Balandžio 17d. Šeštadienis

Prostatos sveikata: tikri ir tariami baubai

2020 Spalio 27d.

Vy­rai kant­rūs ir ne­lin­kę su­reikš­min­ti ne­ga­la­vi­mų, tai ypač jun­ta­ma pan­de­mi­jos me­tu, pa­ste­bi gy­dy­to­jai. Pa­gir­ti­nos sa­vy­bės, bet tik ne ta­da, kai kal­ba su­ka­si apie pro­sta­tos svei­ka­tą ir pa­vo­jin­giau­sią jos li­gą – pro­sta­tos vė­žį. Jis kas­met ati­ma apie 600 su­tuok­ti­nių, tė­čių, sū­nų, bro­lių gy­vy­bių.

Jei tik jiems ar­ti­mos mo­te­rys, ki­ti ar­ti­mie­ji ir šei­mos gy­dy­to­jai pa­ra­gin­tų lai­ku pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti, dau­ge­lio ne­tek­čių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti. Ši diag­no­zė ne­be­reiš­kia nuo­spren­džio nei gy­vy­bei, nei vy­riš­ku­mui – nau­ji diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo me­to­dai, ino­va­ty­vios tech­no­lo­gi­jos pa­de­da li­gą nu­sta­ty­ti lai­ku ir efek­ty­viai gy­dy­ti iš­ven­giant komp­li­ka­ci­jų.

Ne­ri­mą ke­lian­ti sta­tis­ti­ka

Lie­tu­vo­je pro­sta­tos vė­žys su­da­ro treč­da­lį vi­sų on­ko­lo­gi­nių vy­rų li­gų ir pir­mau­ja tarp pik­ty­bi­nių na­vi­kų. Tai tę­sia­si ne vie­nus me­tus ir ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą, tei­gia Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to (NVI) On­kou­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas, Eu­ro­pos uro­lo­gų drau­gi­jos ser­ti­fi­kuo­tas pro­sta­tos vė­žio diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo eks­ce­len­ci­jos cent­ro va­do­vas, gy­dy­to­jas uro­lo­gas on­ko­lo­gas dr. Al­ber­tas Ulys.

Jo pa­teik­ti duo­me­nys iš­sklai­do iliu­zi­ją, kad ši li­ga gre­sia tik se­ny­vo am­žiaus vy­rams. Tarp gy­dy­to­jo pa­cien­tų yra ir 50–60 me­tų vy­rų. Ap­mau­du, kad da­lis jų krei­pia­si pa­vė­luo­tai, kai vė­žys jau bū­na pa­sie­kęs tre­čią ar ket­vir­tą sta­di­ją, o ta­da ir gy­dy­mas bū­na su­dė­tin­gas, il­gas, ne vi­suo­met sėk­min­gas.

Sun­kiau­sių li­gos at­ve­jų ir da­lies mir­čių bū­tų iš­veng­ta, jei pro­fi­lak­tiš­kai, nors jau­čia­si pui­kiai ir ne­pas­te­bi jo­kių simp­to­mų, pa­si­tik­rin­tų bent tie, ku­rie pa­ten­ka į Prie­ši­nės liau­kos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mą. Tai yra vi­si vy­rai, su­lau­kę 50 me­tų. Jei­gu šei­mo­je, tarp ar­ti­mų gi­mi­nai­čių yra sir­gu­sių pro­sta­tos, krū­ties ar kiau­ši­džių vė­žiu (ypač jei sir­go tė­vas ar bro­lis), tai pa­da­ry­ti re­ko­men­duo­ja­ma jau nuo 45-erių, nes to­kiu at­ve­ju ri­zi­ka su­si­rgti smar­kiai išau­ga.

„Kiek­vie­nas vy­ras tu­rė­tų ži­no­ti sa­vo šei­mos anam­ne­zę, ir šei­ma tu­rė­tų jį ska­tin­ti pa­si­tik­rin­ti. Pir­mas žings­nis yra vi­zi­tas pas šei­mos gy­dy­to­ją, ku­ris su­ren­ka anam­ne­zę. Jei­gu ji ne­pa­lan­ki, tu­ri­me pa­gal­vo­ti apie ge­ne­ti­ko kon­sul­ta­ci­ją ir BRC ge­no mu­ta­ci­ją, ku­ri pa­di­di­na ti­ki­my­bę su­si­rgti pro­sta­tos, krū­ties ar kiau­ši­džių vė­žiu. Šiuos pa­cien­tus tu­ri­me ypač ati­džiai ste­bė­ti“, – aiš­ki­na A.Ulys.


