Gruodžio 1d. Trečiadienis

NVO: pasirinkimo darytis abortą negalima vadinti nei laisve, nei apsisprendimu

2014 Spalio 1d.
Peržiūrų skaičius: 16716
NVO: pasirinkimo darytis abortą negalima vadinti nei laisve, nei apsisprendimu

Vi­suo­me­nę su­skal­dė pir­ma­die­nį Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos su­reng­ta dis­ku­si­ja apie nau­jas nuo­sta­tas „Nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo“ pro­jek­te. Di­džiau­sius ne­su­ta­ri­mus su­kė­lė pri­va­lo­mas 72 va­lan­dų lau­ki­mo iki nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo lai­ko­tar­pis ir me­di­ka­men­ti­nis abor­tas.

„Daž­nu at­ve­ju mo­ters pa­si­rin­ki­mo da­ry­tis abor­tą ne­ga­li­ma va­din­ti nei lais­ve, nei ap­sisp­ren­di­mu“, – sa­ko VšĮ „Kri­zi­nio nėš­tu­mo cen­tro“ va­do­vė Zi­ta To­mi­li­nie­nė. „Ži­nia apie ne­ti­kė­tą nėš­tu­mą daž­nai iš­gy­ve­na­ma kaip spe­ci­fi­nė, stre­si­nė bū­se­na, ir to­kio­je bū­se­no­je mo­te­ris ne­ga­li mąs­ty­ti vi­sai ra­cio­na­liai. Stip­raus stre­so būk­lė­je nė­ra gal­vo­ja­ma, bet sten­gia­ma­si kuo grei­čiau iš­si­va­duo­ti nuo to­kią bū­se­ną ke­lian­čio veiks­nio“, – pa­aiš­ki­na so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ji taip pat tei­gia, jog sa­vo dar­bo pra­kti­ko­je daž­nai ma­to ne tvir­tai ap­sisp­ren­du­sią nu­trauk­ti nėš­tu­mą, kaip tei­gia abor­tų ša­li­nin­kai, bet iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos dve­jo­jan­čią mo­te­rį. Mo­te­ris ren­ka­si abor­tą ne iš lais­vės, bet iš ne­vil­ties, iš ne­tu­rė­ji­mo ki­to pa­si­rin­ki­mo.

„Kaip ir mi­nis­trė, ma­no­me jog toks lai­ko­tar­pis ga­li pa­dė­ti mo­te­riai nu­si­ra­min­ti, ap­gal­vo­ti ir taip iš­gel­bė­ti kū­di­kio gy­vy­bę. Vis dėl­to kvies­čiau dar la­biau ak­cen­tuo­ti kon­sul­ta­ci­jų bū­ti­ny­bę, kad tos 72 va­lan­dos ne­bū­tų vien lau­ki­mas, bet ga­li­my­bė su­lauk­ti rea­lios pa­gal­bos. Pri­va­lo­mų psi­cho­lo­gų ar so­cia­li­nių dar­buo­to­jų kon­sul­ta­ci­jų įtei­si­ni­mas – tai vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas kur­ti pa­gal­bos sis­te­mą be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims. De­ja, to­kio už­ti­kri­ni­mo mi­nis­trės pa­si­sa­ky­muo­se bei įsa­ky­mo for­mu­luo­tė­se stin­ga.“ – pa­ste­bi Lais­vos vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to di­rek­to­rė To­ma Bru­žai­tė.

Min­čiai, jog psi­cho­so­cia­li­nės kon­sul­ta­ci­jos nėš­tu­mą nu­trauk­ti no­rin­čiai mo­te­riai bū­tų pri­va­lo­mos, pri­ta­ria ir Z. To­mi­li­nie­nė: „I­ki šiol psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos bu­vo re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, to­dėl rea­liai ir ne­vy­ko. Šei­mos gy­dy­to­jo ar aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go kon­sul­ta­ci­jos, įpras­tai trun­kan­čios 15-20 mi­nu­čių, ne­už­ten­ka no­rint iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bes, ne tik lė­mu­sias mo­ters spren­di­mą at­lik­ti abor­tą, bet ir są­ly­go­ju­sias nėš­tu­mo kaip kri­zės pa­ty­ri­mą, pa­vyz­džiui, to­kias kaip smur­tas šei­mo­je, skur­das ar ar­ti­mų­jų spau­di­mas. To­kio lai­ko ne­pa­kan­ka ir pa­dė­ti nėš­čia­jai pa­ma­ty­ti al­ter­na­ty­vas bei su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų siū­lo­mą pa­gal­bą. Tam rei­kia at­ski­ros, bent va­lan­dą trun­kan­čios, psi­cho­lo­go ar­ba so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jos“. Šiuo me­tu pa­na­šios pri­va­lo­mos kon­sul­ta­ci­jos nu­ma­ty­tos ir tai­ko­mos to­kio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se kaip Vo­kie­ti­ja, Bel­gi­ja, Is­lan­di­ja, Suo­mi­ja, Slo­va­ki­ja ir ki­to­se.

