Balandžio 2d. Ketvirtadienis

Skie­pų bau­bas: mi­tai ir fak­tai apie vak­ci­na­vi­mą

Kovo 9d.
Skie­pų bau­bas: mi­tai ir fak­tai apie vak­ci­na­vi­mą

Su­au­gu­sių pa­cien­tų vak­ci­na­vi­mas Lie­tu­vo­je yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Gy­dy­to­jas in­fek­to­lo­gas prof. Ar­vy­das Amb­ro­zai­tis sa­ko, jog ne­pa­grįs­tos skie­pų bai­mės su­si­da­ro dėl men­ko vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir ypač ak­ty­vaus an­ti­vak­ci­ni­nin­kų ju­dė­ji­mo. Mat šie ban­do žmo­nes pa­veik­ti ne moks­lo įro­dy­to­mis ži­nio­mis, o emo­ci­jo­mis.

Per­nai ki­lę ty­mų, šių me­tų pra­džio­je - kok­liu­šo pro­trū­kiai dau­ge­liui už­mi­nė mįs­lę, iš kur šie at­si­ra­do, jei iš­nai­kin­ti bu­vo prieš dau­ge­lį me­tų? Spe­cia­lis­tai tei­gia, jog vi­ru­sų su­kel­toms li­goms ke­lio už­kirs­ti ne­lei­džia vi­suo­me­nė­je vis dar ga­jūs mi­tai dėl skie­pų. Kaip at­skir­ti pe­lus nuo grū­dų ir ne­už­kib­ti ant an­ti­vak­ci­ni­nin­kų ju­dė­ji­mo kab­liu­ko, kal­ba­mės su gy­dy­to­ju in­fek­to­lo­gu prof. Ar­vy­du Amb­ro­zai­čiu.

- Mi­tų apie skie­pus yra vi­so­kių. Ko­kie po­pu­lia­riau­si? Pa­nei­ki­te juos.

- Pra­dė­ki­me nuo gri­po. Tei­gia­ma, kad tai - vi­so la­bo per­ša­li­mas, nuo jo esą ne­mirš­ta­ma. Ta­čiau PSO nu­ro­do, jog gri­po pan­de­mi­jos grės­mė at­si­dū­rė tre­čio­je vie­to­je tarp di­džiau­sių grės­mių vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Prieš ją sto­ja tik oro tar­ša ir ne­in­fek­ci­nės li­gos.

Vy­rau­ja mi­tas esą vak­ci­na nuo gri­po ne tik ne­ap­sau­go, o prie­šin­gai – li­gą su­ke­lia. Iš tie­sų vak­ci­no­je nė­ra vi­ru­so, to­dėl gri­po su­kel­ti skie­pas ne­ga­li. Ji ima veik­ti po ke­lių sa­vai­čių, to­dėl įma­no­ma su­sirg­ti gri­pu ir per šį lai­ko tar­pą.

Ven­gia­ma skie­py­tis vy­res­nia­me am­žiu­je esą vak­ci­na nė­ra veiks­min­ga. Taip, vak­ci­na yra veiks­min­ges­nė ir ge­riau ap­sau­go skie­pi­jan­tis jau­na­me am­žiu­je nei se­nat­vė­je, ta­čiau se­nat­vė­je vak­ci­na yra ypač efek­ty­vi nuo kom­pli­ka­ci­jų ir mir­ties, su­ser­ga­ma žen­kliai sil­pnes­ne li­gos for­ma.

Dar klai­din­gai sa­ko­ma, jog skie­py­tis nuo gri­po be­pras­miš­ka, nes jo vi­ru­sai kas­met kei­čia­si, to­dėl ne­įma­no­ma nu­spė­ti, koks jis bus šie­met. Anaip­tol - vak­ci­na kas­met nu­spė­ja­ma ir kei­čia­ma.

Taip pat vy­rau­ja mi­tas esą vak­ci­na su­ke­lia rim­tų kom­pli­ka­ci­jų, bet su­in­te­re­suo­ti gy­dy­to­jai ir far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos nuo žmo­nių tai sle­pia.

