Vasario 25d. Antradienis

NVO: pasirinkimo darytis abortą negalima vadinti nei laisve, nei apsisprendimu

2014 Spalio 1d.
Peržiūrų skaičius: 16716
NVO: pasirinkimo darytis abortą negalima vadinti nei laisve, nei apsisprendimu

Vi­suo­me­nę su­skal­dė pir­ma­die­nį Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos su­reng­ta dis­ku­si­ja apie nau­jas nuo­sta­tas „Nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo tvar­kos ap­ra­šo“ pro­jek­te. Di­džiau­sius ne­su­ta­ri­mus su­kė­lė pri­va­lo­mas 72 va­lan­dų lau­ki­mo iki nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo lai­ko­tar­pis ir me­di­ka­men­ti­nis abor­tas.

„Daž­nu at­ve­ju mo­ters pa­si­rin­ki­mo da­ry­tis abor­tą ne­ga­li­ma va­din­ti nei lais­ve, nei ap­sisp­ren­di­mu“, – sa­ko VšĮ „Kri­zi­nio nėš­tu­mo cen­tro“ va­do­vė Zi­ta To­mi­li­nie­nė. „Ži­nia apie ne­ti­kė­tą nėš­tu­mą daž­nai iš­gy­ve­na­ma kaip spe­ci­fi­nė, stre­si­nė bū­se­na, ir to­kio­je bū­se­no­je mo­te­ris ne­ga­li mąs­ty­ti vi­sai ra­cio­na­liai. Stip­raus stre­so būk­lė­je nė­ra gal­vo­ja­ma, bet sten­gia­ma­si kuo grei­čiau iš­si­va­duo­ti nuo to­kią bū­se­ną ke­lian­čio veiks­nio“, – pa­aiš­ki­na so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ji taip pat tei­gia, jog sa­vo dar­bo pra­kti­ko­je daž­nai ma­to ne tvir­tai ap­sisp­ren­du­sią nu­trauk­ti nėš­tu­mą, kaip tei­gia abor­tų ša­li­nin­kai, bet iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos dve­jo­jan­čią mo­te­rį. Mo­te­ris ren­ka­si abor­tą ne iš lais­vės, bet iš ne­vil­ties, iš ne­tu­rė­ji­mo ki­to pa­si­rin­ki­mo.

„Kaip ir mi­nis­trė, ma­no­me jog toks lai­ko­tar­pis ga­li pa­dė­ti mo­te­riai nu­si­ra­min­ti, ap­gal­vo­ti ir taip iš­gel­bė­ti kū­di­kio gy­vy­bę. Vis dėl­to kvies­čiau dar la­biau ak­cen­tuo­ti kon­sul­ta­ci­jų bū­ti­ny­bę, kad tos 72 va­lan­dos ne­bū­tų vien lau­ki­mas, bet ga­li­my­bė su­lauk­ti rea­lios pa­gal­bos. Pri­va­lo­mų psi­cho­lo­gų ar so­cia­li­nių dar­buo­to­jų kon­sul­ta­ci­jų įtei­si­ni­mas – tai vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas kur­ti pa­gal­bos sis­te­mą be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims. De­ja, to­kio už­ti­kri­ni­mo mi­nis­trės pa­si­sa­ky­muo­se bei įsa­ky­mo for­mu­luo­tė­se stin­ga.“ – pa­ste­bi Lais­vos vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to di­rek­to­rė To­ma Bru­žai­tė.

Min­čiai, jog psi­cho­so­cia­li­nės kon­sul­ta­ci­jos nėš­tu­mą nu­trauk­ti no­rin­čiai mo­te­riai bū­tų pri­va­lo­mos, pri­ta­ria ir Z. To­mi­li­nie­nė: „I­ki šiol psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos bu­vo re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, to­dėl rea­liai ir ne­vy­ko. Šei­mos gy­dy­to­jo ar aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go kon­sul­ta­ci­jos, įpras­tai trun­kan­čios 15-20 mi­nu­čių, ne­už­ten­ka no­rint iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bes, ne tik lė­mu­sias mo­ters spren­di­mą at­lik­ti abor­tą, bet ir są­ly­go­ju­sias nėš­tu­mo kaip kri­zės pa­ty­ri­mą, pa­vyz­džiui, to­kias kaip smur­tas šei­mo­je, skur­das ar ar­ti­mų­jų spau­di­mas. To­kio lai­ko ne­pa­kan­ka ir pa­dė­ti nėš­čia­jai pa­ma­ty­ti al­ter­na­ty­vas bei su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų siū­lo­mą pa­gal­bą. Tam rei­kia at­ski­ros, bent va­lan­dą trun­kan­čios, psi­cho­lo­go ar­ba so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jos“. Šiuo me­tu pa­na­šios pri­va­lo­mos kon­sul­ta­ci­jos nu­ma­ty­tos ir tai­ko­mos to­kio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se kaip Vo­kie­ti­ja, Bel­gi­ja, Is­lan­di­ja, Suo­mi­ja, Slo­va­ki­ja ir ki­to­se.