T. Bru­žai­tė taip pat ste­bi­si, ko­dėl mi­nė­tos dis­ku­si­jos me­tu ne­bu­vo ski­ria­ma dau­giau dė­me­sio me­di­ka­men­ti­nio abor­to įtei­si­ni­mo ap­ta­ri­mui: „Jei mes vi­si su­tin­ka­me, kad abor­tai yra prob­le­ma ir bū­ti­na ma­žin­ti jų kie­kį, tuo­met rei­kia pa­si­rink­ti ir tai už­ti­kri­nan­čias prie­mo­nes. Įvai­rių ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad me­di­ka­men­ti­niai abor­tai jų skai­čių tik pa­di­di­na. Taip pat tai yra pa­vo­jin­ga prie­mo­nė nu­trauk­ti nėš­tu­mą – po jos daž­nai pri­rei­kia ir chi­rur­gi­nio įsi­ki­ši­mo. Jei ti­krai sie­kia­me ap­sau­go­ti mo­te­ris ir ma­žin­ti abor­tų skai­čių, tuo­met ra­gi­na­me mi­nis­trę at­si­sa­ky­ti šios prie­mo­nės įtei­si­ni­mo“, – kvie­čia To­ma Bru­žai­tė.

Vil­tį, jog bus at­siž­velg­ta į šias ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ir pro­jek­tas dar bus ko­re­guo­ja­mas, iš­reiš­kia ir Sei­mo na­rys Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas, ku­ris taip pat pa­ste­bi, jog tai, ką mi­nis­trė įvar­di­no kaip ypa­tin­gą komp­ro­mi­są – pri­va­lo­mą­jį 72 va­lan­dų lau­ki­mo lai­ko­tar­pį iki nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo įve­di­mą – yra tik ma­žas žings­nis į prie­kį. „Toks lai­ko tar­pas bū­tų pra­smin­ges­nis jei­gu jis bū­tų nu­ma­ty­tas po pri­va­lo­mos psi­cho­lo­go ir so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jos. Nu­ta­ri­mo pro­jek­te dėl kon­sul­ta­ci­jų pa­si­ren­ka­mas leng­viau­sias ke­lias – tie­siog su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ga­li­my­bes gau­ti kon­sul­ta­ci­ją, taip ne­pri­sii­mant at­sa­ko­my­bės dėl tin­ka­mos kon­sul­ta­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros, rei­kia­mų spe­cia­lis­tų ir me­to­di­kų“, – tei­gia par­la­men­ta­ras. Po­li­ti­kas taip pat ne­pri­ta­ria ir me­di­ka­men­ti­nio abor­to ga­li­my­bei: „Ti­kiu, kad su­nkio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­siai mo­te­riai vals­ty­bė tu­rė­tų iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką, o ne bruk­ti pi­liu­lę“. L. Kaz­la­vic­kas pir­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trę su pra­šy­mu už­ti­krin­ti pri­va­lo­mas kon­sul­ta­ci­jas.


NAUJIENA !!! Inovatyvūs neinvaziniai vaisiaus apsigimimo tyrimai iš nėščiosios veninio kraujo nuo 10 nėštumo savaitės

NAUJIENA !!! Inovatyvūs neinvaziniai vaisiaus apsigimimo tyrimai iš nėščiosios veninio kraujo nuo 10 nėštumo savaitės

VISIBILIT neinvazinis tyrimas, įvertinantis vaisiaus chromosomų trisomijų riziką: • Trisomy 21 (Dauno sindromą);• Trisomy 18 (Edwardso sindromą). Vaisiaus lyties nustatymas Tyrimas atliekamas iš veninio kraujo nuo 10 nėštumo savaitės.


