Gruodžio 7d. Antradienis

Prostatos sveikata: tikri ir tariami baubai

2020 Spalio 27d.

Vy­rai kant­rūs ir ne­lin­kę su­reikš­min­ti ne­ga­la­vi­mų, tai ypač jun­ta­ma pan­de­mi­jos me­tu, pa­ste­bi gy­dy­to­jai. Pa­gir­ti­nos sa­vy­bės, bet tik ne ta­da, kai kal­ba su­ka­si apie pro­sta­tos svei­ka­tą ir pa­vo­jin­giau­sią jos li­gą – pro­sta­tos vė­žį. Jis kas­met ati­ma apie 600 su­tuok­ti­nių, tė­čių, sū­nų, bro­lių gy­vy­bių.

Jei tik jiems ar­ti­mos mo­te­rys, ki­ti ar­ti­mie­ji ir šei­mos gy­dy­to­jai pa­ra­gin­tų lai­ku pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti, dau­ge­lio ne­tek­čių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti. Ši diag­no­zė ne­be­reiš­kia nuo­spren­džio nei gy­vy­bei, nei vy­riš­ku­mui – nau­ji diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo me­to­dai, ino­va­ty­vios tech­no­lo­gi­jos pa­de­da li­gą nu­sta­ty­ti lai­ku ir efek­ty­viai gy­dy­ti iš­ven­giant komp­li­ka­ci­jų.

Ne­ri­mą ke­lian­ti sta­tis­ti­ka

Lie­tu­vo­je pro­sta­tos vė­žys su­da­ro treč­da­lį vi­sų on­ko­lo­gi­nių vy­rų li­gų ir pir­mau­ja tarp pik­ty­bi­nių na­vi­kų. Tai tę­sia­si ne vie­nus me­tus ir ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą, tei­gia Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to (NVI) On­kou­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas, Eu­ro­pos uro­lo­gų drau­gi­jos ser­ti­fi­kuo­tas pro­sta­tos vė­žio diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo eks­ce­len­ci­jos cent­ro va­do­vas, gy­dy­to­jas uro­lo­gas on­ko­lo­gas dr. Al­ber­tas Ulys.

Jo pa­teik­ti duo­me­nys iš­sklai­do iliu­zi­ją, kad ši li­ga gre­sia tik se­ny­vo am­žiaus vy­rams. Tarp gy­dy­to­jo pa­cien­tų yra ir 50–60 me­tų vy­rų. Ap­mau­du, kad da­lis jų krei­pia­si pa­vė­luo­tai, kai vė­žys jau bū­na pa­sie­kęs tre­čią ar ket­vir­tą sta­di­ją, o ta­da ir gy­dy­mas bū­na su­dė­tin­gas, il­gas, ne vi­suo­met sėk­min­gas.

Sun­kiau­sių li­gos at­ve­jų ir da­lies mir­čių bū­tų iš­veng­ta, jei pro­fi­lak­tiš­kai, nors jau­čia­si pui­kiai ir ne­pas­te­bi jo­kių simp­to­mų, pa­si­tik­rin­tų bent tie, ku­rie pa­ten­ka į Prie­ši­nės liau­kos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mą. Tai yra vi­si vy­rai, su­lau­kę 50 me­tų. Jei­gu šei­mo­je, tarp ar­ti­mų gi­mi­nai­čių yra sir­gu­sių pro­sta­tos, krū­ties ar kiau­ši­džių vė­žiu (ypač jei sir­go tė­vas ar bro­lis), tai pa­da­ry­ti re­ko­men­duo­ja­ma jau nuo 45-erių, nes to­kiu at­ve­ju ri­zi­ka su­si­rgti smar­kiai išau­ga.

„Kiek­vie­nas vy­ras tu­rė­tų ži­no­ti sa­vo šei­mos anam­ne­zę, ir šei­ma tu­rė­tų jį ska­tin­ti pa­si­tik­rin­ti. Pir­mas žings­nis yra vi­zi­tas pas šei­mos gy­dy­to­ją, ku­ris su­ren­ka anam­ne­zę. Jei­gu ji ne­pa­lan­ki, tu­ri­me pa­gal­vo­ti apie ge­ne­ti­ko kon­sul­ta­ci­ją ir BRC ge­no mu­ta­ci­ją, ku­ri pa­di­di­na ti­ki­my­bę su­si­rgti pro­sta­tos, krū­ties ar kiau­ši­džių vė­žiu. Šiuos pa­cien­tus tu­ri­me ypač ati­džiai ste­bė­ti“, – aiš­ki­na A.Ulys.


