Rugsėjo 20d. Penktadienis

NVO: pasirinkimo darytis abortą negalima vadinti nei laisve, nei apsisprendimu

2014 Spalio 1d.
Peržiūrų skaičius: 16716
NVO: pasirinkimo darytis abortą negalima vadinti nei laisve, nei apsisprendimu

Vi­suo­me­nę su­skal­dė pir­ma­die­nį Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos su­reng­ta dis­ku­si­ja apie nau­jas nuo­sta­tas „Nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo“ pro­jek­te. Di­džiau­sius ne­su­ta­ri­mus su­kė­lė pri­va­lo­mas 72 va­lan­dų lau­ki­mo iki nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo lai­ko­tar­pis ir me­di­ka­men­ti­nis abor­tas.

„Daž­nu at­ve­ju mo­ters pa­si­rin­ki­mo da­ry­tis abor­tą ne­ga­li­ma va­din­ti nei lais­ve, nei ap­sisp­ren­di­mu“, – sa­ko VšĮ „Kri­zi­nio nėš­tu­mo cen­tro“ va­do­vė Zi­ta To­mi­li­nie­nė. „Ži­nia apie ne­ti­kė­tą nėš­tu­mą daž­nai iš­gy­ve­na­ma kaip spe­ci­fi­nė, stre­si­nė bū­se­na, ir to­kio­je bū­se­no­je mo­te­ris ne­ga­li mąs­ty­ti vi­sai ra­cio­na­liai. Stip­raus stre­so būk­lė­je nė­ra gal­vo­ja­ma, bet sten­gia­ma­si kuo grei­čiau iš­si­va­duo­ti nuo to­kią bū­se­ną ke­lian­čio veiks­nio“, – pa­aiš­ki­na so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ji taip pat tei­gia, jog sa­vo dar­bo pra­kti­ko­je daž­nai ma­to ne tvir­tai ap­sisp­ren­du­sią nu­trauk­ti nėš­tu­mą, kaip tei­gia abor­tų ša­li­nin­kai, bet iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos dve­jo­jan­čią mo­te­rį. Mo­te­ris ren­ka­si abor­tą ne iš lais­vės, bet iš ne­vil­ties, iš ne­tu­rė­ji­mo ki­to pa­si­rin­ki­mo.

„Kaip ir mi­nis­trė, ma­no­me jog toks lai­ko­tar­pis ga­li pa­dė­ti mo­te­riai nu­si­ra­min­ti, ap­gal­vo­ti ir taip iš­gel­bė­ti kū­di­kio gy­vy­bę. Vis dėl­to kvies­čiau dar la­biau ak­cen­tuo­ti kon­sul­ta­ci­jų bū­ti­ny­bę, kad tos 72 va­lan­dos ne­bū­tų vien lau­ki­mas, bet ga­li­my­bė su­lauk­ti rea­lios pa­gal­bos. Pri­va­lo­mų psi­cho­lo­gų ar so­cia­li­nių dar­buo­to­jų kon­sul­ta­ci­jų įtei­si­ni­mas – tai vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas kur­ti pa­gal­bos sis­te­mą be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims. De­ja, to­kio už­ti­kri­ni­mo mi­nis­trės pa­si­sa­ky­muo­se bei įsa­ky­mo for­mu­luo­tė­se stin­ga.“ – pa­ste­bi Lais­vos vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to di­rek­to­rė To­ma Bru­žai­tė.

Min­čiai, jog psi­cho­so­cia­li­nės kon­sul­ta­ci­jos nėš­tu­mą nu­trauk­ti no­rin­čiai mo­te­riai bū­tų pri­va­lo­mos, pri­ta­ria ir Z. To­mi­li­nie­nė: „I­ki šiol psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos bu­vo re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, to­dėl rea­liai ir ne­vy­ko. Šei­mos gy­dy­to­jo ar aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go kon­sul­ta­ci­jos, įpras­tai trun­kan­čios 15-20 mi­nu­čių, ne­už­ten­ka no­rint iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bes, ne tik lė­mu­sias mo­ters spren­di­mą at­lik­ti abor­tą, bet ir są­ly­go­ju­sias nėš­tu­mo kaip kri­zės pa­ty­ri­mą, pa­vyz­džiui, to­kias kaip smur­tas šei­mo­je, skur­das ar ar­ti­mų­jų spau­di­mas. To­kio lai­ko ne­pa­kan­ka ir pa­dė­ti nėš­čia­jai pa­ma­ty­ti al­ter­na­ty­vas bei su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų siū­lo­mą pa­gal­bą. Tam rei­kia at­ski­ros, bent va­lan­dą trun­kan­čios, psi­cho­lo­go ar­ba so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jos“. Šiuo me­tu pa­na­šios pri­va­lo­mos kon­sul­ta­ci­jos nu­ma­ty­tos ir tai­ko­mos to­kio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se kaip Vo­kie­ti­ja, Bel­gi­ja, Is­lan­di­ja, Suo­mi­ja, Slo­va­ki­ja ir ki­to­se.