Ven­gia­ma skie­py­tis ir ma­nant, jog vak­ci­ną ga­li pa­keis­ti spor­tas, svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das, čes­na­kas, ho­me­o­pa­ti­niai vais­tai.

- Iš kur at­si­ran­da tiek ne­pa­grįs­tų bai­mių skie­py­tis?

- Esa­ma kal­bų, esą skie­pi­jan­tis re­mia­mos far­ma­ci­jos kam­pa­ni­jos, kaž­kas iš to pra­lobs­ta. Be to, la­bai di­de­lę įta­ką da­ro an­ti­vak­ci­ni­nin­kų ju­dė­ji­mas. Ta­čiau jų tei­gi­niai ne­tu­ri jo­kio moks­li­nio pa­grin­di­mo. Žmo­nes ban­do­ma pa­veik­ti tik per emo­ci­jas - taip įti­kin­ti leng­viau­sia. Mes, me­di­kų ben­druo­me­nė, ne­sa­me taip ge­rai kaip šio ju­dė­ji­mo ša­li­nin­kai įval­dę in­for­ma­ci­nės sklai­dos, to­dėl mums tam­pa žen­kliai sun­kiau įti­kin­ti skie­py­tis.

Per­nai Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja įvar­di­jo de­šimt di­džiau­sių grės­mių vi­suo­me­nės svei­ka­tai – tarp jų at­si­dū­rė ir abe­jo­nės vak­ci­noms.

- Ne­jau pa­si­mo­ko­me tik iš skau­džių pa­tir­čių? Ko­kie dar ar­gu­men­tai pa­ska­tin­tų žmo­nes pre­ven­ciš­kai už­bėg­ti li­gai už akių skie­pi­jan­tis?

- Skie­pų pa­di­dė­ji­mą ska­ti­na re­zo­nan­si­niai mir­čių ar li­gų at­ve­jai, ku­rių ga­li­ma iš­veng­ti pa­si­skie­pi­jus. Ne­se­niai žmo­nės puo­lė skie­py­tis nuo ty­mų, kai bu­vo be ga­lo daug su­sir­gi­mų. O iki tol vy­ra­vo nuo­mo­nė, kad skie­py­tis nė­ra pras­mės, jei nie­kas ap­lin­kui ir taip ne­ser­ga. Skie­pai ta­po sa­vo sė­mės įkai­tu.

- Jei an­ti­vak­ci­ni­nin­kai už me­la­gin­gą in­for­ma­ci­jos sklei­di­mą bū­tų pa­trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, gal­būt abe­jo­nių skie­pais ma­žė­tų...

- Lie­tu­vo­je yra žo­džio lais­vė. Žmo­nės tu­ri lais­vę kal­bė­ti. Net ir tie, ku­rie ne­tu­ri me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Taip ir gims­ta mi­tai, kad vak­ci­no­se yra bež­džio­nių ląs­te­lės. In­ter­ne­to ne­už­drau­si - žmo­nės tu­ri tei­sę čia pa­si­sa­ky­ti. Pro­ble­ma, kad ne­su­ge­ba­ma at­skir­ti tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos nuo klai­din­gos. Vis dėl­to dar esa­me po­so­vie­ti­nė ša­lis - ne­pa­si­ti­ki­me nei pro­fe­so­riais, nei eks­per­tais. La­biau ti­ki­me in­for­ma­ci­ja in­ter­ne­te ir po­pu­lis­ti­niais svai­čio­ji­mais. Be to, esa­me nu­si­vy­lę ži­niask­lai­da. Ši, kad su­lauk­tų di­des­nio po­pu­lia­ru­mo ir pa­siek­tų di­des­nių rei­tin­gų, re­mia pa­si­sa­kan­čius prieš skie­pus, taip į gais­rą įpūs­da­ma dar dau­giau de­guo­nies.

Tu­rė­tu­me su ži­niask­lai­da dirb­ti iš­vien – švies­ti žmo­nes tei­sin­ga lin­kme, o ne klai­din­ti.