Dr. Al­ber­tas Ulys.


Ty­ri­mų ra­di­niai

Pros­ta­tos pro­fi­lak­ti­nis pa­tik­ri­ni­mas su­si­de­da iš ke­lių da­lių. Pir­miau­sia ima­mas krau­jo mė­gi­nys. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­to­mas pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­ge­no kie­kis krau­jy­je (PSA). Tai bal­ty­mas, ku­rį ga­mi­na pro­sta­tos epi­te­li­nės ląs­te­lės. Ser­gant pro­sta­tos vė­žiu, ki­to­mis pro­sta­tos li­go­mis, jo kie­kiai pa­di­dė­ja.

Pa­cien­tai, ku­riems nu­sta­to­mas pa­di­dė­jęs PSA, siun­čia­mi į uro­lo­go kon­sul­ta­ci­ją. Jos me­tu at­lie­ka­ma pro­sta­tos ap­čiuo­pa per tie­sią­ją žar­ną ar­ba trans­rek­ta­li­nis ult­ra­gar­si­nis pro­sta­tos ty­ri­mas, pri­rei­kus – ir pro­sta­tos biop­si­ja.

2019 m. pa­tik­rin­ta 90,2 tūkst. as­me­nų, 15 pro­c. ma­žiau nei 2018 m. Iš jų 11 pro­c. nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs PSA ro­dik­lis. Po uro­lo­go kon­sul­ta­ci­jos 2 tūkst. pa­cien­tų bu­vo at­lik­ta ir pro­sta­tos biop­si­ja. Be­veik pu­sei iš jų nu­sta­ty­ta pro­sta­tos ade­no­kar­ci­no­ma, tai yra pro­sta­tos vė­žys.

Tarp ki­tų ra­di­nių bu­vo įvai­rios pro­sta­tos li­gos – pro­sta­tos už­de­gi­mas (90 at­ve­jų), ge­ry­bi­nė hi­perp­la­zi­ja (386 at­ve­jai). Joms taip pat bū­din­gas pa­di­dė­jęs PSA.

Geriau anks­ty­va diag­nos­ti­ka

PSA ty­ri­mas anks­čiau bu­vo vie­nin­te­lė ga­li­my­bė anks­ti diag­no­zuo­ti pro­sta­tos vė­žį. Pir­mo­je ir ant­ro­je li­gos sta­di­jo­se jis yra be­si­mpto­mis, ka­dan­gi vys­to­si pro­sta­tos pe­ri­fe­ri­jo­je, ne­sut­rik­do nei šla­pi­ni­mo­si, nei ly­ti­nės funk­ci­jos.

Pas­ta­rai­siais me­tais į pa­gal­bą pa­si­telk­tas dau­gia­pa­ra­met­ris mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­jos (MRT) ty­ri­mas, ku­ris pa­ro­do po­ky­čius pro­sta­to­je ir jų reikš­min­gu­mą. Įta­riant pro­sta­to­je kli­niš­kai reikš­min­gą vė­žį, at­lie­ka­ma nu­sta­ty­to da­ri­nio biop­si­ja kont­ro­liuo­jant ult­ra­gar­su su mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so na­vi­ga­ci­ja. To­kiu at­ve­ju vė­žio nu­sta­ty­mo tiks­lu­mas pa­di­dė­ja iki 90 pro­c. ir biop­si­jos at­lie­ka­mos tik kli­niš­kai reikš­min­gam vė­žiui. Šios nau­jo­vės iš es­mės kei­čia pro­sta­tos vė­žio diag­nos­ti­nes ga­li­my­bes, pa­žy­mi A.Ulys.

Pros­ta­tos vė­žiui au­gant ir plin­tant per pro­sta­tos kap­su­lę (tre­čio­ji li­gos sta­di­ja), ga­li bū­ti jau­čia­mas mau­di­mas tarp­vie­tė­je, apa­ti­nė­je pil­vo da­ly­je, šla­pi­me ga­li at­si­ras­ti krau­jo, šla­pi­ni­ma­sis pa­daž­nė­ja. Esant ket­vir­tai sta­di­jai, vė­žiui iš­pli­tus, skau­da kau­lus, ga­li su­trik­ti inks­tų funk­ci­ja. Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo, kas­met diag­no­zuo­ja­ma dau­giau nei 100 pro­sta­tos vė­žio su me­tas­ta­zė­mis kau­luo­se, limf­maz­giuo­se at­ve­jų. Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad dėl nau­jo me­di­ka­men­ti­nio gy­dy­mo, ra­dio­te­ra­pi­jos, gy­dy­mo ra­džiu šių pa­cien­tų iš­gy­ve­na­mu­mo krei­vė smar­kiai išau­go, o gy­ve­ni­mo ko­ky­bė pa­ge­rė­jo, bet vi­sais at­ve­jais geriau anks­ty­va diag­nos­ti­ka.

