Rugpjūčio 23d. Penktadienis

Patvirtintas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Kovo 15d.
Patvirtintas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2013-03-06 priėmė sprendimą Nr. 1-1118 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašas reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, paskirtį, kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjus, nustatymo ir skyrimo procedūras, organizavimą ir finansavimą.

Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų paskirtis – užtikrinti veiksmingą vaikų, kuriems reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba, ugdymąsi ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Tarybos sprendimas

Kompleksiškai teikiamos pagalbos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas (Kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikio nustatymo forma)


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2013 m. kovo 6 d.
sprendimu Nr. 1-1118

KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kompleksiškai teikiamos pagalbos Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, paskirtį, kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjus, nustatymo ir skyrimo procedūras, organizavimą ir finansavimą.

2. Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

3. Kompleksiškai teikiamų paslaugų paskirtis – užtikrinti veiksmingą vaikų, kuriems reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba, ugdymąsi ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

4. Šiame  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Kompleksinė pagalba (toliau – Pagalba) – koordinuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Savivaldybės teritorijoje;

4.2. Pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis;

4.3. Pagalbos teikėjai – Vilniaus miesto mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Švietimo pagalbos tarnybos), Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras                      (toliau – Socialinės paramos centras), Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba             (toliau – Psichologinė-pedagoginė tarnyba), Vilniaus visuomenės sveikatos centras, kiti medicinos centrai, ambulatorijos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys sveikatos priežiūros paslaugas.

4.4. Tarpinstitucinė komanda (toliau – Komanda) – Savivaldybės administracijos ir įstaigų specialistų grupė, sutelkta kompleksinei pagalbai vaikui ir jo tėvams (globėjams) koordinuoti ir teikti.

5. Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarime Nr. 1509 (Žin., 2009, Nr. 138-6073), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakyme Nr. V-2068/A1-467/V-946 ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

II. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS, NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪROS

7. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paskiria tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių (toliau – Koordinatorius) arba kitą asmenį, įgaliotą atlikti Koordinatoriaus funkcijas, kuris vadovaudamasis Tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą, koordinuoja kompleksiškai teikiamos pagalbos teikimą vaikams ir jų tėvams (globėjams).

8. Pagalbos teikimo iniciatoriai:

8.1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, ­– psichologinės-pedagoginės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacijas dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo, ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį;

8.2. Socialinės paramos centras, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius), gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie Vilniaus miesto teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus) ir, įvertinęs esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį, per 3 darbo dienas raštu informuoja Koordinatorių.

9. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, per tris darbo dienas prašymą persiunčia Koordinatoriui.

10. Koordinatorius ne vėliau kaip per tris darbo dienas kreipiasi Socialinės paramos centrą dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo (jeigu toks poreikis nebuvo nustatytas) ir į Psichologinę-pedagoginę tarnybą dėl specialiųjų ugdimosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkus reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK).

11. VGK nagrinėja gautus prašymus, įvertina kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį, analizuoja pateiktus dokumentus ir pagal nustatytą formą (priedas) teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo ir teikimo tvarkos.

12. Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja Koordinatorius, o ją teikia Komanda – įvairių Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistų, nurodytos sudėties konkrečiam atvejui tirti sutelkta grupė (į ją gali įeiti sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, teisėsaugos pareigūnai, socialiniai darbuotojai, kiti fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas vaikams ir šeimai, ir kt.), sudaryta Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu, veikianti pagal patvirtintą veiklos reglamentą, reguliariai analizuojanti kompleksiškai teikiamos pagalbos veiksmingumą Vilniaus mieste ir apie tai teikianti informaciją Koordinatoriui ir VGK.

III. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS FINANSAVIMAS

13. Kompleksiškai teikiama pagalba finansuojama iš valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, vaiko tėvų (globėjų), rėmėjų ir kitų lėšų.

www.vilnius.lt

Darbuotojų apklausa: kas antras nesutiktų perimti neįgalumą turinčio kolegos darbų

Darbuotojų apklausa: kas antras nesutiktų perimti neįgalumą turinčio kolegos darbų

Rugpjūčio 21d.

Poreikis pavaduoti kolegas vasaros atostogų metu įmonėms dažnai tampa galvosūkiu, kurio sprendimo ieškoma skirtingais būdais. Tačiau dar didesnis iššūkis – būtinybė perimti kolegų darbus jiems susirgus ar dėl asmeninių problemų negalint atlikti darbo. Darbuotojų apklausa atskleidė, kad...


V. Šaulytė: kokios avalynės tendencijos vyraus biuruose rudens sezoną?

V. Šaulytė: kokios avalynės tendencijos vyraus biuruose rudens sezoną?

Rugpjūčio 20d.