- Kad gim­tų mi­tas, rei­kia tu­rė­ti tam aks­ti­ną. Iš kur jų pri­si­gau­do­ma? Kuo grin­džia­ma to­kia in­for­ma­ci­ja? Pa­vyz­džiui, kad vak­ci­na tu­ri vė­žio ge­nų.

- Ga­liu at­sa­kin­gai pa­sa­ky­ti, kad far­ma­ci­nės ben­dro­vės jų vak­ci­nų ga­my­bo­je tik­rai ne­nau­do­ja. Šiuo­lai­ki­nės vak­ci­nos aukš­to ly­gio, jo­se nė­ra jo­kių me­džia­gų, ku­rios da­ry­tų nei­gia­mą įta­ką žmo­gaus or­ga­niz­mui. Kad iš­ras­tos vak­ci­nos bū­tų pa­lei­džia­mos į apy­var­tą prieš tai yra ti­ria­mos še­še­rius aš­tuo­ne­rius me­tus. Ant­raip pa­sau­lio vais­tų agen­tū­ros vak­ci­nų su ža­lin­go­mis me­džia­go­mis ne­re­gist­ruo­tų.

- Ko­kie dar veiks­niai ne­lei­džia di­din­ti skie­pų ap­im­čių mū­sų ša­ly­je?

- Ko­ją pa­ki­ša ir pa­čių gy­dy­to­jų po­žiū­ris į su­au­gu­sių­jų vak­ci­na­ci­ją. Kiek­vie­nais me­tais nuo gri­po pa­si­skie­pi­ja vos treč­da­lis. Dar daug gy­dy­to­jų ne­su­pran­ta gri­po vak­ci­nos reikš­mės tarp su­au­gu­sių­jų. O ko­le­gos tu­rė­tų pa­si­skie­py­ti pir­mie­ji, nes tie­sio­giai ben­drau­ja su ser­gan­čiais pa­cien­tais.

Ap­mau­du, kad bu­vo at­mes­tas Vy­te­nio Po­vi­lo An­driu­kai­čio pa­siū­ly­mas ne­pri­im­ti į iki­mo­kyk­li­nes ug­dy­mo įstai­gas vai­kų, ne­skie­py­tų pa­gal skie­pi­ji­mo ka­len­do­riaus pla­ną. Tai bu­vo įvar­dy­ta kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas. Bet ne­si­skie­pi­jant pa­žei­džia­mos to vai­ko, ku­ris yra skie­py­tas ir pa­si­rin­ko ne­sirg­ti, tei­sės.

Nuomonė:

In­fek­to­lo­gas prof. Al­vy­das Laiš­ko­nis:

- Di­de­lė pro­ble­ma, kad mū­sų me­di­kai ne­tu­ri vie­nin­gos nuo­mo­nės apie skie­pus – tai yra mū­sų mo­ky­mo de­fek­tai. To­dėl kaip iš­ei­tis ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ti vi­siems vie­nin­gą, moks­lu pa­grįs­tą in­for­ma­ci­ją apie skie­pus. Taip lik­tų ma­žiau vie­tos įvai­riau­sioms in­ter­pre­ta­ci­joms. Kar­tais šei­mos gy­dy­to­jai pa­mirš­ta pri­min­ti, ko­kie svar­būs skie­pai su­au­gu­sie­siems. Iš­skir­čiau tris pa­čius ak­tu­a­liau­sius: nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to – (ypač po šios šil­tos žie­mos er­kės bus su­ak­ty­vė­ju­sios, kaip nie­kad). Taip pat vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms re­ko­men­duo­čiau skie­py­tis nuo plau­čių už­de­gi­mo. Nuo jo pa­si­skie­py­ti svar­bu ser­gan­tiems on­ko­lo­gi­nė­mis ir tam tik­ro­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis. Pas­ta­riems šis skie­pas yra vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­mas.

Taip pat kas de­šimt me­tų rei­kė­tų pa­si­skie­py­ti nuo dif­te­ri­jos ir stab­li­gės. Ypač tai ak­tu­a­lu dir­ban­tiems su že­me. Šis skie­pas yra vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­mas.