T. Bru­žai­tė taip pat ste­bi­si, ko­dėl mi­nė­tos dis­ku­si­jos me­tu ne­bu­vo ski­ria­ma dau­giau dė­me­sio me­di­ka­men­ti­nio abor­to įtei­si­ni­mo ap­ta­ri­mui: „Jei mes vi­si su­tin­ka­me, kad abor­tai yra prob­le­ma ir bū­ti­na ma­žin­ti jų kie­kį, tuo­met rei­kia pa­si­rink­ti ir tai už­ti­kri­nan­čias prie­mo­nes. Įvai­rių ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad me­di­ka­men­ti­niai abor­tai jų skai­čių tik pa­di­di­na. Taip pat tai yra pa­vo­jin­ga prie­mo­nė nu­trauk­ti nėš­tu­mą – po jos daž­nai pri­rei­kia ir chi­rur­gi­nio įsi­ki­ši­mo. Jei ti­krai sie­kia­me ap­sau­go­ti mo­te­ris ir ma­žin­ti abor­tų skai­čių, tuo­met ra­gi­na­me mi­nis­trę at­si­sa­ky­ti šios prie­mo­nės įtei­si­ni­mo“, – kvie­čia To­ma Bru­žai­tė.

Vil­tį, jog bus at­siž­velg­ta į šias ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ir pro­jek­tas dar bus ko­re­guo­ja­mas, iš­reiš­kia ir Sei­mo na­rys Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas, ku­ris taip pat pa­ste­bi, jog tai, ką mi­nis­trė įvar­di­no kaip ypa­tin­gą komp­ro­mi­są – pri­va­lo­mą­jį 72 va­lan­dų lau­ki­mo lai­ko­tar­pį iki nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo įve­di­mą – yra tik ma­žas žings­nis į prie­kį. „Toks lai­ko tar­pas bū­tų pra­smin­ges­nis jei­gu jis bū­tų nu­ma­ty­tas po pri­va­lo­mos psi­cho­lo­go ir so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jos. Nu­ta­ri­mo pro­jek­te dėl kon­sul­ta­ci­jų pa­si­ren­ka­mas leng­viau­sias ke­lias – tie­siog su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ga­li­my­bes gau­ti kon­sul­ta­ci­ją, taip ne­pri­sii­mant at­sa­ko­my­bės dėl tin­ka­mos kon­sul­ta­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros, rei­kia­mų spe­cia­lis­tų ir me­to­di­kų“, – tei­gia par­la­men­ta­ras. Po­li­ti­kas taip pat ne­pri­ta­ria ir me­di­ka­men­ti­nio abor­to ga­li­my­bei: „Ti­kiu, kad su­nkio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­siai mo­te­riai vals­ty­bė tu­rė­tų iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką, o ne bruk­ti pi­liu­lę“. L. Kaz­la­vic­kas pir­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trę su pra­šy­mu už­ti­krin­ti pri­va­lo­mas kon­sul­ta­ci­jas.


Kaip lieknėti po gimdymo

Kaip lieknėti po gimdymo

Iš karto po gimdymo norisi vėl prisiminti jau ne vieną mėnesį pamirštą lengvumo jausmą. Vienos žadame mažiau valgyti nuo rytdienos, kitos ieškome efektyvios dietos. Nėra taip paprasta. Bet įmanoma. Normaliai nėštumo metu priaugama maždaug...


Ar 72 valandos išgelbės negimusią gyvybę?

Ar 72 valandos išgelbės negimusią gyvybę?