Griežto aprangos kodo laikai biuruose pamažu tampa tik prisiminimu – vis dažniau esame laisvi eksperimentuoti nelaukiant „casual Friday“ dienos. Tačiau daugiau laisvės gali reikšti tik lengvesnį būdą paslysti mados tendencijų labirintuose. Saugiausia išeitis – madingi...


Maudynės – ne tik gaivi pramoga, bet ir pavojai: kaip vandenyje elgtis saugiai?

Maudynės – ne tik gaivi pramoga, bet ir pavojai: kaip vandenyje elgtis saugiai?

Rugpjūčio 19d.

Ežero ar jūros vandens gaiva šiltomis vasaros dienomis pasilepinti nori daugelis, todėl vandens telkiniai sutraukia būrius poilsiautojų. Tačiau maudynės ir poilsis prie vandens neretai pasibaigia ir nelaimėmis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per pastaruosius 7...


Kauno darželiuose – daugiau dėmesio vaikų mitybai

Kauno darželiuose – daugiau dėmesio vaikų mitybai

Liepos 17d.

Kvalifikuoti specialistai, profesionalus bei vieningas požiūris ir centralizuotas dietistų veiklos koordinavimas. Tokie kertiniai principai diegiami Kauno priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Jau artimiausiame posėdyje Kauno savivaldybės tarybos nariai spręs dėl pokyčių, kurių...


Sostinėje pradės veikti analogų Lietuvoje neturinti mobili komanda – teiks psichosocialinę pagalbą

Sostinėje pradės veikti analogų Lietuvoje neturinti mobili komanda – teiks psichosocialinę pagalbą

Liepos 9d.

Vilniaus savivaldybė po kelių savaičių pradeda teikti unikalią ir analogų Lietuvoje neturinčią paslaugą – mobili specialistų komanda lankysis šeimose, susidūrusiose su psichologinėmis ar socialinėmis problemomis. Komandoje bus vaikų ir paauglių psichiatras gydytojas, medicinos psichologas...


Uodai: keliautojams ir ne tik

Uodai: keliautojams ir ne tik

Liepos 3d.

2017 m. buvo užfiksuota apie 219 mln. maliarijos atvejų 90 šalių. Pagal naujausią Pasaulio maliarijos ataskaitą vaikai iki 5 metų yra labiausiai pažeidžiama grupė, 2017 m. net 61% visų mirusių nuo maliarijos buvo vaikai. 2018 m. Lietuvoje buvo užregistruoti 8 įvežtiniai dengės karštligės, 6...


Ligonių kasos: vasarą reabilitacijos įstaigos nėra skirtos poilsiui

Ligonių kasos: vasarą reabilitacijos įstaigos nėra skirtos poilsiui

Liepos 1d.

Vasarą žymiai išauga sanatorinio ir reabilitacinio gydymo siuntimų. Gegužę - rugpjūtį, palyginti su kitais mėnesiais, ypač padidėja prašymų vaikų reabilitacijai – net iki keturių kartų. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad iš Privalomojo sveikatos...


Senjorai visą vasarą kviečiami dalyvauti nemokamose mankštose

Senjorai visą vasarą kviečiami dalyvauti nemokamose mankštose

Birželio 27d.

„Sveikas miestas“ kviečia senjorus vasarą leisti aktyviai ir dalyvauti nemokamose mankštose visą liepą ir rugpjūtį Fabijoniškių baseino sporto salėje.


Lietuva pirmauja Europoje pagal endoprotezavimo operacijų operatyvumą

Lietuva pirmauja Europoje pagal endoprotezavimo operacijų operatyvumą

Birželio 21d.

Lietuva turi kuo didžiuotis endoprotezavimo srityje. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistų teigimu, palyginus su kitomis Europos valstybėmis, Lietuvoje sąnarių keitimo operacijų eilių nėra, kai kitose šalyse gyventojai priversti laukti savo eilės...


Ar lietuviai turi savanorystės geną?

Ar lietuviai turi savanorystės geną?

Birželio 21d.

Nors dažnam atrodo, jog požiūris į savanorišką darbą Lietuvoje sparčiai keičiasi – valstybė palaiko savanorystę skatinančias programas, daugėja savanorišku darbu prisidėti kviečiančių organizacijų, didėja veiklų įvairovė, tačiau Vilmorus (2018, spalis) atlikti tyrimai rodo, jog savanorišką...


Ilgojo savaitgalio grėsmės: traumos buityje ir gamtoje, erkės bei apsinuodijimai

Ilgojo savaitgalio grėsmės: traumos buityje ir gamtoje, erkės bei apsinuodijimai

Birželio 20d.

Artėjant trijų poilsio dienų savaitgaliui draudikai ir sveikatos specialistai perspėja, kad nelaimingų atsitikimų skaičius ilgaisiais vasaros savaitgaliais, palyginus su šaltuoju metų laiku, išauga beveik trečdaliu. Sveikatos priežiūros specialistai pabrėžia, kad traumos dažniausiai nutinka...