Į vai­kų kom­pen­suo­ja­mų skie­pų ka­len­do­rių yra įtrauk­ti šie skie­pai:

En­ge­rix B - He­pa­ti­to B vak­ci­na;

Pen­ta­xim - Kok­liu­šo, dif­te­ri­jos, stab­li­gės, B ti­po Ha­e­mop­hi­lus in­flu­en­zae in­fek­ci­jos, po­lio­me­ti­to vak­ci­na;

Syn­flo­rix - Pneu­mo­ko­ki­nės in­fek­ci­jos vak­ci­na;

Pri­orix - Ty­mų, epi­de­mi­nio pa­ro­ti­to, rau­do­nu­kės vak­ci­na;

Cer­va­rix - žmo­gaus pa­pi­lo­mos vi­ru­so (16 ir 18 ti­pų) in­fek­ci­jos vak­ci­na (kom­pen­suo­ja­ma mer­gai­tėms gi­mu­sioms  tik nuo 2006.09 mėn.) ;

Bex­se­ro - B ti­po me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos vak­ci­na (kom­pen­suo­ja­ma gi­mu­siems tik nuo 2018.05 mėn.);

RotaTeq - Ro­ta­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos vak­ci­na (kom­pen­suo­ja­ma gi­mu­siems  tik nuo 2018.09 mėn.);

Te­tra­xim - Kok­liu­šo, dif­te­ri­jos, stab­li­gės, po­lio­mie­li­to vak­ci­na;

Bo­ost­rix - Kok­liu­šo, dif­te­ri­jos, stab­li­gės vak­ci­na.

 

 

Šiais metais užregistruotas antras tymų atvejis

Šiais metais užregistruotas antras tymų atvejis

Kovo 16d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) informuoja apie antrą šiais metais užregistruota tymų susirgimą Kauno apskrityje. Iš viso, 2020 m. Lietuvoje užregistruoti du tymų atvejai, vienas iš jų – įvežtinis. Abu susirgusieji – suaugę asmenys, kurių skiepijimo būklė nežinoma.


Keičiasi visų „Eurovaistinių“ darbo laikas

Keičiasi visų „Eurovaistinių“ darbo laikas

Kovo 15d.

Nuo pirmadienio Lietuvoje įsigaliojant karantinui šalyje uždaromos visos parduotuvės, išskyrus maisto prekių parduotuves ir vaistines. Pagrindinis šalies vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ siekia užtikrinti savo darbuotojų saugumą ir sveikatą bei galimybę pailsėti, todėl keičia viso...


Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kreipimasis į Tautą dėl veiksmų kovoje su COVID-19

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kreipimasis į Tautą dėl veiksmų kovoje su COVID-19

Kovo 15d.

šiandien pasaulis susiduria su bene didžiausia krize nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Virusas keičia įprastą gyvenimą ir verčia imtis ypatingų veiksmų – uždaromos valstybių sienos, o milijonai žmonių izoliuojasi namie.


Prezidentas ragina ES institucijas glaudžiau koordinuoti atsaką į COVID-19 krizę

Prezidentas ragina ES institucijas glaudžiau koordinuoti atsaką į COVID-19 krizę

Kovo 15d.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį laišku kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos Pirmininką Charlesį Michelį ir Europos Komisijos Pirmininkę Ursulą von der Leyen, ragindamas glaudžiau koordinuoti atsaką į koronaviruso ligos (COVID-19) protrūkį Europoje.


Lietuvos oro uostuose pradedama visų be išimties atvykstančių keleivių patikra

Lietuvos oro uostuose pradedama visų be išimties atvykstančių keleivių patikra

Kovo 14d.

Lietuvos oro uostuose nuo kovo 14 dienos pradedama visų be išimties atvykstančių keleivių patikra, kurią vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) su kariuomenės atstovų pagalba. Tai reiškia, kad visi atvykstantys keleiviai bus tikrinami termovizoriaus pagalba, taip pat privalės...


Išsamiai apie virusus, galiojančius draudimus ir imunitetą

Išsamiai apie virusus, galiojančius draudimus ir imunitetą

Kovo 13d.