Pa­de­da ge­ne­ti­niai tes­tai

„Kaip mi­nė­jau, daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos on­ko­lo­gams su­tei­kia dau­gia­pa­ra­met­rė mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ja. Be šio ty­ri­mo sun­ku įsi­vaiz­duo­ti šiuo­lai­ki­nę pro­sta­tos vė­žio diag­nos­ti­ką, ku­rios tiks­las – tiks­liai nu­sta­ty­ti pro­sta­tos vė­žio ži­di­nių lo­ka­li­za­ci­ją ir jų pik­ty­biš­ku­mą. Siū­lo­ma at­lik­ti biop­si­jas tik iš kli­niš­kai reikš­min­gų ži­di­nių. Ši me­to­di­ka su­ma­ži­na ne­rei­ka­lin­go gy­dy­mo at­ve­jus, nu­sta­čius kli­niš­kai ne­reikš­min­gą vė­žį, siū­lo­ma jį tik ak­ty­viai ste­bė­ti. To­kiems pa­cien­tams ak­ty­vaus ste­bė­ji­mo re­zul­ta­tai iš­gy­ve­na­mu­mo ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bės pra­sme ge­res­ni nei ra­di­ka­laus gy­dy­mo“, – ti­ki­na gy­dy­to­jas.

Nus­ta­tant kli­niš­kai reikš­min­gą ar ne­reikš­min­gą vė­žį, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­mi ir ge­ne­ti­niai tes­tai, ku­rių me­tu ti­ria­mas šla­pi­mas. Jie pa­de­da priim­ti spren­di­mą, kaip ge­riau elg­tis. Nau­ji pro­gnos­ti­niai ge­ne­ti­niai tes­tai spe­cia­lis­tams pa­de­da ap­si­spręs­ti dėl ste­bė­ji­mo tak­ti­kos.

Tik ne­di­de­lė da­lis pro­sta­tos na­vi­kų au­ga grei­tai, at­si­ran­da me­tas­ta­zių. Net 85 pro­c. pro­sta­tos vė­žio at­ve­jų nė­ra la­bai pik­ty­biš­ki, vy­ras be jo­kių in­ter­ven­ci­jų, di­de­lių komp­li­ka­ci­jų ga­li gy­ven­ti vi­są gy­ve­ni­mą. Ak­ty­viai ste­bint nuo­lat at­lie­ka­mi PSA ty­ri­mai, pro­sta­tos pal­pa­ci­ja (DRE), mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ja, esant in­di­ka­ci­jų kar­to­ja­ma pro­sta­tos biop­si­ja.

Įver­ti­na ri­zi­ką

Ak­ty­vaus pa­cien­to ste­bė­ji­mo lai­ko­tar­piu, jei ne­ga­li­ma at­lik­ti MRT, siū­lo­ma tri­ma­tė echos­ko­pi­ja su vaiz­do re­konst­ruk­ci­ja ir his­tos­ke­na­vi­mu. Ty­ri­mas nu­ro­do, ku­rio­je vie­to­je yra vė­žio ži­di­nys, ko­kiu at­stu­mu nuo pro­sta­tos kap­su­lės, koks jo tū­ris.

Jau tre­jus me­tus pro­sta­tos biop­si­jos at­lie­ka­mos naudojant mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą. Ji su­jun­gia 3D ult­ra­gar­si­nį ty­ri­mą ir MRT. Pros­ta­tos vė­žys ir jo ak­ty­vu­mas ge­riau­siai ma­to­mas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so vaiz­duo­se. Ult­ra­gar­so ir MRT vaiz­dų su­lie­ji­mo sis­te­ma lei­džia tiks­liai nu­sta­ty­ti na­vi­ko vie­tą.

Gy­dy­to­jams nu­spren­dus, kad pro­sta­tos vė­žį rei­kia gy­dy­ti dėl di­de­lės ri­zi­kos, kai ku­rių di­dė­jan­čių pa­ra­met­rų, sten­gia­ma­si la­bai in­di­vi­dua­liai įver­tin­ti kiek­vie­no pa­cien­to būk­lę, ga­li­my­bes. Tai­ko­mi įvai­rūs gy­dy­mo me­to­dai: chi­rur­gi­nis, spin­du­li­nis, mi­ni­ma­liai in­va­zi­niai.

