Gruodžio 7d. Šeštadienis

Patvirtintas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Kovo 15d.
Patvirtintas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2013-03-06 priėmė sprendimą Nr. 1-1118 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašas reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, paskirtį, kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjus, nustatymo ir skyrimo procedūras, organizavimą ir finansavimą.

Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų paskirtis – užtikrinti veiksmingą vaikų, kuriems reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba, ugdymąsi ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Tarybos sprendimas

Kompleksiškai teikiamos pagalbos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas (Kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikio nustatymo forma)


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2013 m. kovo 6 d.
sprendimu Nr. 1-1118

KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kompleksiškai teikiamos pagalbos Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, paskirtį, kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjus, nustatymo ir skyrimo procedūras, organizavimą ir finansavimą.

2. Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

3. Kompleksiškai teikiamų paslaugų paskirtis – užtikrinti veiksmingą vaikų, kuriems reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba, ugdymąsi ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

4. Šiame  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Kompleksinė pagalba (toliau – Pagalba) – koordinuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Savivaldybės teritorijoje;

4.2. Pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis;

4.3. Pagalbos teikėjai – Vilniaus miesto mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Švietimo pagalbos tarnybos), Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras                      (toliau – Socialinės paramos centras), Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba             (toliau – Psichologinė-pedagoginė tarnyba), Vilniaus visuomenės sveikatos centras, kiti medicinos centrai, ambulatorijos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys sveikatos priežiūros paslaugas.

4.4. Tarpinstitucinė komanda (toliau – Komanda) – Savivaldybės administracijos ir įstaigų specialistų grupė, sutelkta kompleksinei pagalbai vaikui ir jo tėvams (globėjams) koordinuoti ir teikti.

5. Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarime Nr. 1509 (Žin., 2009, Nr. 138-6073), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakyme Nr. V-2068/A1-467/V-946 ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

II. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS, NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪROS

7. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paskiria tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių (toliau – Koordinatorius) arba kitą asmenį, įgaliotą atlikti Koordinatoriaus funkcijas, kuris vadovaudamasis Tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą, koordinuoja kompleksiškai teikiamos pagalbos teikimą vaikams ir jų tėvams (globėjams).

8. Pagalbos teikimo iniciatoriai:

8.1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, ­– psichologinės-pedagoginės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacijas dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo, ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį;

8.2. Socialinės paramos centras, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius), gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie Vilniaus miesto teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus) ir, įvertinęs esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį, per 3 darbo dienas raštu informuoja Koordinatorių.

9. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, per tris darbo dienas prašymą persiunčia Koordinatoriui.

10. Koordinatorius ne vėliau kaip per tris darbo dienas kreipiasi Socialinės paramos centrą dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo (jeigu toks poreikis nebuvo nustatytas) ir į Psichologinę-pedagoginę tarnybą dėl specialiųjų ugdimosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkus reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK).

11. VGK nagrinėja gautus prašymus, įvertina kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį, analizuoja pateiktus dokumentus ir pagal nustatytą formą (priedas) teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo ir teikimo tvarkos.

12. Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja Koordinatorius, o ją teikia Komanda – įvairių Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistų, nurodytos sudėties konkrečiam atvejui tirti sutelkta grupė (į ją gali įeiti sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, teisėsaugos pareigūnai, socialiniai darbuotojai, kiti fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas vaikams ir šeimai, ir kt.), sudaryta Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu, veikianti pagal patvirtintą veiklos reglamentą, reguliariai analizuojanti kompleksiškai teikiamos pagalbos veiksmingumą Vilniaus mieste ir apie tai teikianti informaciją Koordinatoriui ir VGK.

III. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS FINANSAVIMAS

13. Kompleksiškai teikiama pagalba finansuojama iš valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, vaiko tėvų (globėjų), rėmėjų ir kitų lėšų.

www.vilnius.lt

Užsikrėtusiųjų ŽIV gynėjai siekia sutrumpinti ligonių kelią pas infektologą

Užsikrėtusiųjų ŽIV gynėjai siekia sutrumpinti ligonių kelią pas infektologą

Lapkričio 29d.

Pasaulinės AIDS dienos, kurią minėsime gruodžio 1-ąją, išvakarėse į sostinės gatves išriedėjo troleibusai su užrašais „Išsitirk dėl ŽIV nemokamai ir anonimiškai“. Apie tai gyventojams primena ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra”.


Negelbsti net Kalėdos: Lietuvos gyventojai labiausiai nemėgsta žiemos

Negelbsti net Kalėdos: Lietuvos gyventojai labiausiai nemėgsta žiemos

Lapkričio 29d.

Net ir didžiausios metų šventės negelbsti žiemos nuo nemylimiausio sezono titulo. Daugiausiai, arba 43 proc. šalies gyventojų įvardija, kad būtent žiema yra nemėgstamiausias jų metų laikas. Šį tyrimą inicijavę draudikai konstatuoja, kad tokiam vertinimui neturi įtakos sveikatos sutrikimų ar kitų...


