijos į savo nacionalinius kontrolės planus turės integruoti kovos su sukčiavimu patikrinimus ir užtikrinti, kad nustačius sukčiavimo atvejus, finansinės sankcijos būtų didelės, jų poveikis būtų išties atgrasomasis.

Gyvūnų sveikata

Rinkinyje pateikiamas vienas teisės aktas, kuriuo reglamentuojama gyvūnų sveikata ES, remiantis principu, kad prevencija geriau, negu gydymas. Juo siekiama pagerinti standartus ir sukurti bendrą sistemą, nustatant ir vieningai kontroliuojant gyvūnų ligas bei šalinant pavojus, kylančius sveikatai, maisto ir pašarų saugai.

Ši sustiprinta sistema, kartu su geresnėmis gyvūnų identifikavimo ir registravimo taisyklėmis, suteiks galimybę sparčiau reaguoti į gyvūnų ligas ūkininkams, veterinarams ir kt., taip pat mažinti šių ligų plitimą ir poveikį. Ligos, dėl kurių reikia imtis veiksmų ES lygmeniu, suskirstytos į tam tikras kategorijas, taip pat nustatyti atitinkami prioritetai, leisiantys tinkamai naudoti išteklius, formuoti labiau rizikos vertinimu pagrįstą požiūrį.

Atsižvelgiant į vietos aplinkybes, įvairaus dydžio ir tipų ūkio subjektai (mažosios ir vidutinės įmonės, mėgėjiški ūkiai ir pan.) galės pakankamai lanksčiai taikyti gyvūnų sveikatos priemones, susijusias su ūkio subjektams privalomais registravimo ir patvirtinimo, gyvūnų laikymo ir produktų tvarkymo reikalavimais.

Europos Komisijos siūlomų priemonių rinkinį apsvarstys kitos ES institucijos, įskaitant Europos Parlamentą ir Tarybą, ir pateiks savo pozicijas dėl šių pasiūlymų. Apytikriai galima numatyti, kad siūlomas teisės aktų rinkinys galėtų įsigalioti 2016 m. Šis teisės aktas turi būti  pakankamai lankstus ir griežtas, kad visa ES galėtų imtis veiksmingų priemonių, kovoti su naujomis, nežinomomis grėsmėmis, sparčiai prisitaikyti prie mokslo raidos ir naujų tarptautinių standartų.

TAIP PAT SKAITYKITE