Dr. Al­ber­tas Ulys.


Ty­ri­mų ra­di­niai

Pros­ta­tos pro­fi­lak­ti­nis pa­tik­ri­ni­mas su­si­de­da iš ke­lių da­lių. Pir­miau­sia ima­mas krau­jo mė­gi­nys. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­to­mas pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­ge­no kie­kis krau­jy­je (PSA). Tai bal­ty­mas, ku­rį ga­mi­na pro­sta­tos epi­te­li­nės ląs­te­lės. Ser­gant pro­sta­tos vė­žiu, ki­to­mis pro­sta­tos li­go­mis, jo kie­kiai pa­di­dė­ja.

Pa­cien­tai, ku­riems nu­sta­to­mas pa­di­dė­jęs PSA, siun­čia­mi į uro­lo­go kon­sul­ta­ci­ją. Jos me­tu at­lie­ka­ma pro­sta­tos ap­čiuo­pa per tie­sią­ją žar­ną ar­ba trans­rek­ta­li­nis ult­ra­gar­si­nis pro­sta­tos ty­ri­mas, pri­rei­kus – ir pro­sta­tos biop­si­ja.

2019 m. pa­tik­rin­ta 90,2 tūkst. as­me­nų, 15 pro­c. ma­žiau nei 2018 m. Iš jų 11 pro­c. nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs PSA ro­dik­lis. Po uro­lo­go kon­sul­ta­ci­jos 2 tūkst. pa­cien­tų bu­vo at­lik­ta ir pro­sta­tos biop­si­ja. Be­veik pu­sei iš jų nu­sta­ty­ta pro­sta­tos ade­no­kar­ci­no­ma, tai yra pro­sta­tos vė­žys.

Tarp ki­tų ra­di­nių bu­vo įvai­rios pro­sta­tos li­gos – pro­sta­tos už­de­gi­mas (90 at­ve­jų), ge­ry­bi­nė hi­perp­la­zi­ja (386 at­ve­jai). Joms taip pat bū­din­gas pa­di­dė­jęs PSA.

Geriau anks­ty­va diag­nos­ti­ka

PSA ty­ri­mas anks­čiau bu­vo vie­nin­te­lė ga­li­my­bė anks­ti diag­no­zuo­ti pro­sta­tos vė­žį. Pir­mo­je ir ant­ro­je li­gos sta­di­jo­se jis yra be­si­mpto­mis, ka­dan­gi vys­to­si pro­sta­tos pe­ri­fe­ri­jo­je, ne­sut­rik­do nei šla­pi­ni­mo­si, nei ly­ti­nės funk­ci­jos.

Pas­ta­rai­siais me­tais į pa­gal­bą pa­si­telk­tas dau­gia­pa­ra­met­ris mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­jos (MRT) ty­ri­mas, ku­ris pa­ro­do po­ky­čius pro­sta­to­je ir jų reikš­min­gu­mą. Įta­riant pro­sta­to­je kli­niš­kai reikš­min­gą vė­žį, at­lie­ka­ma nu­sta­ty­to da­ri­nio biop­si­ja kont­ro­liuo­jant ult­ra­gar­su su mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so na­vi­ga­ci­ja. To­kiu at­ve­ju vė­žio nu­sta­ty­mo tiks­lu­mas pa­di­dė­ja iki 90 pro­c. ir biop­si­jos at­lie­ka­mos tik kli­niš­kai reikš­min­gam vė­žiui. Šios nau­jo­vės iš es­mės kei­čia pro­sta­tos vė­žio diag­nos­ti­nes ga­li­my­bes, pa­žy­mi A.Ulys.

Pros­ta­tos vė­žiui au­gant ir plin­tant per pro­sta­tos kap­su­lę (tre­čio­ji li­gos sta­di­ja), ga­li bū­ti jau­čia­mas mau­di­mas tarp­vie­tė­je, apa­ti­nė­je pil­vo da­ly­je, šla­pi­me ga­li at­si­ras­ti krau­jo, šla­pi­ni­ma­sis pa­daž­nė­ja. Esant ket­vir­tai sta­di­jai, vė­žiui iš­pli­tus, skau­da kau­lus, ga­li su­trik­ti inks­tų funk­ci­ja. Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo, kas­met diag­no­zuo­ja­ma dau­giau nei 100 pro­sta­tos vė­žio su me­tas­ta­zė­mis kau­luo­se, limf­maz­giuo­se at­ve­jų. Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad dėl nau­jo me­di­ka­men­ti­nio gy­dy­mo, ra­dio­te­ra­pi­jos, gy­dy­mo ra­džiu šių pa­cien­tų iš­gy­ve­na­mu­mo krei­vė smar­kiai išau­go, o gy­ve­ni­mo ko­ky­bė pa­ge­rė­jo, bet vi­sais at­ve­jais geriau anks­ty­va diag­nos­ti­ka.