T. Bru­žai­tė taip pat ste­bi­si, ko­dėl mi­nė­tos dis­ku­si­jos me­tu ne­bu­vo ski­ria­ma dau­giau dė­me­sio me­di­ka­men­ti­nio abor­to įtei­si­ni­mo ap­ta­ri­mui: „Jei mes vi­si su­tin­ka­me, kad abor­tai yra prob­le­ma ir bū­ti­na ma­žin­ti jų kie­kį, tuo­met rei­kia pa­si­rink­ti ir tai už­ti­kri­nan­čias prie­mo­nes. Įvai­rių ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad me­di­ka­men­ti­niai abor­tai jų skai­čių tik pa­di­di­na. Taip pat tai yra pa­vo­jin­ga prie­mo­nė nu­trauk­ti nėš­tu­mą – po jos daž­nai pri­rei­kia ir chi­rur­gi­nio įsi­ki­ši­mo. Jei ti­krai sie­kia­me ap­sau­go­ti mo­te­ris ir ma­žin­ti abor­tų skai­čių, tuo­met ra­gi­na­me mi­nis­trę at­si­sa­ky­ti šios prie­mo­nės įtei­si­ni­mo“, – kvie­čia To­ma Bru­žai­tė.

Vil­tį, jog bus at­siž­velg­ta į šias ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas ir pro­jek­tas dar bus ko­re­guo­ja­mas, iš­reiš­kia ir Sei­mo na­rys Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas, ku­ris taip pat pa­ste­bi, jog tai, ką mi­nis­trė įvar­di­no kaip ypa­tin­gą komp­ro­mi­są – pri­va­lo­mą­jį 72 va­lan­dų lau­ki­mo lai­ko­tar­pį iki nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo įve­di­mą – yra tik ma­žas žings­nis į prie­kį. „Toks lai­ko tar­pas bū­tų pra­smin­ges­nis jei­gu jis bū­tų nu­ma­ty­tas po pri­va­lo­mos psi­cho­lo­go ir so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jos. Nu­ta­ri­mo pro­jek­te dėl kon­sul­ta­ci­jų pa­si­ren­ka­mas leng­viau­sias ke­lias – tie­siog su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ga­li­my­bes gau­ti kon­sul­ta­ci­ją, taip ne­pri­sii­mant at­sa­ko­my­bės dėl tin­ka­mos kon­sul­ta­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros, rei­kia­mų spe­cia­lis­tų ir me­to­di­kų“, – tei­gia par­la­men­ta­ras. Po­li­ti­kas taip pat ne­pri­ta­ria ir me­di­ka­men­ti­nio abor­to ga­li­my­bei: „Ti­kiu, kad su­nkio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­siai mo­te­riai vals­ty­bė tu­rė­tų iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką, o ne bruk­ti pi­liu­lę“. L. Kaz­la­vic­kas pir­ma­die­nį pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trę su pra­šy­mu už­ti­krin­ti pri­va­lo­mas kon­sul­ta­ci­jas.


Kūdikių oda ir atopinis dermatitas

Kūdikių oda ir atopinis dermatitas

Įvairūs žalingi aplinkos faktoriai, užterštas oras, chloruotas vanduo ir stresas- tai tik dalis faktorių, neigiamai veikiančių visų mūsų gyvenimo kokybę. Deja, vaikai jautriausiai reaguoja į neigiamą išorinį aplinkos poveikį. Kiekvienais metais...


