Mollers

2-oji sveikatos programa (2008–2013 m.): gerinti piliečių sveikatą

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (EAHC) Sveikatos reikalų skyriaus vadovas Jacques Remacle: ,,2-oji Europos Sąjungos sveikatos programa (2008-2013 m.) – tai ES sveikatos strategijos „Kartu sveikatos labui”, kuria siekiama užtikrinti piliečių sveikatos apsaugą dabar ir ateityje, įgyvendinimo priemonė”.

„Sveikata – ES” informacinis biuletenis: http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter_lt.htm

Ja siekiama trijų tikslų: gerinti sveikatos saugą, skatinti sveikatingumą (be kita ko, mažinti nelygybę sveikatos srityje), kaupti ir skleisti informaciją apie sveikatą. Sveikatos programą administruoja Europos Komisija ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra. Per pusę programos įgyvendinimo laikotarpio lėšų skirta apie 230 veiksmų: projektams, bendriems veiksmams, dotacijoms nevyriausybinėms organizacijoms ir konferencijoms. Dauguma šių veiksmų tebevyksta, tačiau daugeliu jų jau pasiekta visuomenės sveikatai svarbių rezultatų.

Pavyzdžiui, projektu SHIPSAN-TRAINET didinamas ES pajėgumas užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų protrūkiams kruiziniuose laivuose bei keltuose ir kontroliuoti tokius protrūkius. Pagal šį projektą parengtas vadovas – tai pavyzdys, kuriuo remiantis rengiami saugumo patikrų Europos standartai. Šis vadovas naudojamas ir mokymo tikslais. Pagal projektą ORPHANET sukurtas ES portalas, kuriame informuojama apie retąsias ligas ir retus vaistus. Pacientai ir gydytojai gali naudotis katalogu, kuriame informuojama apie šioje srityje dirbančias klinikas ir laboratorijas, vykdomus mokslinių tyrimų projektus, klinikinius bandymus, registrus, tinklus, technologijų platformas ir pacientų organizacijas. Projektas ORPHANET vyksta taip sėkmingai, kad Japonijoje ir Brazilijoje portalas šiuo metu verčiamas, kad juo galėtų naudotis ir tų šalių sveikatos tarnybos.

Projektas EPAAC (Europos kovos su vėžiu partnerystė) subūrė vėžio specialistus, dirbančius vėžio mokslinių tyrimų, diagnozės ir gydymo srityse, kad jie parengtų bendrą Europos kovos su vėžiu strategiją. Pagal šį projektą jau atlikta nuodugni lyginamoji dabartinių nacionalinių kovos su vėžiu planų analizė, nustatoma geriausia praktika ir galima sąveika. Tai daroma siekiant gerinti vėžio diagnozę ir gydymą. Remdamiesi šiais laimėjimais ir atsižvelgdami į tai, kad per likusį šios programos įgyvendinimo laikotarpį bus finansuota dar daug kokybiškų projektų, esame tikri, kad ES sveikatos programos tikslas gerinti ES piliečių sveikatą bus pasiektas.TAIP PAT SKAITYKITE