Pa­de­da ge­ne­ti­niai tes­tai

„Kaip mi­nė­jau, daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos on­ko­lo­gams su­tei­kia dau­gia­pa­ra­met­rė mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ja. Be šio ty­ri­mo sun­ku įsi­vaiz­duo­ti šiuo­lai­ki­nę pro­sta­tos vė­žio diag­nos­ti­ką, ku­rios tiks­las – tiks­liai nu­sta­ty­ti pro­sta­tos vė­žio ži­di­nių lo­ka­li­za­ci­ją ir jų pik­ty­biš­ku­mą. Siū­lo­ma at­lik­ti biop­si­jas tik iš kli­niš­kai reikš­min­gų ži­di­nių. Ši me­to­di­ka su­ma­ži­na ne­rei­ka­lin­go gy­dy­mo at­ve­jus, nu­sta­čius kli­niš­kai ne­reikš­min­gą vė­žį, siū­lo­ma jį tik ak­ty­viai ste­bė­ti. To­kiems pa­cien­tams ak­ty­vaus ste­bė­ji­mo re­zul­ta­tai iš­gy­ve­na­mu­mo ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bės pra­sme ge­res­ni nei ra­di­ka­laus gy­dy­mo“, – ti­ki­na gy­dy­to­jas.

Nus­ta­tant kli­niš­kai reikš­min­gą ar ne­reikš­min­gą vė­žį, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­mi ir ge­ne­ti­niai tes­tai, ku­rių me­tu ti­ria­mas šla­pi­mas. Jie pa­de­da priim­ti spren­di­mą, kaip ge­riau elg­tis. Nau­ji pro­gnos­ti­niai ge­ne­ti­niai tes­tai spe­cia­lis­tams pa­de­da ap­si­spręs­ti dėl ste­bė­ji­mo tak­ti­kos.

Tik ne­di­de­lė da­lis pro­sta­tos na­vi­kų au­ga grei­tai, at­si­ran­da me­tas­ta­zių. Net 85 pro­c. pro­sta­tos vė­žio at­ve­jų nė­ra la­bai pik­ty­biš­ki, vy­ras be jo­kių in­ter­ven­ci­jų, di­de­lių komp­li­ka­ci­jų ga­li gy­ven­ti vi­są gy­ve­ni­mą. Ak­ty­viai ste­bint nuo­lat at­lie­ka­mi PSA ty­ri­mai, pro­sta­tos pal­pa­ci­ja (DRE), mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ja, esant in­di­ka­ci­jų kar­to­ja­ma pro­sta­tos biop­si­ja.

Įver­ti­na ri­zi­ką

Ak­ty­vaus pa­cien­to ste­bė­ji­mo lai­ko­tar­piu, jei ne­ga­li­ma at­lik­ti MRT, siū­lo­ma tri­ma­tė echos­ko­pi­ja su vaiz­do re­konst­ruk­ci­ja ir his­tos­ke­na­vi­mu. Ty­ri­mas nu­ro­do, ku­rio­je vie­to­je yra vė­žio ži­di­nys, ko­kiu at­stu­mu nuo pro­sta­tos kap­su­lės, koks jo tū­ris.

Jau tre­jus me­tus pro­sta­tos biop­si­jos at­lie­ka­mos naudojant mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą. Ji su­jun­gia 3D ult­ra­gar­si­nį ty­ri­mą ir MRT. Pros­ta­tos vė­žys ir jo ak­ty­vu­mas ge­riau­siai ma­to­mas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so vaiz­duo­se. Ult­ra­gar­so ir MRT vaiz­dų su­lie­ji­mo sis­te­ma lei­džia tiks­liai nu­sta­ty­ti na­vi­ko vie­tą.