Per me­tus sky­riu­je at­lie­ka­ma per 200 pro­sta­tos vė­žio ope­ra­ci­jų, maž­daug treč­da­lis pa­cien­tų ope­ruo­ja­mi tau­so­jan­čiu la­pa­ros­ko­pi­niu bū­du. Pa­si­tel­kia­ma ir ro­bo­ti­zuo­ta ran­ka, ji dir­ba tiks­liai, at­ku­ria chi­rur­go ran­kos ju­de­sius. NVI uro­lo­gų sva­jo­nė yra ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja, ku­ri lei­džia jaus­tis kom­for­tiš­kai chi­rur­gui ir trum­pi­na gi­ji­mo lai­ką. Tai ypač ak­tua­lu pan­de­mi­jos me­tu.

Nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos

Spin­du­li­nė te­ra­pi­ja neį­si­vaiz­duo­ja­ma be mo­der­naus nau­jos kar­tos li­ni­ji­nio grei­tin­tu­vo, ku­ris ge­ba ste­reo­tak­siš­kai spin­du­lį nu­tai­ky­ti į pro­sta­tos na­vi­ką, me­tas­ta­zes ir jas su­nai­kin­ti.

Sėk­min­gai pra­dė­tas gy­dy­ti ket­vir­tos sta­di­jos vė­žys, kai me­tas­ta­zių skai­čius ri­bo­tas. To­kiais at­ve­jais tai­ko­ma pro­sta­tos ir me­tas­ta­zių spin­du­li­nė te­ra­pi­ja, ji de­ri­na­ma su hor­mo­nų ­te­ra­pi­ja. Dar vie­nas gy­dy­mo bū­das – di­de­lių do­zių bra­chi­te­ra­pi­ja, ku­ri tai­ko­ma pro­sta­tos vė­žio re­ci­dy­vui gy­dy­ti. Dėl šio gy­dy­mo vie­nu ar dviem sean­sais ga­li­ma vi­siš­kai su­nai­kin­ti vė­žį. Kai ži­di­nys lo­ka­li­zuo­tas tam tik­ro­je pro­sta­tos da­ly­je, tai­ko­ma fo­ka­li­nė bra­chi­te­ra­pi­ja.

Krio­te­ra­pi­ja kont­ro­liuo­jant ult­ra­gar­su tai­ko­ma at­si­nau­ji­nu­siam pro­sta­tos vė­žiui po spin­du­li­nės te­ra­pi­jos gy­dy­ti ar­ba fo­ka­li­nei te­ra­pi­jai. Ti­ki­ma­si, kad šių pro­ce­dū­rų atei­ty­je bus at­lie­ka­ma žy­miai dau­giau. Šis me­to­das pa­si­žy­mi ma­ža komp­li­ka­ci­jų ri­zi­ka, to­dėl ypač tin­ka, kai pa­cien­tui dėl vie­nos ar ki­tos prie­žas­ties ne­ga­li­ma tai­ky­ti chi­rur­gi­nio gy­dy­mo.

Ne­pai­sant gy­dy­to­jų pa­stan­gų ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų, komp­li­ka­ci­jų vis dėl­to pa­si­tai­ko, kons­ta­tuo­ja pa­šne­ko­vas. Pap­ras­tai jos ne­di­de­lės ir ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­vy­bei – daž­niau­siai tai šla­pi­mo ne­lai­ky­mas, erek­ci­jos su­tri­ki­mai. Šiems pa­cien­tams ga­li pa­gel­bė­ti nau­jos kar­tos po­šlap­li­nių raiš­čių imp­lan­ta­vi­mas, jie žy­miai pa­ge­ri­na funk­ci­nius ro­dik­lius, gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Ne vi­si nau­ji vais­tai pa­sie­kia­mi

Di­džią­ją da­lį mir­čių nuo pro­sta­tos vė­žio le­mia ypač pik­ty­biš­ka, hor­mo­nams re­zis­ten­tiš­ka me­tas­ta­zi­nė li­ga. Pros­ta­tos vė­žys yra pri­klau­so­mas nuo tes­tos­te­ro­no. Jo kie­kį ga­li­ma vi­siš­kai su­ma­žin­ti at­li­kus chi­rur­gi­nę kast­ra­ci­ją (pa­ša­li­nus sėk­li­des) ar­ba tai at­li­kus me­di­ka­men­tais, t.y. tai­kant hor­mo­nų te­ra­pi­ją.