A. Bartaškienė pasakojo, kad paprastai moterims siūlanti grįžti namo, ramiai atsisėsti, paimti du lapus ir surašyti ant kiekvieno pliusus bei minusus: ant pirmojo – jei gimdys, antrojo – jei negimdys. Ir tik tada spręsti....


Dėl ko skauda pilvuką?

Dėl ko skauda pilvuką?

Pilvelio skausmai – vieni pirmųjų gyvenime, apie juos kūdikis praneša raitydamasis ir keldamas riaušes. Vėliau jau jis išmoksta parodyti bambą… Ir tik ūgtelėjusių vaikų tėveliai gali išklausti, kur ir kaip skauda. O ši informacija...


Negimusių kūdikių diena – lapkričio 23-oji

Negimusių kūdikių diena – lapkričio 23-oji

Prieš 60 metų, lapkričio 23 dieną, LTSR Sveikatos ministro įsakymu buvo įteisinti abortai, leidžiantys moteriai iki 12 nėštumo savaitės spręsti, ar leisti vaikui gimti. Katalikišką požiūrį atstovaujančių organizacijų teigimu, tiek abortai, tiek su...


Dirbtinis apvaisinimas: ką mano užaugę vaikai?

Dirbtinis apvaisinimas: ką mano užaugę vaikai?

Nors dirbtinis apvaisinimas, pasinaudojant donoro lytinėmis ląstelėmis, Lietuvoje dar gana nesenas reiškinys, o JAV jau užaugo tokiu būdu gimusių jaunų žmonių karta. Kaip jie patys priima faktą, kad gimė pradėti dirbtiniu būdu? Amerikiečių...


Regimantas Tamošaitis. Keletas minčių apie gimdymą namie

Regimantas Tamošaitis. Keletas minčių apie gimdymą namie

Dėl gimdymo namie tikintis teisėtos kvalifikuotos medicininės pagalbos atsakysiu taip, visų pirmiausia – mąstantiems senoviškai, nes kadaise pats buvau toks (du mano vaikai gimė ligoninėje, prisiminimai – slogūs; du – namie,...


Intelektualumas – iš motinos pieno

Intelektualumas – iš motinos pieno

Apie tai, kad naujagimį geriau maitinti motinos pienu, o ne įvairiais dirbtiniais mišinėliais, moterys žino seniai. Specialistai tik patvirtina, jog toks maistas kūdikio neatsparų organizmą saugo nuo įvairių užkratų, padeda geriau vystytis. O...


Apsisukusi virkštelė: pirmasis mažylio kaklaraištis

Apsisukusi virkštelė: pirmasis mažylio kaklaraištis

Mažylis po gimimo dar ilgai jaučiasi prie mamos prisirišęs nematomais saitais. O kažkada juos siejo labai materialus ryšys – virkštelė, kuri yra gyvybiškai svarbus reikalingų medžiagų ir deguonies tiekimo kanalas kūdikiui. Tačiau kartais...


Kaip išsirinkti tinkamiausias daugkartines sauskelnes?

Kaip išsirinkti tinkamiausias daugkartines sauskelnes?

Kai ieškote daugkartinių sauskelnių savo mažyliui, tikriausiai nesunkiai randate, kurios labai gražios, mielos, švelnios, minkštutės. Tačiau rekomenduojame nepulti "stačia galva" ir pirkti visą reikiamą jų kiekį. Nusipirkite keletą...


Nepaklausėme gydytojo patarimo „nutraukti“ nėštumą

Nepaklausėme gydytojo patarimo „nutraukti“ nėštumą

„Rekomenduojama nutraukti nėštumą“ – šie žodžiai buvo įrašyti medicininėje kortelėje praėjus vos kelioms valandoms po to, kai mano žmona buvo atvežta į ligoninę dėl keturis kartus per 48 valandas pasikartojusių toninių-kloninių...


Toksikozė: ne visada taip paprasta

Toksikozė: ne visada taip paprasta

Netgi visiškai sveika moteris, pasirinkusi sveiką gyvenimo būdą, negali būti tikra, kad nėštumo metu jai neišsivystys toksikozė. Kartais būsimoji mama spėja, kad laukiasi, pagal pykinimą rytais. Pykinimas ir vėmimas yra dažniausi toksikozės...