Kraujasiurbiai vabzdžiai ne tik apkartina poilsį,  bet ir platina ligas

Kraujasiurbiai vabzdžiai ne tik apkartina poilsį, bet ir platina ligas

Birželio 20d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medikai primena, kad poilsį gamtoje gali sugadinti vabzdžiai. Žmones puola ne tik uodai, bet ir kiti kraujasiurbiai. Kraujasiurbiai upiniai mašalai – agresyviai puola žmones ir gyvūnus, gali platinti įvairius patogenus. Būdingas intensyvus puolimas, kai...


Ligonių kasos: savivaldybės aktyviau prisideda prie dantų protezavimo eilių mažinimo

Ligonių kasos: savivaldybės aktyviau prisideda prie dantų protezavimo eilių mažinimo

Birželio 20d.

Kasmet vis daugiau Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių prisijungia prie savo teritorijos privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustų gyventojų dantų protezavimo finansavimo ir taip trumpina šių paslaugų laukimo eiles. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK)...


NAUJIENA: Traumatologinių ir neurologinių negalavimų kamuojamiems slaugos pacientams - intensyvi pagalba

NAUJIENA: Traumatologinių ir neurologinių negalavimų kamuojamiems slaugos pacientams - intensyvi pagalba

Birželio 19d.

Siekiant grąžinti judėjimo ir mobilumo galimybes slaugomiems pacientams, turintiems traumatologinių ir neurologinių negalavimų, ypač svarbu laiku suteikti būtiną pagalbą.


Daugėja peršalimo atvejų: ligą sukelti gali paprasčiausias kondicionierius

Daugėja peršalimo atvejų: ligą sukelti gali paprasčiausias kondicionierius

Birželio 19d.

Nors vasara ir peršalimas gali atrodyti kaip sunkiai suderinami dalykai, po itin karštų savaičių į vaistines plūsta vis daugiau rimtais peršalimo simptomais besiskundžiančių žmonių. Specialistai primena, kad per karščius peršalti ne ką sudėtingiau nei žiemą, o tam didžiausią įtaką daro didelė...


Svajonės pildosi: pagalbinio apvaisinimo būdu Lietuvoje jau gimė pusė tūkstančio naujagimių

Svajonės pildosi: pagalbinio apvaisinimo būdu Lietuvoje jau gimė pusė tūkstančio naujagimių

Birželio 19d.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistų teigimu, šiuolaikinės medicinos pasiekimai įrodo, kad stebuklais tikėti verta. Praėjus vos dvejiems pagalbinio apvaisinimo kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis metams, pagalbinio...


Britai skelbia paskutinį kvietimą Lietuvos šeimos gydytojams emigruoti ir žada įspūdingas algas

Britai skelbia paskutinį kvietimą Lietuvos šeimos gydytojams emigruoti ir žada įspūdingas algas

Birželio 19d.

Šeimos gydytojų trūkumas Didžiojoje Britanijoje verčia šalį gręžtis į kitas Europos Sąjungos (ES) šalis: jose ieškoma 70-ies šeimos gydytojų, kurie galėtų užimti paskutines laisvas darbo vietas centro Midlandso regiono klinikose. Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnybai (NHS) skelbia,...


Labdaros koncertas vardan onkologinių pacientų

Labdaros koncertas vardan onkologinių pacientų

Birželio 18d.

„Išsipildžiusios svajonės istorija“ – operos solistai Gražina Skinderytė–Kurnickienė (sopranas) ir Vytautas Kurnickas (tenoras) kviečia rugpjūčio 9 d. 19 val. Vilniuje, Mokytojų namų kiemelio Vasaros terasoje paklausyti romantiškos, aistringos, šviesios ir uždegančios...


Vykstantiems į Pietų Europą – įspėjimas dėl uodų platinamos ligos

Vykstantiems į Pietų Europą – įspėjimas dėl uodų platinamos ligos

Birželio 18d.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) duomenimis, Islandijoje užregistruoti 3 čikungunijos atvejai asmenims, grįžusiems po atostogų Alikantėje (Ispanija). Ispanijos Valencijos regione bei kitose Pietų Europos šalyse yra aptinkama Aedes albopictus uodų, kurie esant tinkamoms...


Suirzę kenkėjai: kalta didžiulė kaitra

Suirzę kenkėjai: kalta didžiulė kaitra

Birželio 18d.

Lietuvą užplūdęs karštis didina vabzdžių judrumą, agresyvumą, o paspartėjęs jų vystymosi ciklas lemia populiacijos augimą. Pakilusi temperatūra verčia kenkėjus aktyviau ieškoti maisto ir vandens šaltinių, todėl pastaruoju metu kenkėjų kontrolės ekspertai „Dezinfa“ stebi skruzdžių,...

Modifast

Modifast

Baltyminiai produktai svoriui mesti
lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9