Per nėštumą nepasakysi: „kūne, nustok keistis, aš nebenoriu būti nėščia, persigalvojau“

Per nėštumą nepasakysi: „kūne, nustok keistis, aš nebenoriu būti nėščia, persigalvojau“

Antrąjį nėštumo trimestrą kūnas tarsi išprotėja, įjungia savieigos režimą ir moteriai belieka tik stebėti, teigia psichoterapeutė Agnė Matulaitė. Pasak jos, nors kūno ima klausyti kaip mokytojo, būsima mama sutrinka – nebežino, kur baigiasi...


Vaistai pavojingi nėščiosioms

Vaistai pavojingi nėščiosioms

Kai kurie vaistai gali paveikti nėštumo eigą, sukelti persileidimą, priešlaikinį gimdymą, pakenkti vaisiaus vystymuisi, todėl gali atsirasti įgimtų anomalijų, cerebrinis paralyžius arba kūdikis gali gimti negyvas. Manoma, kad dėl netinkamų vaistų...


Kūdikio vaistinėlė

Kūdikio vaistinėlė

Kūdikio namų vaistinėlę suskirstėme į 8 lentynėles, į kurias sudėliojome skirtingus vaistus ir priemones kūdikiui. Higienos priemonės, vaistai nuo temperatūros, pučia pilvuką, sloga, vtaminas D, vaistažolių mišiniai, multivitaminai ir žuvų taukai,...


JAV: moteris, kuriai persodinti penki organai, pagimdė sveiką kūdikį

JAV: moteris, kuriai persodinti penki organai, pagimdė sveiką kūdikį

Kai Fatimai buvo 19 metų, jai buvo diagnozuotas krešulys žarnyno arterijoje. 2007 metais vienoje iš Majamio ligoninių jai buvo atlikta operacija, per kurią jai buvo persodintos donorų kepenys, kasa, skrandis, plonoji ir storoji žarnos.


Nėštumas ir burnos higiena

Nėštumas ir burnos higiena

Nėščia moteris turi ypatingai rūpintis savo dantimis ir dantenomis.Ar žinote, kad kai esate nėščia, Jūsų dantų sveikata gali turėti įtakos kūdikio sveikatai. Infekcijos gali sukelti nėštumo komplikacijų.


Akmuo – psichologas ir gydytojas

Akmuo – psichologas ir gydytojas

Vos mažyliui sunegalavus neretai iš karto griebiamės vaistų, na, bent jau žolelių tai tikrai. Ir visai nepelnytai pamirštame akmenis bei mineralus, kurie gali ne tik puošti mūsų kaklą ar ranką, o nuveikti ir šį bei tą daugiau. Dar ne taip seniai...


Svarbi vystymosi stadija

Svarbi vystymosi stadija

Ropojimas yra pirmasis veiksmas, kuriuo kūdikis savo jėgomis pradeda aktyvų gyvenimą. Ropojant kūdikio raumenys stiprėja bei ruošiasi aktyvesniam judėjimui – pirmiesiems mažylio žingsniams. Ropoti pradedama tuomet, kai mažylis mokosi...


Žindyti dičkį? Kodėl gi ne?

Žindyti dičkį? Kodėl gi ne? (1)

"Toks didelis, o dar žindo!" – bent kartelį yra girdėjusi dažna bėgiojančio mažylio mamytė. Bet ar verta paisyti aplinkinių nuomonės žinant, kad mamos pienelis yra ne tik maistas, bet ir vaistas. Šis klausimas iškyla daugeliui...


Būsima mamytė – vegetarė

Būsima mamytė – vegetarė (1)

Pastojusi moteris vegetarė sprendžia dilemą – ar jai toliau likti vegetare, ar vėl valgyti mėsą. Juk dabar ji atsakinga ir už vaikelio sveikatą. Ar verta rizikuoti? Valgyti gyvulinės kilmės maistą atsisakoma dėl įvairių priežasčių:...


Gimimo akimirką galime pasirūpinti rytdienos sveikata

Gimimo akimirką galime pasirūpinti rytdienos sveikata

Nėra didesnio džiaugsmo ir didesnio stebuklo, kaip naujos gyvybės atėjimas į šį pasaulį. Tą jautrią akimirką vienintelis tėvų troškimas – apsaugoti savo mažylį ir užauginti jį sveiką. Todėl vis dažniau ieškoma naujo požiūrio į sveikatą bei...