De­ja, po ku­rio lai­ko vė­ži­nės ląs­te­lės prie jos įpran­ta ir kai il­gai ne­gau­na šio hor­mo­no, pa­čios pra­de­da jį ga­min­ti iš cho­les­te­ro­lio. Šį me­cha­niz­mą su­stab­do nau­ji vais­tai, blo­kuo­jan­tys hor­mo­no ga­my­bą. Jie pri­ski­ria­mi ant­ros ei­lės hor­mo­nų ­te­ra­pi­jai. Šiuo­lai­ki­nė hor­mo­nų ­te­ra­pi­ja de­ri­na­ma su pir­mos ir ant­ros ei­lės an­tiand­ro­ge­nais. Lie­tu­vo­je jau ke­le­rius me­tus jie taip pat kom­pen­suo­ja­mi.

De­ja, vė­žys ir prie jų il­gai­niui įpran­ta. Jei jis itin ag­re­sy­vus, pe­rei­na į kau­lus, at­si­ran­da me­tas­ta­zių ki­tuo­se or­ga­nuo­se, gy­do­ma che­mo­te­ra­pi­ja. Ji ga­li bū­ti pir­mos ei­lės, kai nau­do­ja­mi se­niau su­kur­ti vais­tai, ir ant­ros, kai nau­do­ja­mi nau­ji, jie taip pat kom­pen­suo­ja­mi.

Che­mo­te­ra­pi­ja su­ma­ži­na skaus­mus, ga­na ge­rai to­le­ruo­ja­ma, to­dėl pa­ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, jį pail­gi­na. Tiems, ku­riems ji nee­fek­ty­vi, o me­tas­ta­zės lo­ka­li­zuo­ja­si kau­luo­se, ski­ria­mas pa­žan­gus gy­dy­mas ra­dio­nuk­li­du ra­džiu (Ra-223). Tai ypa­tin­gas al­fa da­le­les spin­du­liuo­jan­tis izo­to­pas. Jei me­tas­ta­zių yra tik kau­luo­se, jis ten pa­ten­ka ir jas ap­švi­ti­na ne­lies­da­mas svei­kų au­di­nių.

Nau­do­jant šį pre­pa­ra­tą pail­gė­ja lai­ko­tar­pis iki nau­jų me­tas­ta­zių kau­luo­se at­si­ra­di­mo, ge­riau pakeliamas skaus­mas, pa­ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Gy­dy­mas ra­džiu tu­rė­tų bū­ti pra­de­da­mas, kol me­tas­ta­zės kau­luo­se dar ma­žos ir ne­su­ke­lia grės­min­gų komp­li­ka­ci­jų. JAV yra su­kur­ta ke­le­tas me­di­ka­men­tų, skir­tų hor­mo­nams re­zis­ten­tiš­kam vė­žiui, kai dar nė­ra me­tas­ta­zių, gy­dy­ti. NVI on­ko­lo­gai ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu jie pa­sieks ir Lie­tu­vą. Da­bar šiuos vais­tus gau­na pa­cien­tai, da­ly­va­vę stu­di­jo­se, nau­jų vais­tų pro­gra­mo­se. Jų nau­da aki­vaiz­di, nes dau­gu­mai dau­giau kaip tre­jiems me­tams nu­to­li­na me­tas­ta­zių at­si­ra­di­mą.

Pros­ta­tos vė­žio diag­nos­ti­ka ir gy­dy­mas vis daž­niau re­mia­si mo­le­ku­li­niais ty­ri­mais, ku­rių me­tu nu­sta­to­mi pro­sta­tos vė­žio bio­žy­me­nys ir re­cep­to­rių mu­ta­ci­jos. Da­lis žmo­nių tu­ri BRC ge­no mu­ta­ci­ją. Tu­rin­tiems šią mu­ta­ci­ją ir ser­gan­tiems hor­mo­nams re­zis­ten­tiš­ku me­tas­ta­zi­niu vė­žiu yra ga­li­my­bė tai­ky­ti nau­jus vais­tus pa­gal nau­jų vais­tų pro­gra­mą. „Orien­tuo­ja­mės į atei­ties me­di­ci­ną, ku­ri yra in­di­vi­dua­li kiek­vie­nam pa­cien­tui, – pa­gal li­gos iš­pli­ti­mą, lo­ka­li­za­ci­ją, ge­ne­ti­nius duo­me­nis. Taip ga­li­me pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų net be­vil­tiš­kais at­ve­jais“, – api­bend­ri­na On­kou­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas.