Kaip atsilaikyti ligų sezono metu: vaistininkė pataria išbandyti „Džeimso Bondo“ dušą

Kaip atsilaikyti ligų sezono metu: vaistininkė pataria išbandyti „Džeimso Bondo“ dušą

Lapkričio 29d.

Termometro stulpeliui svyruojant tarp teigiamos ir neigiamos temperatūros, sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį, kad nulinė oro temperatūra yra puiki terpė ligų sukėlėjams plisti. Į kovą su virusais ir bakterijomis pasitelkiant įvairias imuninės sistemos apsaugos ir grūdinimosi...


Daugiau dėmesio senjorų mitybai: Lietuvoje bus pristatyta atskira produktų linija

Daugiau dėmesio senjorų mitybai: Lietuvoje bus pristatyta atskira produktų linija

Lapkričio 29d.

Šį rudenį atrinkta grupė Lietuvos senjorų, kuruojamų Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų, dalyvauja „EIT Food“ – Europos inovacijų ir technologijų instituto „Vartotojų įtraukimo laboratorijos“ projekte. Juo siekiama sujungti vartotojus su verslo...


Ciberžolė - aukso vertės prieskonis

Ciberžolė - aukso vertės prieskonis

Lapkričio 27d.

Turbūt tikrai esate girdėję apie ryškiai geltonos spalvos prieskonį - ciberžolę. Galbūt net turite šio prieskonio pakelį savo virtuvėje? Ciberžolė be galo aromatinga, patiekalams suteikiant ypatingą skonį ir spalvą. Natūralių žolinių produktų įmonės „Žalioji dėžutė“ įkūrėja Agnė...


Kauno medikai atliko dar vieną eksperimentą: sustojus širdžiai pasveikimo tikimybė gali siekti ir 80 proc.

Kauno medikai atliko dar vieną eksperimentą: sustojus širdžiai pasveikimo tikimybė gali siekti ir 80 proc.

Lapkričio 27d.

Jei šalia jūsų susmunka žmogus, ištiktas staigios mirties, o aplinkiniai iškart kviečia greitąją medicinos pagalbą, pradeda krūtinės paspaudimus, panaudoja defibriliatorių, greičiausiai nelaimės ištiktasis ne tik išgyvens, bet ir pats galės padėkoti savo gelbėtojams


Baltijos šalių tyrimas parodė, kas sulaiko nuo kaupimo pensijai: informacijos užtenka tik kas dešimtam

Baltijos šalių tyrimas parodė, kas sulaiko nuo kaupimo pensijai: informacijos užtenka tik kas dešimtam

Lapkričio 27d.

Dvigubai daugiau lietuvių papildomai nesirūpina oria senatve, palyginti su Latvijos ir Estijos gyventojais. Kodėl gyventojai nedalyvauja pensijų kaupimo programose, o kurios priežastys labiausiai skatina taupyti?


Kuo klientams svarbi naktinė vaistinė?

Kuo klientams svarbi naktinė vaistinė?

Lapkričio 26d.

Po tris savaites trukusios rekonstrukcijos šiandien duris vėl atvėrė visą parą Ukmergės g. 282 dirbanti „Eurovaistinė“. Tai viena iš trijų sostinėje visą parą veikiančių vaistinių


Gydytoja įspėja: vaikų kambaryje slypi pavojai, kurie gali sukelti ligas

Gydytoja įspėja: vaikų kambaryje slypi pavojai, kurie gali sukelti ligas

Lapkričio 26d.

Prasidėjus šildymo sezonui, vis dažniau tėvams tenka skubėti su vaikais į polikliniką, nes apsiginti nuo varginančių peršalimo ligų tampa vis sudėtingiau. Vaikų imunitetas silpsta ir yra kur kas lengviau paveikiamas virusų nei suaugusiųjų, todėl labai svarbu ne tik apsaugoti vaiką lauke, bet ir...


Kalėdų stebuklo laukiantis Bernardas: meduolių spalvinti ateina tik geri žmonės

Kalėdų stebuklo laukiantis Bernardas: meduolių spalvinti ateina tik geri žmonės

Lapkričio 26d.

Lapkričio 30-ąją, šeštadienį, per Lietuvą nusiris tradicinė Spalvoto meduolio diena, į prieskoniais kvepiančias kepyklėles pakviesianti visus žiemos švenčių džiaugsmui neabejingus žmones. Spalvindami imbierinius meduolius, dalyviai turės progos pabendrauti su savanoriais – vaikais iš globos...


Žmogų su „tamsesne“ praeitimi į darbą priimtų tik kas penktas

Žmogų su „tamsesne“ praeitimi į darbą priimtų tik kas penktas

Lapkričio 26d.

Buvusių kalinių, globos namų auklėtinių, alkoholio ar narkotikų priklausomybę turėjusių žmonių praeitis darbo rinkoje vertinama svarbiau už jo kompetencijas, rodo „Spinter tyrimų“ atlikta reprezentatyvi apklausa. Jos duomenimis, būdami darbdaviais tik 17 proc. šalies gyventojų be...