Gy­dy­to­jams nu­spren­dus, kad pro­sta­tos vė­žį rei­kia gy­dy­ti dėl di­de­lės ri­zi­kos, kai ku­rių di­dė­jan­čių pa­ra­met­rų, sten­gia­ma­si la­bai in­di­vi­dua­liai įver­tin­ti kiek­vie­no pa­cien­to būk­lę, ga­li­my­bes. Tai­ko­mi įvai­rūs gy­dy­mo me­to­dai: chi­rur­gi­nis, spin­du­li­nis, mi­ni­ma­liai in­va­zi­niai.

Per me­tus sky­riu­je at­lie­ka­ma per 200 pro­sta­tos vė­žio ope­ra­ci­jų, maž­daug treč­da­lis pa­cien­tų ope­ruo­ja­mi tau­so­jan­čiu la­pa­ros­ko­pi­niu bū­du. Pa­si­tel­kia­ma ir ro­bo­ti­zuo­ta ran­ka, ji dir­ba tiks­liai, at­ku­ria chi­rur­go ran­kos ju­de­sius. NVI uro­lo­gų sva­jo­nė yra ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja, ku­ri lei­džia jaus­tis kom­for­tiš­kai chi­rur­gui ir trum­pi­na gi­ji­mo lai­ką. Tai ypač ak­tua­lu pan­de­mi­jos me­tu.

Nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos

Spin­du­li­nė te­ra­pi­ja neį­si­vaiz­duo­ja­ma be mo­der­naus nau­jos kar­tos li­ni­ji­nio grei­tin­tu­vo, ku­ris ge­ba ste­reo­tak­siš­kai spin­du­lį nu­tai­ky­ti į pro­sta­tos na­vi­ką, me­tas­ta­zes ir jas su­nai­kin­ti.

Sėk­min­gai pra­dė­tas gy­dy­ti ket­vir­tos sta­di­jos vė­žys, kai me­tas­ta­zių skai­čius ri­bo­tas. To­kiais at­ve­jais tai­ko­ma pro­sta­tos ir me­tas­ta­zių spin­du­li­nė te­ra­pi­ja, ji de­ri­na­ma su hor­mo­nų ­te­ra­pi­ja. Dar vie­nas gy­dy­mo bū­das – di­de­lių do­zių bra­chi­te­ra­pi­ja, ku­ri tai­ko­ma pro­sta­tos vė­žio re­ci­dy­vui gy­dy­ti. Dėl šio gy­dy­mo vie­nu ar dviem sean­sais ga­li­ma vi­siš­kai su­nai­kin­ti vė­žį. Kai ži­di­nys lo­ka­li­zuo­tas tam tik­ro­je pro­sta­tos da­ly­je, tai­ko­ma fo­ka­li­nė bra­chi­te­ra­pi­ja.

Krio­te­ra­pi­ja kont­ro­liuo­jant ult­ra­gar­su tai­ko­ma at­si­nau­ji­nu­siam pro­sta­tos vė­žiui po spin­du­li­nės te­ra­pi­jos gy­dy­ti ar­ba fo­ka­li­nei te­ra­pi­jai. Ti­ki­ma­si, kad šių pro­ce­dū­rų atei­ty­je bus at­lie­ka­ma žy­miai dau­giau. Šis me­to­das pa­si­žy­mi ma­ža komp­li­ka­ci­jų ri­zi­ka, to­dėl ypač tin­ka, kai pa­cien­tui dėl vie­nos ar ki­tos prie­žas­ties ne­ga­li­ma tai­ky­ti chi­rur­gi­nio gy­dy­mo.

Ne­pai­sant gy­dy­to­jų pa­stan­gų ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų, komp­li­ka­ci­jų vis dėl­to pa­si­tai­ko, kons­ta­tuo­ja pa­šne­ko­vas. Pap­ras­tai jos ne­di­de­lės ir ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­vy­bei – daž­niau­siai tai šla­pi­mo ne­lai­ky­mas, erek­ci­jos su­tri­ki­mai. Šiems pa­cien­tams ga­li pa­gel­bė­ti nau­jos kar­tos po­šlap­li­nių raiš­čių imp­lan­ta­vi­mas, jie žy­miai pa­ge­ri­na funk­ci­nius ro­dik­lius, gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Ne vi­si nau­ji vais­tai pa­sie­kia­mi

Di­džią­ją da­lį mir­čių nuo pro­sta­tos vė­žio le­mia ypač pik­ty­biš­ka, hor­mo­nams re­zis­ten­tiš­ka me­tas­ta­zi­nė li­ga. Pros­ta­tos vė­žys yra pri­klau­so­mas nuo tes­tos­te­ro­no. Jo kie­kį ga­li­ma vi­siš­kai su­ma­žin­ti at­li­kus chi­rur­gi­nę kast­ra­ci­ją (pa­ša­li­nus sėk­li­des) ar­ba tai at­li­kus me­di­ka­men­tais, t.y. tai­kant hor­mo­nų te­ra­pi­ją.