Šaltinis: kauno.diena.lt

Vyrų klaidos

Vyrų klaidos

Būtų naivu manyti, kad vyrai neklysta dėl moterų. Ko gero, atvirkščiai... Kai kurie vyrai mano, kad jų žmonos specialiai kelia isterijas, kad pasinaudotų padėtimi. Iš tikrųjų isterijų nebūna "pagal užsakymą". Beprasmiška kaltinti...


Erekcijos sutrikimai ir galimybės juos įveikti

Erekcijos sutrikimai ir galimybės juos įveikti

Pasaulio sveikatos organizacija erekcijos sutrikimą apibūdina kaip „nuolatiną ar pasikartojantą vyro negalėjimą pasiekti ir (arba) išlaikyti pakankamos varpos erekcijos lytiniam aktui atlikti“. Įvairių šaltinių duomenimis, erekcijos...


Spermos donorą galima rinktis ir pagal aprangos stilių

Spermos donorą galima rinktis ir pagal aprangos stilių

Londono spermos banke bus galima išsirinkti donorą ne tik pagal jo akių spalvą ir pomėgius, bet ir rengimosi stilių. Artimiausiu metu pagal Londono spermos banko portale pateiktą katalogą moterys galės išsirinkti savo būsimų vaikų biologinius...


Trečiadienis - puiki diena skirti pasimatymams

Trečiadienis - puiki diena skirti pasimatymams

Daugelis vienišių nežino, kurią savaitės dieną geriausia ieškoti mylimojo. Mokslininkai pataria, kada geriausia ir mylėtis. Trečiadienis – ideali pirmojo pasimatymo su priešinga lytimi diena. Tuo įsitikinę daugiau kaip 40 proc. iš 8000...


B.Pittas ar L.DiCaprio: kokio sekso tikėtis iš vyrų, panašių į juos?

B.Pittas ar L.DiCaprio: kokio sekso tikėtis iš vyrų, panašių į juos?

Žinoma Kanados psichoterapeutė, žmogaus kūno tyrinėtoja Liz Burbo sukūrė teoriją, kuria remiantis, tiek vyrai, tiek moterys skirstomi į penkis psichotipus. Anot kanadiečių specialistės, žmogaus kūnas atspindi ne tik patirtas traumas, bet ir jo...


Vyrai išsiskirtų su mylimosiomis, jei jos taptų apkūnios

Vyrai išsiskirtų su mylimosiomis, jei jos taptų apkūnios

Amerikiečių mokslininkai apklausė 70 tūkst. savo šalies piliečių ir nustatė, kad maždaug pusė (48 proc.) vyrų be jokio gailesčio nutrauktų santykius su savo antrosiomis pusėmis, jei jos priaugtų svorio. Palyginimui – tik 20 proc. moterų...


Kritinis santuokos taškas

Kritinis santuokos taškas

Atšalimo periodai tiek pat būdingi kiekvienai santuokai kaip ir medaus mėnuo. Jiems praėjus vėl įsitikinama šeimos tvirtumu. Tačiau, deja, ne visada. Ne kiekviena santuoka įveikia susvetimėjimo, pykčių ir vienatvės dviese "mirties...


Meilės ligų statistika kinta po švenčių

Meilės ligų statistika kinta po švenčių

Venerologai pastebi, kad kai kurie sekso būdai gerokai pavojingesni už tradicinį, o po didelių švenčių ar renginių į Veneros ligų žabangas dažniau įsipainioja paaugliai nei subrendę vyrai. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis uostamiestyje...


Seksualumo viršūnė: kaip pagauti beprotiškos aistros akimirką

Seksualumo viršūnė: kaip pagauti beprotiškos aistros akimirką

Kai laukiate savo audringos aistros objekto, laikas slenka kankinančiai lėtai. Bet vos tik išsvajotoji valanda ateina, geismas dingsta be pėdsakų. Tai nestebina ir nerodo santykių krizės, artėjančio atšalimo. Tiesiog žmonės tokie yra – jų...


Kodėl naudinga užmegzti santykius su "berniuku - žaisliuku"?

Kodėl naudinga užmegzti santykius su "berniuku - žaisliuku"?