"Nepatogi" mamyčių liga

"Nepatogi" mamyčių liga

Būsimąsias mamas dažnai kamuoja hemorojus, bet apie tai jos drovisi kalbėti. Nepaisant temos subtilumo, mamytėms reikia specialisto patarimo, kaip šiuos negalavimus įveikti. Žodis "hemorojus" yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia...


Padori dingstis prisipirkti naujų drabužių – pastoti!

Padori dingstis prisipirkti naujų drabužių – pastoti!

Laikai, kai kūdikėlio besilaukiančios moterys buvo priverstos rengtis bet ką – svarbu, kad tik tilptų, – jau tapo praeitimi. Šiandien būsimos mamytės nori būti dar ir gražios bei madingos. Taigi kokius drabužėlius pradėjus apvalėti...


Kūdikius praradusioms moterims siuntimų psichologo konsultacijoms nedalija

Kūdikius praradusioms moterims siuntimų psichologo konsultacijoms nedalija

Nėščia moteris, kurios kūdikis mirė įsčiose sulaukęs penkių mėnesių, nuo depresijos išsigelbėjo prisiminusi šeimos klinikos koridoriuje kabėjusį plakatą su siūlymu apsilankyti pas psichologą. Dvynių nėštumo pirmojoje pusėje netekusi jauna mama...


Kas yra "Prefold" vystyklas, trumpai tariant - Prefoldas?

Kas yra "Prefold" vystyklas, trumpai tariant - Prefoldas?

Prefoldas - tai vystyklas, kurio viduryje įsiūta papildomai medžiagos. 2-4-2 tai Prefoldo sluoksnių žymėjimas. Pirmasis ir paskutinis skaičiai nurodo Prefoldo išorės sluoksnius, vidurinysis skaičius - Prefoldo centre esančius sluoksnius.


Kai placenta ne savo vietoje

Kai placenta ne savo vietoje

Netinkamoje vietoje prisitvirtinusi placenta sukelia kraujavimą ir kelia grėsmę nėštumui, bet kartais šis sutrikimas išnyksta savaime ir moteris pagimdo be komplikacijų. Placenta – tai gimdoje esantis organas, savo funkcijas atliekantis tik...


Apie ką byloja skausmai pilve

Apie ką byloja skausmai pilve

Dažniau ar rečiau nemalonių pojūčių pilve patiria kiekvienas žmogus. Besilaukiančios mamytės taip pat dažnai skundžiasi skausmais pilve, bet nėštumo metu, kai pilvas yra pagrindinis dėmesio objektas, bet koks su juo susijęs negalavimas kelia...


Fizinis aktyvumas nėštumo metu

Fizinis aktyvumas nėštumo metu

Mankštos metu reiktų atlikti apšilimo, kvėpavimo, tempimo, pilvo, dubens, kojų, pečių ir rankų raumenis stiprinantčius bei atsipalaidavimo pratimus. Pasirinkite tokią fizine veiklą kuri teiktų Jums malonumą. Mankštintis geriausia skambant...


Žindymas: 14 klausimų, kurie gali sutrikdyti

Žindymas: 14 klausimų, kurie gali sutrikdyti

Kai lankome šeimą, sulaukusią naujagimio, apima jaudulys – naujagimiai, atrodo, dar kvepia dangumi. O rūpestis dėl jų apima visus. Norisi viską žinoti ir užtikrinti naujagimio gerovę, net jei niekada neteko nė vienu naujagimiu rūpintis. O...


Jei neatskrenda gandrai, suklusti turėtų ir vyrai

Jei neatskrenda gandrai, suklusti turėtų ir vyrai

Medicinos diagnostikos ir gydymo centras, įsikūręs V. Grybo gatvėje, Vilniuje, kviečia poras, negalinčias susilaukti vaikų, būti atidesnes savo sveikatai! Juk 2013-ieji paskelbti Sveikatingumo metais. 2013 m. balandžio 15–26 d. Y chromosomos...