De­ja, po ku­rio lai­ko vė­ži­nės ląs­te­lės prie jos įpran­ta ir kai il­gai ne­gau­na šio hor­mo­no, pa­čios pra­de­da jį ga­min­ti iš cho­les­te­ro­lio. Šį me­cha­niz­mą su­stab­do nau­ji vais­tai, blo­kuo­jan­tys hor­mo­no ga­my­bą. Jie pri­ski­ria­mi ant­ros ei­lės hor­mo­nų ­te­ra­pi­jai. Šiuo­lai­ki­nė hor­mo­nų ­te­ra­pi­ja de­ri­na­ma su pir­mos ir ant­ros ei­lės an­tiand­ro­ge­nais. Lie­tu­vo­je jau ke­le­rius me­tus jie taip pat kom­pen­suo­ja­mi.

De­ja, vė­žys ir prie jų il­gai­niui įpran­ta. Jei jis itin ag­re­sy­vus, pe­rei­na į kau­lus, at­si­ran­da me­tas­ta­zių ki­tuo­se or­ga­nuo­se, gy­do­ma che­mo­te­ra­pi­ja. Ji ga­li bū­ti pir­mos ei­lės, kai nau­do­ja­mi se­niau su­kur­ti vais­tai, ir ant­ros, kai nau­do­ja­mi nau­ji, jie taip pat kom­pen­suo­ja­mi.

Che­mo­te­ra­pi­ja su­ma­ži­na skaus­mus, ga­na ge­rai to­le­ruo­ja­ma, to­dėl pa­ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, jį pail­gi­na. Tiems, ku­riems ji nee­fek­ty­vi, o me­tas­ta­zės lo­ka­li­zuo­ja­si kau­luo­se, ski­ria­mas pa­žan­gus gy­dy­mas ra­dio­nuk­li­du ra­džiu (Ra-223). Tai ypa­tin­gas al­fa da­le­les spin­du­liuo­jan­tis izo­to­pas. Jei me­tas­ta­zių yra tik kau­luo­se, jis ten pa­ten­ka ir jas ap­švi­ti­na ne­lies­da­mas svei­kų au­di­nių.

Nau­do­jant šį pre­pa­ra­tą pail­gė­ja lai­ko­tar­pis iki nau­jų me­tas­ta­zių kau­luo­se at­si­ra­di­mo, ge­riau pakeliamas skaus­mas, pa­ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Gy­dy­mas ra­džiu tu­rė­tų bū­ti pra­de­da­mas, kol me­tas­ta­zės kau­luo­se dar ma­žos ir ne­su­ke­lia grės­min­gų komp­li­ka­ci­jų. JAV yra su­kur­ta ke­le­tas me­di­ka­men­tų, skir­tų hor­mo­nams re­zis­ten­tiš­kam vė­žiui, kai dar nė­ra me­tas­ta­zių, gy­dy­ti. NVI on­ko­lo­gai ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu jie pa­sieks ir Lie­tu­vą. Da­bar šiuos vais­tus gau­na pa­cien­tai, da­ly­va­vę stu­di­jo­se, nau­jų vais­tų pro­gra­mo­se. Jų nau­da aki­vaiz­di, nes dau­gu­mai dau­giau kaip tre­jiems me­tams nu­to­li­na me­tas­ta­zių at­si­ra­di­mą.

Pros­ta­tos vė­žio diag­nos­ti­ka ir gy­dy­mas vis daž­niau re­mia­si mo­le­ku­li­niais ty­ri­mais, ku­rių me­tu nu­sta­to­mi pro­sta­tos vė­žio bio­žy­me­nys ir re­cep­to­rių mu­ta­ci­jos. Da­lis žmo­nių tu­ri BRC ge­no mu­ta­ci­ją. Tu­rin­tiems šią mu­ta­ci­ją ir ser­gan­tiems hor­mo­nams re­zis­ten­tiš­ku me­tas­ta­zi­niu vė­žiu yra ga­li­my­bė tai­ky­ti nau­jus vais­tus pa­gal nau­jų vais­tų pro­gra­mą. „Orien­tuo­ja­mės į atei­ties me­di­ci­ną, ku­ri yra in­di­vi­dua­li kiek­vie­nam pa­cien­tui, – pa­gal li­gos iš­pli­ti­mą, lo­ka­li­za­ci­ją, ge­ne­ti­nius duo­me­nis. Taip ga­li­me pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų net be­vil­tiš­kais at­ve­jais“, – api­bend­ri­na On­kou­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas.