Lietuvėms moterims vis dar drovu viešumoje rodytis su vyru, kuris yra keliolika metų jaunesnis ar vyersnis bei neatitinka jos statuso. Jei moteris gerokai jaunesnė už vyrą, ji linkusi teisintis ar nutylėti tokį meilės romaną. Tuo tarpu Europoje ir...


Mitai apie kontracepciją: Geriamieji kontraceptikai didina svorį

Mitai apie kontracepciją: Geriamieji kontraceptikai didina svorį

Kiek kartų girdėjai, jog kontraceptikai didina svorį? Kiek kartų girdėjai, jog tai netiesa? Tad kaip gi yra iš tiesų? Prisimink.lt paprašė gydytojo-ginekologo A. Kildos paaiškinti keletą labiausiai paplitusių mitų apie kontraceptikus ir jų...


Sekso traumos — nėra ko gėdytis

Sekso traumos — nėra ko gėdytis

Seksas - puikus dalykas, tačiau... kartais žmonės taip atsiduoda šiam malonumui, kad prisidaro neįtikėtinai daug nemalonumų. Besistengiant įgyvendinti pačias svaigiausias fantazijas neretai meilės žaidimai baigiasi... ligoninėje. Manoma, kad pats...


Seksas smegenyse: moksliškai išaiškinta, kas jaudina moteris

Seksas smegenyse: moksliškai išaiškinta, kas jaudina moteris

Moterys sakė tai vyrams dešimtmečiais: makšties stimuliavimas nėra tas pats, kas klitorio stimuliavimas. Smegenų skenavimas pridėjo svorio šiems teiginiams. Pirmą kartą mokslo istorijoje nustačius tikslias smegenų zonas, kurios yra aktyvuojamas...


Auskarai intymiose kūno vietose

Auskarai intymiose kūno vietose

Auskarų vėrimas į įvairias kūno vietas populiarus nuo senų laikų. Pirmą kartą istorijoje nosies pirsingas buvo užfiksuotas Artimuosiuose Rytuose prieš maždaug 4000 metų. Liežuvį pradurdavo dar senovės actekai. Auskarus, kaip drąsos ir pasiaukojimo...


Tablečių pagalba moterims: vietoj seksualių "donžuanų" ištikimi partneriai

Tablečių pagalba moterims: vietoj seksualių "donžuanų" ištikimi partneriai

Jeigu moterys renkasi sau partnerį tuomet, kai naudoja kontraceptines tabletes, susikuria ilgiau trunkančius santykius, nei nenaudojančios. O blogoji pusė? Panašu, mažiau džiaugsmo meilės guolyje. Tyrimai rodo, kad kontraceptines tabletes...


Sekso gerinimo būdų ieškoma internete

Sekso gerinimo būdų ieškoma internete

Lytiniai santykiai – neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Šis intymus fiziologinis poreikis vyrams bei moterims suteikia tiek fizinio, tiek psichologinio malonumo. Nesvarbu, kokios rūšies bebūtų seksas – klasikinis, oralinis...


Nenuobodus seksas

Nenuobodus seksas

Viskas galiausiai atsibosta. Netgi seksas. Ir netgi puikus seksas. Netgi su pačiu mylimiausiu ir artimiausiu žmogumi pasaulyje – savo vyru. Kaip metams bėgant neprarasti emocinio artumo ir neatšalti lovoje? Iškart perspėjame: vienai su šia...


Vyresnės moterys mylisi rečiau, bet joms maloniau

Vyresnės moterys mylisi rečiau, bet joms maloniau

Nuomonė, kad senstant auga nepasitenkinimas seksualiniu gyvenimu tėra mitas. Mokslinio tyrimo duomenimis, du trečdaliai moterų, vyresnių nei 60 metų, teigia, kad yra vidutiniškai arba labai patenkintos savo seksualiniu gyvenimu, nors mylėjimosi...


Tyrimas: lietuvės nori daugiau romantikos, lietuviai - sekso

Tyrimas: lietuvės nori daugiau romantikos, lietuviai - sekso

Tyrimo rezultatai liudija Lietuvos gyventojus esant pakankamai konservatyviais ar besilaikančiais tradicinių lytinio gyvenimo normų. Paaiškėjo, kad 30 proc. lietuvių yra turėję tris – penkis seksualinius partnerius, 15 proc. – du...


Kaip išvengti barnių?

Kaip išvengti barnių?

Prieš kurį laiką spaudoje nuskambėjo pasakojimas apie vyriškį, kuris supyko, kad draugė "neįvertino jo gerumo", ir jai atsisakius gerti šampaną, smogė peiliu. Vargu ar planą pulti jis buvo parengęs iš anksto, vargu ar moteriškė...