Sėdmeninė pirmeiga: į pasaulį atbulomis

Sėdmeninė pirmeiga: į pasaulį atbulomis

Paprastai kūdikis gimsta žemyn galva, tačiau kartais užsiožiuoja ir į pasaulį nori keliauti užpakaliuku į priekį. Mamos pilve mažylis būna susirietęs į kamuoliuką: liemuo sulinkęs, galvytė prilenkta prie krūtinės, rankytės sulenktos per alkūnes...


Kokią liemenėlę pasiimti į gimdymo namus?

Kokią liemenėlę pasiimti į gimdymo namus?

Tinkama liemenėlė ką tik pagimdžiusioms moterims ne tik palengvina žindymo procesą, bet ir padeda išvengti nemalonių pojūčių ir negalavimų, tokių kaip pieno stazė ir mastitas (pieno liaukų uždegimas). Daugelis mamų pastebi, jog tinkamos liemenėlės...


Nėštumas vasarą – malonumas

Nėštumas vasarą – malonumas

Visos moterys vasarą džiaugiasi saule ir ilgomis šiltomis dienomis. O jeigu tuo metu dar laukiasi kūdikio, jis tampa puikiausiu ne tik metų, bet ir gyvenimo laikotarpiu. Laikykitės paprastų taisyklių, ir jūsų vasarinis nėštumas bus lengvas bei...


Kaip išsirinkti tinkamiausias daugkartines sauskelnes?

Kaip išsirinkti tinkamiausias daugkartines sauskelnes?

Kai ieškote daugkartinių sauskelnių savo mažyliui, tikriausiai nesunkiai randate, kurios labai gražios, mielos, švelnios, minkštutės. Tačiau rekomenduojame nepulti "stačia galva" ir pirkti visą reikiamą jų kiekį. Nusipirkite keletą...


Kaip lieknėti po gimdymo

Kaip lieknėti po gimdymo

Iš karto po gimdymo norisi vėl prisiminti jau ne vieną mėnesį pamirštą lengvumo jausmą. Vienos žadame mažiau valgyti nuo rytdienos, kitos ieškome efektyvios dietos. Nėra taip paprasta. Bet įmanoma. Normaliai nėštumo metu priaugama maždaug...


Kūdikiui - gamtos dovanos

Kūdikiui - gamtos dovanos

Prie šviežių vaisių, daržovių ir uogų kūdikį reikia pratinti pamažu, pradedant nuo tų, kuriuose yra mažiau rupios ląstelienos: nedidelių šviežių agurkėlių, braškių, aviečių. Jeigu vaiko organizmas gerai toleruoja braškes, tegu privalgo iki soties....


Naujiena!!! Genesis Serenity NIPT prenatalinis tyrimas Lietuvoje

Naujiena!!! Genesis Serenity NIPT prenatalinis tyrimas Lietuvoje

Genesis Serenity nėščiųjų testas naudoja verifi® tyrimų technologiją, sukurtą Illumina laboratorijos ( JAV), didžiausios pasaulyje DNR tyrimų bendrovės. Genesis prenatalinio tyrimo cfDNA (verifi®) metodu iš nėščiosiso veninio kraujo tiria...


Į lėktuvą – tik gydytojui leidus

Į lėktuvą – tik gydytojui leidus

Atostogaudama nėščia moteris turi rūpintis ne tik savo, bet ir būsimo kūdikio sveikata. Klaipėdietė Rasa Rutkauskienė vadina save ekstremale. Prieš metus besilaukdama antro vaiko moteris išskrido ilsėtis į Filipinus, ten mėgavosi saulės voniomis...


Padori dingstis atnaujinti garderobą – pastoti!

Padori dingstis atnaujinti garderobą – pastoti!

Laikai, kai kūdikėlio besilaukiančios moterys buvo priverstos rengtis bet ką – svarbu, kad tik tilptų, – jau tapo praeitimi. Šiandien būsimos mamytės nori būti dar ir gražios bei madingos. Taigi kokius drabužėlius pradėjus apvalėti...


Gimti per vėlai – pavojinga

Gimti per vėlai – pavojinga

Kai kada mažylis vėluoja ateiti į šį pasaulį. Nieko baisaus, jeigu tai tik užsitęsęs nėštumas, daug blogiau – jei vaisius pernešiojamas. Normalus nėštumas trunka 40 savaičių nuo pirmosios paskutinių prieš nėštumą menstruacijų dienos....


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9