Šaltinis: kauno.diena.lt

Kaip moterys renkasi vyrus

Kaip moterys renkasi vyrus

Specialistų tvirtinimu, pats svarbiausias dalykas, pagal kurį moterys renkasi sau labiausiai tinkamą partnerį – tai taip vadinamas meilės žemėlapis. T.y. grupė signalų ir savybių, užšifruotų moterų smegenyse, formuojančios būsimo vyro...


Sekso gerinimo būdų ieškoma internete

Sekso gerinimo būdų ieškoma internete

Lytiniai santykiai – neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Šis intymus fiziologinis poreikis vyrams bei moterims suteikia tiek fizinio, tiek psichologinio malonumo. Nesvarbu, kokios rūšies bebūtų seksas – klasikinis, oralinis...


Vyrų klimaksas. Tiesa ar prasimanymai?

Vyrų klimaksas. Tiesa ar prasimanymai?

Ar iš tiesų klimaksas, švelniau tariant, vidutinio amžiaus krizė kamuoja ne tik moteris, bet ir vyrus? Šis klausimas iki šiol kelia aštrias diskusijas. Terminas "vidutinio amžiaus krizė" pradėtas vartoti tik praėjusio amžiaus pabaigoje....


Ateities kontraceptikai vyrams

Ateities kontraceptikai vyrams

Vyrų sėklidžių tyrimai galėtų palengvinti vyrams skirtų kontraceptinių tablečių kūrimą. JAV mokslininkai atliko bandymą su žiurkėmis, kurio metu joms buvo suleista vaistų, stabdančių spermos ląstelių brendimą. Vaistas, pavadintas Adjudinu, suardo...


Lubrikantai – ne vien malonumui, bet ir sveikatai

Lubrikantai – ne vien malonumui, bet ir sveikatai

Nors apie intymų gyvenimą dabar kalbama kiek drąsiau, daugumai žmonių vis dar kyla klausimų apie lytinių santykių kokybę: kaip padidinti malonumą, kaip ir kiek mylėtis yra rekomenduojama ir ką daryti, jeigu sekso metu moteris jaučia diskomfortą....


Menopauzė – neišvengiama, bet prisijaukinama

Menopauzė – neišvengiama, bet prisijaukinama

Menopauzės metu sumažėja estrogenų gamyba. Kai tai nutinka, daug pokyčių įvyksta ir moters organizme, daugelis jų nelaukiami: sutrinka mėnesinių ciklas, jos tampa nereguliarios, kol visai išnyksta. Jaučiami karščio pylimai, nuotaikų svyravimas,...


Moterys mokosi žaisti pagal vyrų taisykles

Moterys mokosi žaisti pagal vyrų taisykles

Revoliucinis požiūris į seksą beveik panaikino vyrų ir moterų elgesio skirtumus. Tai rodo ilgalaikis lyčių elgesio per pastaruosius 60 metų tyrimas, rašoma "The Times". Tyrinėtojai tvirtina, jog tai atsitiko todėl, kad pasikeitė moterų...


Ką reikia žinoti merginai, jei susitikinėja su „blogu berniuku“

Ką reikia žinoti merginai, jei susitikinėja su „blogu berniuku“

Draugės atkalbinėja susitikinėti su juo, tačiau prieš jo žavesį sunku atsilaikyti. O jei vis dėlto nusprendei draugauti su "blogu berniuku", šie patarimai turėtų praversti. Nepamiršk, kad tu – vienintelė Jis gali suvilioti tave...


Tiesa ir prasimanymai apie moteris, vyrus bei seksą

Tiesa ir prasimanymai apie moteris, vyrus bei seksą

Kai kurie tarpusavio santykių stereotipai gerokai apkartina žmonių gyvenimą. Vienas atkakliai iš kartos į kartą perduodamas mitas teigia, kad moterys neva kvailesnės už vyrus. Suprantama, būna ir taip, bet toli gražu ne visada. Skandalingai...


Vyriškos problemos nepaiso amžiaus

Vyriškos problemos nepaiso amžiaus

Vyrai garsėja tuo, kad vengia gydytojų ir ignoruoja bet kokius simptomus, kurie gali signalizuoti apie sveikatos negalavimą. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl moterys paprastai gyvena ilgiau. Nors įvairaus amžiaus žmonėms svarbu atkreipti dėmesį į...