Tyrimas: geriausias seksas po 15 metų draugystės

Tyrimas: geriausias seksas po 15 metų draugystės

Naujas tyrimas atskleidžia, kad vyrai nori daugiau mylimosios apkabinimų, o moterys pirmenybę teikia seksui. Kaip praneša telegraph co.uk, vyrai jaučiasi laimingi tik tuomet, kai ilgai kartu esanti partnerė juos apkabina. Ne tik apkabinimai, bet...


Seksas vandenyje: problemos ir patarimai

Seksas vandenyje: problemos ir patarimai

Vasara – atostogų ir nuotykių metas. Tad daugelis nepraleidžia progos eksperimentuoti, pvz.: užsiimti seksu vandenyje. Tačiau tai nėra taip saugu ir malonu, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ką reikia žinoti apie seksą vandenyje, kad...


Sienas drebinantis knarkimas gadina poroms gyvenimą

Sienas drebinantis knarkimas gadina poroms gyvenimą

Šiauliečiai Saulius ir Kristina U. susituokę beveik keturiolika metų, iš kurių tik ketverius miegojo ramiai, nesikumščiuodami ir nekeiksnodami vienas kito, rytą nebumbėdami, dėl nemigo nakties. Sutuoktiniai, neapsikentę, jau metus miega atskiruose...


Trys vyrų viliojimo paslaptys

Trys vyrų viliojimo paslaptys

Каip moteris turėtų įvilioti vyrą į savo pinkles? Kaip sugundyti jį ir priversti viską pamiršti pasaulyje, išskyrus jos patrauklumą ir seksualumą? Kokių imtis gudrybių, kad vyras nenorėtų net pagalvoti apie kitą moterį?Мes jums atskleisime tris...


Seksas: kodėl moterims naudingi trumpalaikiai susitikimai?

Seksas: kodėl moterims naudingi trumpalaikiai susitikimai?

Mokslininkai pamažu analizuoja seksualinius žmonių santykius ir jų reikšmę emocinei partnerių būklei. Kam teikti pirmenybę: spontaniškumui ar ilgaamžiškumui? Su mokslininkais savo intymia patirtimi sutiko pasidalinti 200 žmonių, iš kurių 123...


Vyrų klimaksas. Tiesa ar prasimanymai?

Vyrų klimaksas. Tiesa ar prasimanymai?

Ar iš tiesų klimaksas, švelniau tariant, vidutinio amžiaus krizė kamuoja ne tik moteris, bet ir vyrus? Šis klausimas iki šiol kelia aštrias diskusijas. Terminas "vidutinio amžiaus krizė" pradėtas vartoti tik praėjusio amžiaus pabaigoje....


Seksas Saudo Arabijoje: yra tik du būdai patenkinti aistras

Seksas Saudo Arabijoje: yra tik du būdai patenkinti aistras

Prancūzijos laikraštis "Le Nouvel Observateur" išspausdino straipsnį apie flirtavimą ir intymaus gyvenimo subtilybes Saudo Arabijoje. Iš šios nedidelės publikacijos galima padaryti išvadą, kad musulmonų jaunuoliai žino daugybę būdų, kaip...


Vyriškos problemos nepaiso amžiaus

Vyriškos problemos nepaiso amžiaus

Vyrai garsėja tuo, kad vengia gydytojų ir ignoruoja bet kokius simptomus, kurie gali signalizuoti apie sveikatos negalavimą. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl moterys paprastai gyvena ilgiau. Nors įvairaus amžiaus žmonėms svarbu atkreipti dėmesį į...


Patarimai, kaip susipažinti su moterimi paplūdimyje

Patarimai, kaip susipažinti su moterimi paplūdimyje

Tikriausiai ne vienas vyras norėtų žinoti "receptą", kaip sėkmingai susipažinti su mergina ar moterimi paplūdimyje? Tačiau pirmiausia reikia išsiaiškinti vyrų daromas klaidas. Nuotykiai poilsiaujant ar atostogaujant tuo ir įdomūs, kad...


Kai jūsų netenkina seksualinis gyvenimas

Kai jūsų netenkina seksualinis gyvenimas

Regis, jis buvo jūsų svajonių vyriškis: toks romantiškas, švelnus ir rūpestingas. Ir vyras jis neblogas – būna ir blogesnių. Draugės jums pavydi santykių. Lyg ir viskas gerai, tik kodėl jūsų seksualiniai santykiai nežaižaruoja visomis...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9