NAUJIENA!  Liemenėlė būsimoms ir maitinančioms mamytėms bei tos pačios linijos diržas po nėštumo

NAUJIENA! Liemenėlė būsimoms ir maitinančioms mamytėms bei tos pačios linijos diržas po nėštumo

ELADY.lt pristato naujieną – liemenelę iš 100% medvilnės nėščioms ir jau maitinančioms mamytėms. Ši liemenėlė labai lengva, nevaržo judesių, nespaudžia krūties, todėl nesutrikdoma kraujo apytaka, o natūralus liemenėlės audinys garantuoja...


Kūdikių masažas: mažyliui nieko taip nereikia kaip mylinčių rankų prisilietimo

Kūdikių masažas: mažyliui nieko taip nereikia kaip mylinčių rankų prisilietimo

Asmenys, nepajutę tėvystės džiaugsmo, neretai įsivaizduoja, jog kūdikių priežiūra apsiriboja sauskelnių keitimu bei maitinimu. Jie tikriausiai nustebtų, jog švarus ir sotus kūdikis drįsta reikalauti dar kažko...artimo žmogaus rankų prisilietimo!...


Nėščiosios atmintinė

Nėščiosios atmintinė

Sveika ir pilnavertė mityba yra labai svarbi Jūsų ir Jūsų vaikelio sveikatai, todėl mitybos pagrindą turėtų sudaryti duona, grūdų produktai, vaisiai ir daržovės. Jų sudėtyje gausu skaidulinių medžiagų, vitaminų bei mineralų. Taip pat labai svarbu...


Ką mums kalba vaikų sapnai

Ką mums kalba vaikų sapnai

Dešimtmetė Viktorija atsibusdavo rytais skaudamom kojom ir pavargusi. Ji visą naktį sapne bėgdavo, tačiau, prislėgta baimės, negalėjo atsiminti, nuo ko. Psichoterapijos metu išaiškėjo, kad ji bijo vaiduoklių, pabaisų ir ateivių iš kosmoso,...


Žindyti dičkį? Kodėl gi ne?

Žindyti dičkį? Kodėl gi ne? (1)

"Toks didelis, o dar žindo!" – bent kartelį yra girdėjusi dažna bėgiojančio mažylio mamytė. Bet ar verta paisyti aplinkinių nuomonės žinant, kad mamos pienelis yra ne tik maistas, bet ir vaistas. Šis klausimas iškyla daugeliui...


Migdykite tik ant nugaros

Migdykite tik ant nugaros

Kaip migdyti kūdikius – ant pilvo ar ant nugaros, kartais lemia… mada. Bet ji gali kainuoti net gyvybę. Todėl gydytojai dabar jau susivienijo ir liepia kūdikius migdyti tik ant nugaros! Europoje jau daug metų kūdikiai būdavo guldomi...


Kaip nėštumo metu tapti "lengvesne"

Kaip nėštumo metu tapti "lengvesne"

Nėštumas – įvairių emocijų ir potyrių metas. Didėjant pilvukui ir augant svoriui, organizmas turi prisitaikyti prie staigių pokyčių. Būsimoji mamytė priauga nuo 10 iki 20 papildomų kilogramų. Šis svoris – didžiulis krūvis nugarai ir...


Sėdmeninė pirmeiga: į pasaulį atbulomis

Sėdmeninė pirmeiga: į pasaulį atbulomis

Paprastai kūdikis gimsta žemyn galva, tačiau kartais užsiožiuoja ir į pasaulį nori keliauti užpakaliuku į priekį. Mamos pilve mažylis būna susirietęs į kamuoliuką: liemuo sulinkęs, galvytė prilenkta prie krūtinės, rankytės sulenktos per alkūnes...


Kokie vaistai pavojingi nėščiosioms

Kokie vaistai pavojingi nėščiosioms

Prieš vartodama bet kurį vaistą nėščioji turi pasitarti su gydytoju, nes kai kurie medikamentai gali neigiamai paveikti ne tik būsimos mamytės, bet mažylio organizmą. Kai kurie vaistai gali paveikti nėštumo eigą, sukelti persileidimą, priešlaikinį...


Modifast

Modifast

Baltyminiai produktai svoriui mesti
lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9