Kalėdinis rinkinys moterims su ypatinga dovana!

Kalėdinis rinkinys moterims su ypatinga dovana!

Kalėdinis rinkinys moterims su ypatinga dovana! Tai naudingas ir reikalingas rinkinys kiekvienai moteriai. Gavusi šią dovaną Jums ilgai nereikės bėgioti į parduotuves ieškoti higienos priemonių.


5 neįtikėtini faktai apie seksą ir tarpusavio santykius (I dalis)

5 neįtikėtini faktai apie seksą ir tarpusavio santykius (I dalis)

Tarptautiniame moksliniame leidinyje "Live Science" publikuojami neįtikėtini mokslininkų atradimai per pastarąjį dešimtmetį apie žmogaus seksualinį gyvenimą. 1. Motinų čempione geriausia pripažinta ir įrašyta į Guinnesso rekordų knygą...


Vyrai drovisi seksologo paslaugų

Vyrai drovisi seksologo paslaugų (1)

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, daugiau nei pusė vyrų, sulaukusių 40 metų, turi erekcijos sutrikimų. Vyrų lytinį pajėgumą slopina žalingi įpročiai, nuolatinis stresas ir nesutarimai šeimoje. Jei koktu net pažvelgti vienam į kitą,...


Kokios asmeninės savybės turi įtakos seksualiniam pasitenkinimui?

Kokios asmeninės savybės turi įtakos seksualiniam pasitenkinimui?

Džono Hopkinso universiteto (JAV) mokslininkai atliko tyrimą ir išsiaiškino, kad jaunų, 18-26 metų žmonių seksualinis pasitenkinimas neatsiejamas nuo jų psichologinės ir socialinės sveikatos. Savo tyrime jie didžiausią dėmesį skyrė sąsajoms tarp...


Sutrikusi erekcija gydoma vaistais, o ne jūrų gėrybėmis

Sutrikusi erekcija gydoma vaistais, o ne jūrų gėrybėmis

Aistra dažniausiai asocijuojasi su spontanišku geismu ir jo patenkinimu čia ir dabar. Tačiau ne visos poros atsiduoda savo aistroms – užpildytos dienotvarkės verčia mus atidėti lytinius santykius iki vakaro ar net iki savaitgalio. Su amžiumi...


Seksas vandenyje: problemos ir patarimai

Seksas vandenyje: problemos ir patarimai

Vasara – atostogų ir nuotykių metas. Tad daugelis nepraleidžia progos eksperimentuoti, pvz.: užsiimti seksu vandenyje. Tačiau tai nėra taip saugu ir malonu, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ką reikia žinoti apie seksą vandenyje, kad...


Kad šventės ir miegamajame būtų šventės: vyrų potencijai padės priemonė iš gamtos

Kad šventės ir miegamajame būtų šventės: vyrų potencijai padės priemonė iš gamtos

Žiemos švenčių laikotarpis – ypatingas metas poroms. Ir ne tik dėl eglutės puošimo ar keitimosi dovanėlėmis, bet ir malonaus šildymosi lovoje. Tačiau dėl potencijos sutrikimų veiksmas miegamajame ne visada vyksta pagal planą ar norus. Taigi,...


Tiesa apie savimi nelabai patenkintas poras

Tiesa apie savimi nelabai patenkintas poras

Stresas, nuovargis, vaikai – ką kaltinti dėl celibato epidemijos tarp vedusių porų? O gal stinga geismo? Girdite, kaip apie tai šnabždamasi prie rytinės kavos puodelio, mokyklos vartų arba vakare su draugėmis. Išgėrus kelis butelius vyno,...


10 taisyklių, kaip elgtis meilužėms

10 taisyklių, kaip elgtis meilužėms

Meilužės gyvenimas – nėra lengvas. Žinoma lenkų sociologė ir psichologė Ivona Cesliak sukūrė taisykles moterims, įsimylėjusioms vedusius vyrus. Tikriausiai užmezgant santykius, iniciatyva priklausė vyrui. Jis taip pat buvo suinteresuotas ir...


Vyrų žalingi įpročiai atima galimybę moterims patirti orgazmą

Vyrų žalingi įpročiai atima galimybę moterims patirti orgazmą

Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad nesveikas gyvenimo būdas neatsiejamas nuo vyro seksualinės disfunkcijos atsiradimo. Todėl merginoms reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į jaunų vyrų žalingus įpročius. Antraip, jos liks seksualiai...