Naujiena!!! Genesis Serenity NIPT prenatalinis tyrimas Lietuvoje

Naujiena!!! Genesis Serenity NIPT prenatalinis tyrimas Lietuvoje

Genesis Serenity nėščiųjų testas naudoja verifi® tyrimų technologiją, sukurtą Illumina laboratorijos ( JAV), didžiausios pasaulyje DNR tyrimų bendrovės. Genesis prenatalinio tyrimo cfDNA (verifi®) metodu iš nėščiosiso veninio kraujo tiria...


Kas yra "Prefold" vystyklas, trumpai tariant - Prefoldas?

Kas yra "Prefold" vystyklas, trumpai tariant - Prefoldas?

Prefoldas - tai vystyklas, kurio viduryje įsiūta papildomai medžiagos. 2-4-2 tai Prefoldo sluoksnių žymėjimas. Pirmasis ir paskutinis skaičiai nurodo Prefoldo išorės sluoksnius, vidurinysis skaičius - Prefoldo centre esančius sluoksnius.


Kūdikius praradusioms moterims siuntimų psichologo konsultacijoms nedalija

Kūdikius praradusioms moterims siuntimų psichologo konsultacijoms nedalija

Nėščia moteris, kurios kūdikis mirė įsčiose sulaukęs penkių mėnesių, nuo depresijos išsigelbėjo prisiminusi šeimos klinikos koridoriuje kabėjusį plakatą su siūlymu apsilankyti pas psichologą. Dvynių nėštumo pirmojoje pusėje netekusi jauna mama...


Padori dingstis prisipirkti naujų drabužių – pastoti!

Padori dingstis prisipirkti naujų drabužių – pastoti!

Laikai, kai kūdikėlio besilaukiančios moterys buvo priverstos rengtis bet ką – svarbu, kad tik tilptų, – jau tapo praeitimi. Šiandien būsimos mamytės nori būti dar ir gražios bei madingos. Taigi kokius drabužėlius pradėjus apvalėti...


Toksikozė: ne visada taip paprasta

Toksikozė: ne visada taip paprasta

Netgi visiškai sveika moteris, pasirinkusi sveiką gyvenimo būdą, negali būti tikra, kad nėštumo metu jai neišsivystys toksikozė. Kartais būsimoji mama spėja, kad laukiasi, pagal pykinimą rytais. Pykinimas ir vėmimas yra dažniausi toksikozės...


Nėštumas – ne liga, bet ir ne sveikatėlė…

Nėštumas – ne liga, bet ir ne sveikatėlė…

Sužinojusios, kad laukiamės, imame skrajoti ant sparnų. Bet paskui tie sparnai šiek tiek susiskliaudžia, nes apima daug neįprastų pojūčių – ir ne visad pačių maloniausių. Ar tai normalu ir kada jau nešti pilvelį pas gydytoją? Deja, gana...


Kaip susigrąžinti buvusią figūrą po gimdymo

Kaip susigrąžinti buvusią figūrą po gimdymo

Ne paslaptis, kad po gimdymo moters kūnas pasikeičia ir tikėtis, kad gimus vaikučiui, idealios formos sugrįš per kelias savaites – tiesiog nerealu. Dauguma moterų vis dėlto rūpinasi savo sveikata ir grožiu, ieško informacijos kaip galėtų...


Fizinis aktyvumas nėštumo metu

Fizinis aktyvumas nėštumo metu

Mankštos metu reiktų atlikti apšilimo, kvėpavimo, tempimo, pilvo, dubens, kojų, pečių ir rankų raumenis stiprinantčius bei atsipalaidavimo pratimus. Pasirinkite tokią fizine veiklą kuri teiktų Jums malonumą. Mankštintis geriausia skambant...


Daugkartinių sauskelnių badomieji krepšeliai naujagimiui ir ūgtelejusiam mažyliui

Daugkartinių sauskelnių badomieji krepšeliai naujagimiui ir ūgtelejusiam mažyliui

Kai ieškote daugkartinių sauskelnių savo mažyliui, tikriausiai nesunkiai randate, kurios labai gražios, mielos, švelnios, minkštutės. Tačiau rekomenduojame nepulti "stačia galva" ir pirkti visą reikiamą jų kiekį. Nusipirkite keletą...