Sparčiai besikeičiantys įvykiai visame pasaulyje dėl plintančio koronaviruso priverčia sunerimti vis daugiau žmonių. Tai paliečia ne tik baimę susirgti, bet ir nežinomybė dėl to, kaip viskas vyks toliau. Jau nuo kovo 13 dienos įsigaliojo draudimai valstybiniu mastu. „Žalioji dėžutė“...


Neišnešioti naujagimiai: kaip palaikyti, bet nelankyti?

Neišnešioti naujagimiai: kaip palaikyti, bet nelankyti?

Kovo 13d.

Kodėl šiuo metu negalima lankyti su naujagimiais šalies neonatologijos centruose gulinčių mamyčių ir naujagimių bei kaip juos palaikyti nebūnant drauge? Tokių klausimų neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ dėl pavojingo koronaviruso įsigaliojus karantinui sulaukia...


Žinoma maisto tinklaraštininkė siūlo į šviežias daržoves pažiūrėti kitomis akimis (+receptai)

Žinoma maisto tinklaraštininkė siūlo į šviežias daržoves pažiūrėti kitomis akimis (+receptai)

Kovo 13d.

Šviežios šių metų derliaus daržovės tampa vis dažnesniu kiekvieno lietuvio pasirinkimu. Po žiemos jų traškumo, šviežumo bei gaivumo sako pasiilgusi ir populiaraus maisto tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorė Kristina Pišniukaitė-Šimkienė. Ji stengiasi daržoves įtraukti į...


„Sodra“ ragina gyventojus rinktis elektronines paslaugas, klientų aptarnavimo skyriuose paslaugos laikinai nebus teikiamos

„Sodra“ ragina gyventojus rinktis elektronines paslaugas, klientų aptarnavimo skyriuose paslaugos laikinai nebus teikiamos

Kovo 13d.

Dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos „Sodra“ nuo kovo 16-osios, pirmadienio, laikinai – dvi savaites - neaptarnaus gyventojų visuose klientų aptarnavimo skyriuose ir gyventojus ragina naudotis paslaugomis internetu - www.sodra.lt/gyventojui bei konsultuotis...


Koronavirusas palies ir nepasiturinčiųjų stalus

Koronavirusas palies ir nepasiturinčiųjų stalus

Kovo 13d.

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ informuoja, jog dėl koronaviruso grėsmės perkeliamas didžiausias šalyje labdaros renginys - kovo 20-21 dienomis turėjusi vykti kasmetinė „Maisto banko“ akcija. Apie naują renginio datą bus informuojama atskirai.


Dezinfekcinis skystis jau pasiekė kai kurias vaistines, rytoj tikimasi jo turėti visose

Dezinfekcinis skystis jau pasiekė kai kurias vaistines, rytoj tikimasi jo turėti visose

Kovo 12d.

Dalį vaistinių šiandien jau pasiekė rankų higienai skirtas dezinfekcinis skystis, likusiose dezinfekcinio skysčio pardavimai turėtų atsinaujinti rytoj. BENU vaistinių tinklas skelbia į vaistines pristatęs apie 10 tūkst. vienetų anksčiau iš tiekėjo užsakyto dezinfekcinio skysčio. Tiesa, kai...


Nuo stabligės ir difterijos suaugusieji skiepijami nemokamai

Nuo stabligės ir difterijos suaugusieji skiepijami nemokamai

Kovo 12d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai primena, kad vyresni nei 25 metų asmenys gali valstybės lėšomis revakcinuotis nuo difterijos ir stabligės. Skiepus nuo difterijos ir stabligės reikia kartoti kas 10 metų tam, kad būtų išlaikyta patikima apsauga. Nesiskiepijant periodiškai...


Savižudybės rizikos ženklai - ir socialiniuose tinkluose

Savižudybės rizikos ženklai - ir socialiniuose tinkluose

Kovo 12d.

Ką daryti socialiniame tinkle pastebėjus pažįstamo (ar nepažįstamo) asmens žinutę, kuri skamba it pranešimas apie ketinimą žudytis? Psichologai bei kiti psichikos sveikatos specialistai, suicidologai vieningai tvirtina, jog šiukštu nereikia į tai numoti ranka, idant nepaliktume krizę išgyvenančio...