Šių laikų epidemija – trumparegystė: 10 ženklų, kad jums reikia pasitikrinti regėjimą

Šių laikų epidemija – trumparegystė: 10 ženklų, kad jums reikia pasitikrinti regėjimą

Lapkričio 26d.

Mokslininkai prognozuoja, kad iki 2050 m. kone 5 milijardai pasaulio gyventojų bus trumparegiai, ir beveik 1 mlrd. iš jų šis sutrikimas pasireikš sunkia forma*. Gydytojų teigimu, masinis trumparegystės plitimas gali būti vadinamas epidemija. Tačiau laiku pastebėjus, šios ligos vystymąsi galima...


Ką gali sukelti omega-3 rūgšties trūkumas?

Ką gali sukelti omega-3 rūgšties trūkumas?

Lapkričio 26d.

Japonai yra vieni iš ilgiausiai gyvenančių ir mažiausiai širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pasaulio gyventojų. Nustatyta, kad pagrindinę jų valgiaraščio dalį sudaro žuvis ir jūros gėrybės. Jūros produktuose yra gausu vertingų omega-3 riebalų rūgščių, kurių sudėtyje esančios EPR ir DHR...


Viskas apie vitaminus ir mineralus: kodėl per didelės dozės gali būti žalingos

Viskas apie vitaminus ir mineralus: kodėl per didelės dozės gali būti žalingos

Lapkričio 22d.

Imuniteto stiprinimą ir apsaugą nuo peršalimo ligų šiandien nemaža dalis šalies gyventojų vis dar sieja su stebuklingą poveikį žadančiais preparatais. Tačiau sveikatos specialistai atkreipia dėmesį ir į kitą problemą – neatsakingą vitaminų ir mineralų vartojimą: per didelės ar nesuderintos...


Talentingieji dislektikai, arba Kitoks pasaulis pagal Žilviną

Talentingieji dislektikai, arba Kitoks pasaulis pagal Žilviną

Lapkričio 22d.

„Visą savo vaikystę ir mokyklinius metus jaučiau, kad kitiems tokie dalykai kaip rašymas ar skaitymas sekasi geriau, paprasčiau. Buvau kitoks, bet man tada atrodė, kad taip ir turi būti“, – sako aktorius Žilvinas Ramanauskas, pusiau rimtai, pusiau juokais savo ydas vadinantis...


Miego sekimas – ar tai pagerins mūsų poilsio kokybę?

Miego sekimas – ar tai pagerins mūsų poilsio kokybę?

Lapkričio 22d.

Šiandien išmaniosios technologijos yra neatsiejama mūsų kasdieninio gyvenimo dalis. Jų pagalba galime stebėti ne tik fizinius savo duomenis, bet ir elgseną ar emocinę savijautą. Galime pamatuoti savo pulsą, streso lygį, per treniruotę sudegintų kalorijų skaičių ar net gauti asmeninės mitybos...


3 mitai, kuriais žmonės vadovaujasi drėkindami ir valydami namų orą

3 mitai, kuriais žmonės vadovaujasi drėkindami ir valydami namų orą

Lapkričio 21d.

Sausas ir užterštas oras patalpose – viena iš pagrindinių priežasčių dėl kurių paūmėja alergijos, o šaltuoju sezono metu – plinta virusai ir bakterijos. Deja, labai maža dalis žmonių žino, kaip tinkamai spręsti šią problemą. Remiantis Baltijos šalyse atliktu tyrimu*net 50 proc....


Šaltojo sezono hitas – mandarinai: palankūs sveikatai ir universalūs virtuvėje

Šaltojo sezono hitas – mandarinai: palankūs sveikatai ir universalūs virtuvėje

Lapkričio 21d.

Ryškūs, skanūs, mėgstami tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mandarinai, pasirodo, gali būti ir puikus sveikatos šaltinis vėsesnio sezono metu. Kol mitybos specialistai ragina šiuos vaisius įtraukti į meniu dėl juose esančių vitaminų ir gerųjų savybių, patyrusios šeimininkės mandarinų bumo laukia ir dėl...


Kodėl vaikai vemia dažniau?

Kodėl vaikai vemia dažniau?

Lapkričio 21d.

Pykinimas ir vėmimas – dažnai pasitaikantis simptomas vaikams, o suaugusieji vemia, palyginti, rečiau. „Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova sako, kad dažniausiai vaikų vėmimas praeina negydant, tačiau konsultacijos su specialistais svarbios visais atvejais.


Nerimą dėl ŽIV išsklaido greitas, nemokamas ir anonimiškas testas

Nerimą dėl ŽIV išsklaido greitas, nemokamas ir anonimiškas testas

Lapkričio 21d.

Ateik! Išsitirk! Sužinok! Atlik testą ir įsitikink, kad tau nėra ko nerimauti. Taip apie galimybę anonimiškai ir nemokamai išsitirti dėl ŽIV skelbia asociacija „Demetra“, besirūpinanti ŽIV plitimo mažinimu Lietuvoje.

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

mingeda cityrush mingeda cityrush mingeda cityrush