Noriu berniuko, noriu mergaitės

Noriu berniuko, noriu mergaitės

Kaip suplanuoti būsimo kūdikio lytį rūpėjo dar senovės graikams. Jie tikėjo, kad mažylio lytį lemia orai: jei kūdikį pradėsite per karščius, didesnė tikimybė susilaukti sūnaus, jei vėsesniu oru – mergaitės. Pasak Aristotelio, svarbu, koks...


Dirbtinis apvaisinimas: ką mano užaugę vaikai?

Dirbtinis apvaisinimas: ką mano užaugę vaikai?

Nors dirbtinis apvaisinimas, pasinaudojant donoro lytinėmis ląstelėmis, Lietuvoje dar gana nesenas reiškinys, o JAV jau užaugo tokiu būdu gimusių jaunų žmonių karta. Kaip jie patys priima faktą, kad gimė pradėti dirbtiniu būdu? Amerikiečių...


Kaip lieknėti po gimdymo

Kaip lieknėti po gimdymo

Iš karto po gimdymo norisi vėl prisiminti jau ne vieną mėnesį pamirštą lengvumo jausmą. Vienos žadame mažiau valgyti nuo rytdienos, kitos ieškome efektyvios dietos. Nėra taip paprasta. Bet įmanoma. Normaliai nėštumo metu priaugama maždaug...


Ką mums kalba vaikų sapnai

Ką mums kalba vaikų sapnai

Dešimtmetė Viktorija atsibusdavo rytais skaudamom kojom ir pavargusi. Ji visą naktį sapne bėgdavo, tačiau, prislėgta baimės, negalėjo atsiminti, nuo ko. Psichoterapijos metu išaiškėjo, kad ji bijo vaiduoklių, pabaisų ir ateivių iš kosmoso,...


Moters higiena po gimdymo – ypatinga

Moters higiena po gimdymo – ypatinga

Intymi higiena – tokia sritis, apie kurią nepatogu kalbėti. Ypač ši tema paaštrėja, kai moteris susilaukia kūdinio. Šiuo periodu prireikia ir daugiau žinių apie imtymią higieną. Apie tai kalbamės su gydytoja akušere Jūrate Žmuidzinaite.


JAV: moteris, kuriai persodinti penki organai, pagimdė sveiką kūdikį

JAV: moteris, kuriai persodinti penki organai, pagimdė sveiką kūdikį

Kai Fatimai buvo 19 metų, jai buvo diagnozuotas krešulys žarnyno arterijoje. 2007 metais vienoje iš Majamio ligoninių jai buvo atlikta operacija, per kurią jai buvo persodintos donorų kepenys, kasa, skrandis, plonoji ir storoji žarnos.


Deguonies badas, arba gimė pridusęs

Deguonies badas, arba gimė pridusęs

Tėveliai, pamatę pamėlynavusį naujagimį, sako, kad jis gimė pridusęs, o medikai tam turi savus terminus. Šiai būklei nusakyti dažniausiai vartojamas terminas hipoksija, kuris reiškia, kad į vaikelio kraują patenka mažai deguonies arba jo visai...


Migdykite tik ant nugaros

Migdykite tik ant nugaros

Kaip migdyti kūdikius – ant pilvo ar ant nugaros, kartais lemia… mada. Bet ji gali kainuoti net gyvybę. Todėl gydytojai dabar jau susivienijo ir liepia kūdikius migdyti tik ant nugaros! Europoje jau daug metų kūdikiai būdavo guldomi...


Ką reikia žinoti gimdyme dalyvaujančiam vyrui?

Ką reikia žinoti gimdyme dalyvaujančiam vyrui?

Besilaukiančiai moteriai yra didelė laimė, kai ji gali atsiremti į vyrą, sugebantį ja pasirūpinti, kai jai nereikia visų sunkumų nugalėti vienai. Tačiau vyro dalyvavimas gimdyme gali ne tik nepadėti, bet ir trukdyti, jei šis elgiasi netinkamai,...


Apie pusė visų naujagimių miršta dėl neišnešiotumo

Apie pusė visų naujagimių miršta dėl neišnešiotumo

Lietuvos neišnešiotų naujagimių asociacija “Neišnešiotukas” kviečia žurnalistus atvykti lapkričio 16 d. (penktadienį) į Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos minėjimą.