Burnos vėžys: kaip pastebėti pirmuosius simptomus?

Burnos vėžys: kaip pastebėti pirmuosius simptomus?

Kovo 12d.

Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, Lietuvoje kasmet yra užfiksuojama apie 300 naujų burnos vėžio atvejų, o daugiausiai – jau paskutinėje stadijoje, kai tikimybė išgyti – yra ypač maža. Todėl sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį į tai, kodėl svarbu atpažinti ir...


Maliarija lietuviai dažniausiai užsikrečia kelionėse

Maliarija lietuviai dažniausiai užsikrečia kelionėse

Kovo 11d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje per dešimt pastarųjų metų (2010–2019) registruoti 3 mirties nuo maliarijos atvejai. Iš viso per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo užregistruoti 54 įvežtinės maliarijos atvejai, iš kurių net 45 asmenys užsikrėtė Afrikos šalyse.


Moterų sveikata: vaistininkė įvardijo menstruacinių taurelių privalumus

Moterų sveikata: vaistininkė įvardijo menstruacinių taurelių privalumus

Kovo 10d.

Jeigu prieš kelis dešimtmečius moterims Lietuvoje kalbėtis apie menstruacijas buvo tabu, tai šiandien ši tema nebekelia gėdos jausmo, o intymiai higienai skirtų gaminių asortimentas neretai susuka galvą. Vaistininkai pataria atkreipti dėmesį į tinkamą intymiai moters sveikatai skirtų gaminių...


rarasti dantys ir sunykęs kaulas - kaip išvengti sudėtingo gydymo?

rarasti dantys ir sunykęs kaulas - kaip išvengti sudėtingo gydymo?

Kovo 10d.

Laukimas gali tapti didžiausiu priešu. Prarasti ir neatkurti dantys sukelia ne vienadienį diskomfortą, o virsta kiekviename žingsnyje koją kišančiais nemalonumais. Tokia situacija ne tik atsiliepia sveikatai, emocinei būsenai, bet ir apsunkina dantų atkūrimą ateityje. Ilgo ir sudėtingo gydymo...


Sunkus insultas Angelijai sutrikdė gyvenimą, tačiau atmintis išsaugojo jaunystėje patirtas skaudžias tragedijas ir netektis

Sunkus insultas Angelijai sutrikdė gyvenimą, tačiau atmintis išsaugojo jaunystėje patirtas skaudžias tragedijas ir netektis

Kovo 10d.

„Iš vaikystės ir jaunystės man ypač į atmintį įsirėžė keli skaudūs įvykiai, kuriuos atsimenu taip ryškiai, lyg jie būtų įvykę vakar, – pasakoja Angelija Narvilaitė. Po sunkaus antrojo insulto ji gali paeiti tik viena ranka pasilaikydama kambario sienos, o kita – pasiremdama...


Užsienyje – ne tik koronaviruso, bet ir kitų ligų pavojai

Užsienyje – ne tik koronaviruso, bet ir kitų ligų pavojai

Kovo 10d.

Koronaviruso grėsmės akivaizdoje sveikatos priežiūros specialistai ragina keliautojus nepamiršti ir kitų ligų pavojaus užsienio šalyse. Populiarėjant turistų maršrutams į Azijos, Afrikos, Lotynų Amerikos šalis bei Artimuosius Rytus, medikai pastebi, kad iš tokių kelionių Lietuvos gyventojai...


Psichologo patarimai: kaip vaikus paskatinti rinktis morką vietoje šokolado?

Psichologo patarimai: kaip vaikus paskatinti rinktis morką vietoje šokolado?

Kovo 10d.

Šviežias pavasaris atneša ir naujų daržovių derlių. Deja, bet retas vaikas nuoširdžiai mėgsta jas valgyti. Jeigu savo vaikui leistumėte pasirinkti – šviežią morką ar šokolado gabalėlį – kaip manote, ką jis valgytų? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šokoladas varžovų neturi, tačiau...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9