10 situacijų, kai moteris neatsisako mylėtis

10 situacijų, kai moteris neatsisako mylėtis

Pirmiausiai reikėtų išsirinkti tinkamą laiką seksui. Jei vyras pasirengęs mylėtis, tačiau bijo išgirsti iš savo mylimosios sakramentinę frazę: "man skauda galvą", jis turėtų atkreipti dėmesį į šiuos patarimus. Jei judu susipykote ar...


Nenuobodus seksas

Nenuobodus seksas

Viskas galiausiai atsibosta. Netgi seksas. Ir netgi puikus seksas. Netgi su pačiu mylimiausiu ir artimiausiu žmogumi pasaulyje – savo vyru. Kaip metams bėgant neprarasti emocinio artumo ir neatšalti lovoje? Iškart perspėjame: vienai su šia...


Seksas telefonu: svarbiausios taisyklės

Seksas telefonu: svarbiausios taisyklės

Mylintiems vienas kitą žmonėms, tačiau išsiskiriantiems ilgam, nieko kito nelieka, kaip praktikuoti seksą per atstumą. Žinant kelias paprastas taisykles, galima suteikti partneriui pasitenkinimą ir neprisilietus. Žinoma, sekso telefonu metu...


Moterų orgazmas išlieka evoliucijos paslaptimi

Moterų orgazmas išlieka evoliucijos paslaptimi

Po ilgų mokslininkų aiškinimųsi dėl moterų orgazmo šis reiškinys ir toliau išlieka evoliucijos paslaptimi. Tyrimas su tūkstančiais dvynių neatskleidė jokių tikslių duomenų apie tai, ar orgazmas yra tik atsitiktinis natūralios atrankos produktas ar...


Moterų pinklės ir gudrybės

Moterų pinklės ir gudrybės

Moterys puošia gyvenimą. Bet jos ir didesnio pavojaus šaltinis. Miela šypsena arba nekalta replika iš tikrųjų gali būti klastingos pinklės. Jeigu įkliuvote, nebeišsikapstysite. Tačiau atsargūs spąstų gali išvengti. Kai kurių. Kai kada. Nors mažai...


Ar vyriškos ligos gali būti skyrybų priežastis?

Ar vyriškos ligos gali būti skyrybų priežastis?

Skyrybų priežasčių daug, o sutrikęs lytinis gyvenimas gali būti viena iš jų. Juk intymūs santykiai yra išskirtinė fizinio artumo forma, leidžianti partneriams jaustis vertinamais, suteikianti malonumo, pasitikėjimo ir saugumo pojūtį. Kita vertus,...


Išrastas užpurškiamas prezervatyvas

Išrastas užpurškiamas prezervatyvas

Žmogaus pastangoms tobulybei pasiekti nėra galo - tai jaučiasi visose gyvenimo sferose. Ne išimtis ir dabar labai populiari ir vos ne masine kultūra patapusi seksualinio gyvenimo sfera. Niekam ne paslaptis, jog tobulo apsisaugojimo priemonių nuo...


Kiek kartų per naktį vyras gali?

Kiek kartų per naktį vyras gali?

Vakarų šalių mokslininkai atlikę tyrimą išsiaiškino, kad išmetamos sėklos kiekis gali būti įvairus: ožys nuo 1 ml. , o kuilys net 1.5 litrų per vieną kartą. Tuo tarpu mаkaka gali 4 ejakuliacijas per parą ir 3 - 4 dienas iš eilės, pavianas - 3...


Ką derėtų žinoti apie kontracepciją?

Ką derėtų žinoti apie kontracepciją?

Hormoninė kontracepcija - pati subtiliausia iš visų apsaugos nuo neplanuoto pastojimo priemonių. Tačiau, kad galėtumėte ja sėkmingai naudotis, reikia specifinių žinių. Kiekviena savimi ir savo sveikata besirūpinanti mergina ar moteris turėtų...


Suplyšo prezervatyvas: avarinė kontracepcija arba ko negalima daryti?

Suplyšo prezervatyvas: avarinė kontracepcija arba ko negalima daryti?

Prezervatyvas perplyšo. Pamiršai praryti arba nevartoji kontraceptinių tablečių. Dar ir vaisingos dienos! Baisu pirkti testą nėštumui nustatyti. Ką daryti? Neišsigąskite! Tokiems atvejams medicina sugalvojo ekstremalią kontracepciją, kitaip dar...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9