Vaikas pavydi naujagimiui

Vaikas pavydi naujagimiui

Kai pavydas kankina vyrą ar moterį, aplinkiniai juos užjaučia. Kai pavydi vaikas, suaugusieji susierzina - jie laiko tai kaprizu, išlepimu ar net yda. O juk tai kančia. Pati didžiausia ir pati tikriausia, tikresnė nei suaugusiųjų. Juk iki tam...


Būsimosios mamos kraujo spaudimas

Būsimosios mamos kraujo spaudimas

Dažnai kartojama, kad nėštumas nėra liga. Tai tiesa, tačiau krūvis moters organizmui nėštumo metu tenka išties nemenkas. Reta nėščioji nežino, kas yra rėmens graužimas, įvairūs skausmeliai, dusulys, nemiga ir t.t. Kita vertus, net, jei negalavimai...


Trečiojo vaiko besilaukusi mažo miestelio gyventoja abortą darėsi iš baimės

Trečiojo vaiko besilaukusi mažo miestelio gyventoja abortą darėsi iš baimės

Mažame miestelyje gyvenančiai moteriai, anot jos pačios, aptemo protas, kai ėmė lauktis trečio vaiko ir nė vienas artimasis nepasisiūlė būti šalia. Nepilnametė mergina išsigando, kad per anksti taps mama, vaikinas davė pinigų ir liepė...


Per nėštumą nepasakysi: „kūne, nustok keistis, aš nebenoriu būti nėščia, persigalvojau“

Per nėštumą nepasakysi: „kūne, nustok keistis, aš nebenoriu būti nėščia, persigalvojau“

Antrąjį nėštumo trimestrą kūnas tarsi išprotėja, įjungia savieigos režimą ir moteriai belieka tik stebėti, teigia psichoterapeutė Agnė Matulaitė. Pasak jos, nors kūno ima klausyti kaip mokytojo, būsima mama sutrinka – nebežino, kur baigiasi...


NAUJIENA!  Liemenėlė būsimoms ir maitinančioms mamytėms bei tos pačios linijos diržas po nėštumo

NAUJIENA! Liemenėlė būsimoms ir maitinančioms mamytėms bei tos pačios linijos diržas po nėštumo

ELADY.lt pristato naujieną – liemenelę iš 100% medvilnės nėščioms ir jau maitinančioms mamytėms. Ši liemenėlė labai lengva, nevaržo judesių, nespaudžia krūties, todėl nesutrikdoma kraujo apytaka, o natūralus liemenėlės audinys garantuoja...


Žindymas: 14 klausimų, kurie gali sutrikdyti

Žindymas: 14 klausimų, kurie gali sutrikdyti

Kai lankome šeimą, sulaukusią naujagimio, apima jaudulys – naujagimiai, atrodo, dar kvepia dangumi. O rūpestis dėl jų apima visus. Norisi viską žinoti ir užtikrinti naujagimio gerovę, net jei niekada neteko nė vienu naujagimiu rūpintis. O...


Būsima mamytė – vegetarė

Būsima mamytė – vegetarė (1)

Pastojusi moteris vegetarė sprendžia dilemą – ar jai toliau likti vegetare, ar vėl valgyti mėsą. Juk dabar ji atsakinga ir už vaikelio sveikatą. Ar verta rizikuoti? Valgyti gyvulinės kilmės maistą atsisakoma dėl įvairių priežasčių:...


Kūdikio vaistinėlė

Kūdikio vaistinėlė

Kūdikio namų vaistinėlę suskirstėme į 8 lentynėles, į kurias sudėliojome skirtingus vaistus ir priemones kūdikiui. Higienos priemonės, vaistai nuo temperatūros, pučia pilvuką, sloga, vtaminas D, vaistažolių mišiniai, multivitaminai ir žuvų taukai,...


Kada skambinti pavojaus varpais

Kada skambinti pavojaus varpais

Nėštumo metu pasitaiko daug situacijų, kuomet būsimoji mamytė išsigandusi pagalvoja, ar nereiktų išsikviesti greitosios pagalbos. Kokiais atvejais tai reiktų daryti? Iš pradžių gali pasirodyti kraujingos išskyros, kurios būna įvairaus intensyvumo...


"Nepatogi" mamyčių liga

"Nepatogi" mamyčių liga

Būsimąsias mamas dažnai kamuoja hemorojus, bet apie tai jos drovisi kalbėti. Nepaisant temos subtilumo, mamytėms reikia specialisto patarimo, kaip šiuos negalavimus įveikti. Žodis "hemorojus" yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9